Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

354 aaEéaaűinnanMt Azon Portugalliai gazdag flotta, a’ mellj egynéhány Portugalliai eskadrék bé-fedezések alatt utaz vala, Brasiliából Júliusnak 23-kán Lis- sabonba fzerentsésen meg-érkezett. Ezen flotta 63 hajókból áll, a’ melly minden öfzve 6 millió font sterlingre betsültettenek. — A’ melly Brasi- liai 6 hajókat, a’ Erantziák magoknak el-vette- nek, azok nem a’ fennebb említett flottához tar­toztattak , és kevésre betsültethetnek. — A’ Lis- sabonba meg-érkezett gazdag flotta pedig, nád mézzel, gyapottal és pénzé nem veretietett arany és ezüst darabokkal volt meg-terlieltetve. — A’ hajók közül egyik, midőn a’ Tágus fóllyó vízibe bé akart volna menni, hajó törést fzenvedett. — A’ Portugalliaiak igen igen kemény kéfzületeket téfznek, hogy magokat a’ Franlziák ellen meg­oltalmazhassák, mellyhez képest, a’ határ fzéle- ken lévő városokat meg-erőssitteni, azon fzemél- jeket pedig, a’ kiknek as magok életek táplálására semmi bizonyos jövedelmek nintsen, katonákká kezdették fzedettetni. De e’ mellett, az egéfz Or- fzágban, annak népességéhez képest, a’ katonák fzedése igen nagy lévén, az elébb való emberek is, mind a’ magok tselédjeiknek, mind pedig lo­vaiknak egy bizonyos refzét, a’táborhoz küldeni kötelesek. A’ Londoni BÖrsében nem régiben ezek felett fogatlanak: 1) Hogy a’ békességnek praelimina- ris articulassai, melly fzerént Anglia Frantzia Or- fzággal meg-békéllenék, a’ leg közelebb jövő No­vember előtt az alájjak való al-irás által, tökéle­tességre fognának menni. 2) Hogy Lissabonban , a’ háborútól 6 hónapokig nints miért félni. 3) Hogy a’ Spanyol Údvar is, 6 hónapok előtt hadat nem fog kezdeni. Az Oportóba lévő Portugalliai kereskedők, magokban azt határozták-meg, hogy a’ Portugal- Hai igazgató fzéknek, minden interes fizetésen kí­vül valamelly jó summa pénzt adjanak költsön. A’ Frantzia fregatták és káperek , ollyan vak­merő bátorsággal bírnak, hogy azok Weymouthoz

Next

/
Thumbnails
Contents