Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

359 Ezen fzerentsés lépésnek oltalmazására, a’ Fegyver Tármester, a’ Condé seregének Gén. Gr. Viomenille alatt való egy réfzét rendelte ki, a* melly is az lser folyó vizén Scheflárndl kerefztül menvén, az ellenség corpussának bal fzárnya felé nyomúlt-elé. F. M. L. Báró Fröhlich , a’ fennebb meg-ne- vezett Fegyver Tárrnestert az iránt tudósította, hogy ó maga is, mind azokkal a’ seregekkel, a* melíyek nélkül a’ hegyek között való passusok el lehetnek, ezen hónap 1 i-ke és 12-ke között elé- fogna nyomulni. — A’ Fegyver Tármester Ür pe­dig, a’ nem régiben Pfaffenhausen mellett el-fog- lalt tábor hellyet, a’ Landshut mellett valóval el- tserélni, annyival is inkább fzükségesebbnek tar­totta lenni, mivelhogy az ellenség, ezen hónap­nak 7-kén, a’ Mosburgnál egy bataillonnal, és 4 escadronnal fekvő Óbester Lamottét 10000 embe­reivel viíTzá nyomván, azzal az lser follyó vizén kerefztül ment, és ollyan fekteti tzéllal volt, hogy Mosburgtól fogva Vils-Viburg és Geisenhausen felé a’ végett nyomuljon elé, hogy a’képpen a’Fegy­ver Tármester háta megé kerülvén, azonnal az ö tábora fzárnyára üssön. E’béli fzándékát,az ellenség hogy tökéletes­ségre vihesse, még 9-dikben is nagyorv iparkodott rajta, minthogy azon a’ napon, a’ fennebb is em­lített Óbester Larnotté seregére ütvén , egyfzers- mind az .Alcha és Thall között lévő kordonján is a’ Fegyver Tármesternek kerefztül akart rontani; de minthogy a’ Fegyver Tármestertól oda menni rendeltetett truppok, ideje koránt meg-érkezte- nek vala oda, az ellenség általok nerntsak az hogy viflzá verettetett, hanem az lser-follyó vi­zén is kéntelenittetett a’ maga trupjait kerefztül vonni. Éppen ezen a’ napon ütött vala az ellenség Münchennél, a’ F. M. L. Hertzeg Fürstenberg ve­zérlése alatt való seregünkre is, az oda való hi­dat el-akarváu magának foglalni, de a’ F. M. L.

Next

/
Thumbnails
Contents