Magyar Közigazgatás, 1943 (61. évfolyam, 1-48. szám)

1943. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJÁÉ^ Iránycikkek. (A szám azt a lapszámot jelzi, amelyben a közlemény megjelent.) A közigazgatás társadalmi alapja .................................... 1 Lapunk sorsa .................................................. 1 Belső frontunk vezetése ...................................................... 1 Gazdasági közigazgatási jog Olaszországban ............... 2 Az adóerkölcs .................................................................3, 4, 5 Az 1940.XXTI. t.-c. 40. §-a alapján kötelező adóbevallás és kivethető bírság ...................................................6, 7 A szociális életigazgatás feladata ................................... 7 A tanyai közigazgatás rendezése ................................... 8 A kézbesítés ................ 9 Beköszöntő ........................................................................... 10 A magyar társadalom keresztmetszete és közigazgatási reformtörekvéseink a bécsi közönség előtt .... 10 Magyarv Zoltán könyve a mai közigazgatásról .... 11 A X. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam ünnepé­lyes megnyitása 1943 március hó 1-én ........................ 12 A származás igazolásának egyszerűsítése ....... 12 A földnüvelésügy nemzeti életünk és nemzetgazdasá­gunk szolgálatában ...................................................... 13 Tíz éve él az örökkévalóság birodalmában Apponyi Albert gróf ................................................................. 13 A közigazgatási jog és a közigazgatási irodalom fej­lődésmenete külföldön .............................................. 14 Nemzetiségi kérdések ......................................................... 14 A földmívelésügy és a közellátás....................................... lő A X. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam berekesz­tése 1943 március 31-én 16 A mezőgazdasági kamarák és a közigazgatás .............. 17 A szabadtársuláson alapuló gazdatársadalmi szervezetek 18 A földmívelésügy világgazdasági helyzete és kilátásai 19 Az Önkormányzati igazgatás szerepe a mezőgazdasági termelésben .............................................................20, 21 A gazdasági élet és a termelés tervszerűsége .... 22, 23 A közigazgatás szervezetének és működésének alapelvei 24 í'ény nevére, áldás életére ...................................... 25 A XX. század • közigazgatása................................... 25 A biztosítás szerepe a mezőgazdaságban ....................26, 27 Minősítés a közigazgatásban ..........................................28, 29 A hivatás helyes betöltésével reformálódik a közigaz­gatás ............................................................................ 29 A magyar alkotmány és a jogfolytonosság elve .... 29 A kiskorúak és a gondnokoltak vagyona kedvezményes biztosításának országos rendezése ......................... 30 Az új illetékrendelet ......................................... 31, 32 Fogyó lakosság ................................................................. 32 Magyarország alkotmánya ............................................... 33 Közellátásunk ..................................................................... 34 Mi a közszolgálat?..................................................... 35 Mezőgazdaságszervezés Olaszországban ........................36, 37 Birtokpolitikánk fejlődése és eredményei az utolsó év­tizedekben ....................................................................38, 39 Mezőgazdasági termelési politikáink irányelvei . . 40, 43, 44 Három beszéd margójára . ■................................. 40 A pénzügyminiszter expozéja és az 1944. évi költség­vetés 41 A közigazgatási bíróság legújabb joggyakorlata .... 42 Adalékok Nagy-Budapest kialakításának kérdéséhez . . 42 Széli Kálmán ..................................................................... 42 Szociális jogszabályaink ........................................... 45 Egy és más szó a hlvatásrendiségről .................... 46 A jogerő érvényesülése különös tekintettel általános és pénzügyi közigazgatási jogunk jogerejére ... 47 Lapunk új előfizetési ára ..............................................47, 48 Kitől kapjuk meg a közigazgatás reformját, a jobb köz­igazgatást? ..................................................................... 48 Egyed István előadása a jogeszméről .................... 48 ROVATOK. (A szám azt a lapszámot jelzi, amelyben a közlemény megjelent.) Általános közigazgatás. Hadirokkantak alkalmazása városi és községi szolgá­latban ................................ 2 Előfizetési felhívás „Magyarország Tiszti Cím- és Név­tárának" 1943. évi kiadására ..................I . . . . 4 Középületek egységes építészeti iránya............................ 4 Védekezés az árvíz ellen................................................... 8 Szeged városfejlesztési terve............................................ 9 Kisérletek a községi jegyzők minősítése és tovább­képzése kérdésében ...................................................... 9 A háborús katonai szolgálatot teljesitő alkalmazottak kinevezése, illetőleg alkalmazása................................ 12 Az üresedésben lévő községi állások betöltése................... 15 Előfizetési felhívás Magyarország Helységnévtárának 1943. évi kiadására ...................................................... 16 Vármegyei közigazgatási és orvosgyakornokok segély­díja, valamint községi díjnokok havidíja betegsé­gük esetében .............................................................. 17 A községháza jövője.......................................................... 18 A községi felügyeleti vizsgálatokkal kapcsolatos hiány­pontok ellenőrzése és elintézése ................................. 19 A községi jelzőtáblák egységesítése ................................ 26 A községi alkalmazottak illetményei kifizetésének biz­tosítása . . . .............................................................. 26 I. Községi szegődményesek járandóságainak felemelése II. Törvényhatósági kisgyülés'i jóváhagyás végett felter­jesztett községi képviselőtestületi határozatok fel­szerelése ..................................................................... 26 A szolgabírák és a városi aljegyzők illetményeinek ren­dezése .............................................../........................... 27 Jóváhagyás, vagy felülbírálat végett felterjesztendő iratok előkészítése ...................................................... 27 Maradandó eredmények a közigazgatás ellátásában . . 28 Az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság előtt az 1942. évi szeptember hó 1-étől 1943. évi júnus hó 30-ig terjedő időben kitüntetéssel vizsgá­zó ttak névsora ..................... 29 A községek közös költségéinek megosztása .................. 29 A községekben az önkormányzati közszolgáltatások leg­magasabb mértékének alkalmazása, valamint külön illetékek és díjak szedése ........................................... 30 A megyei városok és a községek 1944. évi költségveté­sének elkészítése és felterjesztése .......................... 31

Next

/
Thumbnails
Contents