Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

36S gittessék, az a’ közönséggel, mentöl hamarább, a’ maga tökéletes foglalatja fzerént fog közölhet­ni, melléje ragafztatván ezen tudósittáshoz , an­nak a’ kárnak le-irára is, a’ mellyet a’ Cs. K. ár­mádia, különbkülönbféle ütközetekben, a’ maga el-estyeire, meg - sebessittettyeikre, el-fogattat- tyaikra, el-tévelydetjeikre nézve ízenvedett. To­vábbá Ezen Oberstlieutenant által Ő Kir. Hertzeg- sége Dettingenböl, Sept. 10-kén ollyan tudósittást küldött, hogy mivel az Avantgardénak eey ofz- tálja, Sept. 8»ka reggelin Frankfurt felé elé-küldet- tetett, a‘mélly elöli az ellenseg, azon az ejlfzaka clébb állott, ö Kir. Hertzegsege 9 ben az egéfz ármádiával együtt Aschaffenburgból meg-indúl- ván, Dettingennél fzállott táborba. Az Uhlánusok közül Oberstlieutenant Gr. Keg- levits, Königsteinig nyomult elé, de az ellenség az oda való várnak egy réfzét fel-vettette, minek előtte onnan magát hátrább húzta, és két mosár ágyúit magától hátra hagyta volna. A’ Máintzi vár Gubernátora F. M. L. Neu% a’ várbeli őrizetnek egy réfze által, az ellenségét Wisbadenen túl kergette, és ö Kir. Hertzegsége azt gondolja, hogy a’ F. M. L. 9-dikben Schwal- hakig elé fog nyomúlni. Wisbadenben a’ mi vitézeink egy ló fontos ágyút vettenek el az ellenségtől, ay közönséges hir fzerént pedig, az ellenség Flörsheimba, sok munitzioit, fegyvereit, bágásiájit, hagyta volna ma­gától hátra, Oberstlieutenant Williams, Eltvillen ke- refztül, derekasint kergeti az ellenséget. Az el­lenség a’ Me'nuson volt liidját magával együtt el­vitte, a’ defzkákat el-égette, a’ hajókat kerefztúl furta, öfzve rontotta, el - süjjefztette. — Az ö Kir. Hertzegsége táboránál lévő könnyű truppok Höchstntfl , Homburgnál, és Friedbergndl vágynak, az ellenség pedig, Esch, és Vezlár felé húzza ma­gát , és Máinu is az ostrom alóli már fel-fza- b adúlt.

Next

/
Thumbnails
Contents