Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

365 iitikai ki jelentéseiket meg-tenni el-múlatván, azért a’ magok hivataljok folytatásokban suspendaltat- tanak vala, felette sok párt fogoik vágynak. — A’ Nemzeti Gyüllésnek már az iránt is sokan be­adták a’ magok panaffzaikot, hogy az Isteni fzol- gálat tételre való öfzve hívásra, harangozni nem fzabad, de azonban, a’ Nemzeti Gyüllés, a’ maga elébbeni végezése mellett még eddig meg-mara- dott. — A’ ’sidok, ámbár nem fognak is annyi jussal birni, mint a’ mennyivel a’ Batáviai Polgá­rok bírnak, de hogy az 6 állapottyak, az-eddig valónál sokkal jobb lefz, ahoz nagy reménység­gel lehet lenni. Olafz Orfzág. Minekutánna a’ Mántuai várnak, az ostrom­lás alóli való fel-fzabadúlása híre Romába meg-vi- tettetett volna, az ottan múlató Fr. Commissa- riusok, a’ néptől azonnal boflzúsággal kezdettel^ illettetni; annakokáért, hogy több a’ féle exces- susok magokat elé ne adják, annak meg-aka- dalyoztatására, az oda való igazgató fzék, a’pa­ttotokat, éjjel nappal jártattatja, azon a’ piatzon, a’ hol a’ Frantziák lak hellyei vágynak. — A* Fr. Directorium, az Olafz Orfzági fő Gén. Bvu- importénak , azt a’ parantsolatot küldette-ki, hogy Romának 50000 emberrel adasson egy" visitat. —- A’ orsikai patriotioták fzáma fzaporodni kezdett. Toulonban a’ tengeri hadakozó hajók keményen kéfzntetnek, mellyek közűi 13, már egéíTzen ké- fzen áll, 6 pedig rövid idő alatt el fog kéfzülni. A’ Roveredoból Sept. 2-kán küldett levele^ fzerént, ottan még mindenek tsendességbe vágy­nak, és még eddig semmi nevezetes dolog nem történt, a’ Frantziák pedig minden felőli kisded seregekbe mutagotják magokat. — Az Bustriai fő kvártély még Trientbe vagyon. — A’ Mántuai őrizökről az a’ hir, hogy Casui Magiore felé újjo« lag ki-ütvén, az ellenségtől sok prédát nyerte» nek volna.

Next

/
Thumbnails
Contents