Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

Minthogy pedig a’ Gen. Nauendorf kí-külde- tett patroljai , Mainburgnál is semmi ellenséget nem találtának, ebből már az említett Generál azt gondolja , hogy az ellenség maga viíTzá vo­nása, az ő egéfz linéájára való nézve, annyival is inkább ki-terjed, mivelhogy az ő corpussának Münchennél álló bal fzárnya, kevés fzámból való volt, és hogy az ellenség a’ maga keményebb erejével, a’ Duna felé állott. Fegyver Tarmester Gr. Latour, mihelyt a’ maga táborával Landshutból, egy bizonyos mefz- fzeségre elé fog nyomulni, hogy az ellenségnek úttyát el-álhassa, Gen. Gr. Nauendorf is, a’ Ká­roly ö Kir. Hertzegsége parantsolatjára, a’ Dunán Ingolstadtnál azonnal kerefztül fog menni, az el­lenségnek a’ maga viíTzá vonását annyival inkább nehezebbé akarván tenni. Az Olafz Orfzági tudósittások , a’ fennebb meg nevezett különös tjadósittó levél tartása fze- rént, most tsak abból állanak, hogy Feldmar- schal Gr. Wurmser, Alá felé igen nagy erővel nyomult elé, és hogy a’ Roveredonál állott F. M. L. Dávidovich is az 'ellenséget viíTzá nyomta. Más felőli pedig Feldmarschal Gr. Wurmser Bassáno- tól fogva Veronáig és Castelnuovoig nyomult elé, a’ nélkül, hogy valahol az úttyában tsak egy el­lenségre is talált volna. De ezen kornyékből jö­vő, és más meg-határozattabb tudósittásokra kel­letik várakoznunk. A’ 74-dik fzám alatt ki-adott Bétsi Udv. Diá- rium mellé Sept. 15-kén arról adatott egy különös tudósittás: Hogy Károly ö Kir. Hertzegsége a* tábortól, az ártilléria mellett fzolgáló Oberstlieu­tenant Szukáit, a’ közelebb múlt hónapnak 6-ká- tól fogva, a’ melly napon az’ellenség leg elébb -Ambergnél támodtatott vala meg, ezen hónapnak 6-káig , a’ mikor már Aschaffenburgig kergettetett viíTzá , történt minden tsatáknak le-irásával kül­dötte ő Felségéhez, a’ mellynek értelme, hogy a’ rövid summába való le-irás által meg ne gyen-

Next

/
Thumbnails
Contents