Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

Az ellenség, a’ meg nevezett ütközet utánn, Bchweinfurt és Hamelburg felé vonta magát; 5-dik- ben a’ fó Hertzeg kvártéllyá Oberzellbe volt, a* Mdnus vize mellett, a’hol az ellenséget mindenütt nyomba követő könnyű fzeres seregtől, azt a’ hirt vette, hogy az ellenség Schweinfurtot több mint xoo darabokból álló, és nagyobb réfzént a* Német Birodalomból való ,xágyúinak hátra hagyá­sával, nem külömben Freudenberget is 60 ágyúk­kal együtt, oda hagyta, és Fulda felé vette az /útját. — A’ mi elöljáró seregünk, 6-dikban dél utánn, a’ F. M. L. Kray vezérlése alatt, Mschaffenburg- fioz nyomult elő, a’hói 3 batallionból álló ellen­séges tsoportra bökkent, a’ melly az ő Spesjart- ból való kemény tüzelése által, a’ mi seregeink­nek előbbre való nyomulását akarta meg-aka- dályoztatni: de F. M. L. Kray, az ellenséget vi­tézül meg-támodta, azt Aschaffenburgon kerefztül verte, a’ Menüsön által űzte, a’lovasság által so­kakat le vágatott és óoo-at közülié el-fogott. Ö Királyi Hertzegsége is ezen hónap 7-kén a’ táborral ytschaffenburghoz meg-érkezvén, az elöljáró sereg egéfz Dettingenig elö-nyomúlt, és a’ könnyű lovasság Gellenhausenig jár-ki portázni. Midőn ezen tudósítás már indúló félben vol­na, éppen akkor vette ő Hertzegsége F. M. L. Kraytól azt a’ hirt, hogy az ellenség 8-dikán jó reggel Frankfurtot oda hagyta, és ynár a’ Blanken­stein huí’zár regementjéből egy tsaport, oda bé is rukkolt volna. A’ 74-dik fzám alatt költ BFtsi Udv. Diárium mellé, a’ most fólió hónapnak 14-kén, ezen kü­lönös tudósittó levél ragafztaíott; hogy Generál- Major Gr. JSauendorf, Sept. 11-kén, slbendsberg- böl egy Stafétát azon örvendetes hírrel küldett ide, hogy az ellenség Generálja Moreau, a’ maga Slbendsberg körül fekvő táborát, Pfaffenhofen és Rain felé nagj siettséggel viíTzá húzta volna.

Next

/
Thumbnails
Contents