Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

keményen való ellent allása, és a* néki segittsé- gire ment truppok miatt, ott is az ellenség a’ maga tzélját el nem érhette, és a’ hidat, továbrá is a’ mi birtokunkba hagyni kéntelenittetett. — Melly fzerént a’ közönséges , és dlihösséggel reánk, való tsapása által se boldogúlhatván a’maga tzéf jában, a’ mi trupjainknak álhatatos és kemény vitézségek által, Freisingennél és Mosburgnál, a' hol az lser follyó vizén kerefztűl jött vala, ismét viílzá kergettetett, és azon follyó viz meliyékif a’ miéink.ek a’ magok birtokok alá vették. Mikor ezen történetnek a’ hire, a’ Fegyver Tármesternek meg-vitettetett vala, akkor az ó forpofztyai az lser follyó vizén kerefztűl Pfaffen* hausen felé való úttyokban voltának, és a’ Geo. ' Gr. JSauendorfAppach és Abendsberg között fekütt corpussával, Rohrndl és Pfaffenbergnél egyesitet­ték vala magokat. A? fennebb meg-nevezett 73-dik fzám alatt ki-adattatott Udv. Diárium mellé, ezen hónapnak í-j-kén, ismét egymás, és ezen ide alább meg-irt különös tudósittás ragafztatott, melly fzerént, a’ mint az iránt, Károly ö Kir. Hertzegsége, ennek a’ hónapnak 8-kán Aschaffenburgból a’ maga tu­dósítását botsátotta vala, a’ Würtzburgnál dik Septemb. történt gyözedelemnek, minden réfzben ollyan kívánatos következése volt, a’ miilyent tsak várni lehetett. — Az el-fogattattaknak fzá- ma már eddig az ideig többre megyen 3000-nél. A’ Würtzburgi kastélyban azokon a’ 36 réz, és 5? vas ágyúkon kívül, a’ mellyek a’ Frantziáknak oda lett bé-menetelekkor ott hagyattattak, 6 Fran- tzia nagyobb fzerű ágyúk, 123 munitzios fzeke- rek, 13 tár fzekerek, és sok ártillériához való kéfzűletek találtattak. A’ benne lévő őriző sereg, a’ melly 800 fejekből állott, Divisions-Generális Bellemonttal, a’ ki egyfzersmind f Frantzia ár- tillériának Directora is volt, és a’ most leg köze­lebb Luxemburgból meg-érkezett ártjlléria fő igaz­gatóval, Lacroixal, fogságba esett.

Next

/
Thumbnails
Contents