Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

35* ízéinek botsáttani kéfzen tartó flottával együtt egyesítse magát. — A’ Frantzia ki-kötő hellyek- ben , ezen tengeri kefzületek felöli, a’ Párisi új­ság levelek azt hifzik, hogy azoknak tellyesseg- gel, semmi más egyéb tzéljok nem volna, hanem tsak az, hegy midőn most az Angliai tengeri erő, úgy annyira el-ofzlott, és el-távozott egyik a’ másiktól, az időnek ezen kedvező alkalmatossá­gát fordittsák a’ magok hafznokra, és Angliának adjanak egy visitat. De az újjább Angliai tudó­sittások azt hirlelik, hogy az oda való kánális- ban is, egy 25 linéa hajókból kéfzen álló flotta, ezen alkalmatlan vendégek’ jó móddal való fo­gadására várakozik. A’ Párisi levelek fzerént, a’ Pápa ö Szentsége Párisba volt követjei, azért küldettettenek-el onnan, mivelhogy ók, a’ Dire­ctorium előtt magok iránt óllyan ki-jelentést tet­tének, hogy Ferrárának és Bolognának, a’ Fran­tzia Respublikának való engedések felőli, nékiek semmi rendelések nem volna. Hadi Történetek, A’ 73-dik fzám alatt lévő Udv. Diárium mellé, ezen hónapnak 13-kán, az ide alább meg-irt kü­lönös tudósittas (Extrablatt) ragafztatott, mellyet Fegyver Tármester Gr. Latour, Landshut mellóll Hochenbergböl, ezen hónapnak 10-kén küldett va- la; hogy t. i. minekutánna a’ fennebb említett Fegyver Tármester, F. M. L. Báró Fröhlichnek, a’ Tirolisi passusokról, Lech felé való elé-nyo- múlása iránt rendelést tett volna, azon elé-nyo- múlás ollyan fzerentsésen véghez is ment, hogy Major Morbert, a’ határ fzél beli egyesült hufzár seregekkel, ezen hónapnak 7-kén, Turachig nyo- múlt-elé, és egy kemény ütközetben, az ellensé­get erőssen meg-vervén, azt meg-futamtatta, 300 embereinél többet le-vágott, sokakat pedig, a’ maga fogságába ejtett. — Major Wolfskehl is ha- sanlóképpen Dachauig nyomúlván-elé , az ellen­ségtől 44 meg-terheltetett munitzios fzekereket, egy ágyút, egynéhány más rendbéli fzekereket el-* vett, az emberei közül pedig 318-at fogott-éh

Next

/
Thumbnails
Contents