Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-09-16 / 23. szám

úgy vétettetnek-fel ezen corpusba , hogyha ma­gokat ruhájokkal, fegyvereikkel ki-kél'zitvén, af réájjok meg-kivántató summát, a’ corpus kassájá­ba bé-fzolgáltatják, hanem úgy is, hogyha ezt hellyettek mások fogják tellyesitteni. — Á’ meg- kivántató efztendei summa pedig, ezen első eíz- tendőben 97 a’ több következendő efztendökbeu pedig 83 forintokból fog állani, a’ melly sum­mának egy negyed réfzet, a’ város Kapitánnyá Cancellariájába fertály efztendőnként kelletik be­fizetni. Magyar Orjiág. Tóina Vármegyéből Sept. yik napján. Ennek- előtte egy héttel tartatott Vármegye Gyüllésének alkalmatosságával, fel-olvastatván Jó Fő Ispá- nyunk , Mélt. Gróf Aponyi Antal Ür Eő Nagysága Tek. Consiliarius és Ord. Vice-Ispán Jeftenjzky Sándor Űrhöz intézett levele, a’ Fels. Kir. Helytartó Tanáts által minden Magy. Orfzági Fő Ispánok­hoz küldött levelével égyütt, melly által az ő>' Felsége réfzére meg kivántató rendelések tétet­tek: Vármegyénk minden helységeinek előjároi ’s tifztviselői, a’Felség, és Haza mellett való bűz góságokát ’s hivségeket annyira meg bizonyítot­ták,, hogy ázóltától fogva, a’ katonaságra alkal matos ifjakat rendről rendre hordják bé Sexardra, hogy az ottan lévő verbunkos Strazsamesternek által adassanak. — Még eddig 9, 10 ember is ki állitatott egy helységből, és annyira meg fzapo- rodott a’ legénység, hogy 8 napok alatt 150 vett hadi fzolgálatot, a’ kik közt egyetlen egy kivető ember sem találtatott, holott a’ Vármegyebeli helységeknek még tryóltzad réfze sem adott ka­tonát, a’ Tek. Urasagokat pedig ide sem fzámlá- lom. — Katonából és gabonából, egéfz tehetsé­günk fzerént fogunk ő Felségének adakozni. D. D, S.

Next

/
Thumbnails
Contents