Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

ritetésekre minden fzükséges rendelések meg té* tettek. Egy nagy fzületésü jeles és bátor fzivü kis aflzony Lady Jermingham egy 600 hajado- nokból álló corpuft állított ki és fegyverkez tetett lel a’ végre, hogy ha az ellenség ki fzállana vala­miképen , ők a1 tenger partján legelő vagy iíiálló- kon lévő barmot bellyebb hajtsák az Orfzágba. — A’ Devonshire! herczegné 400 legényt, és egy* néhány ezer hegyes tört adott a’ Király fzolgálat- jára s. a. t. A’ kerefztény lakosoknak e’ nyom­ban való példájokat még az Abraham moítoha ma- radekjai is követik, és egéfz kéfzséggel fzolgalnak a polgári katonaságnak különbkiilömbféle corpu- sainál. A’ Londoni leg főbb Rabbi Doct. H i r- tchel igen hathatos közönséges befzéddel serken­hette őket e’ dologra. Egyedül a’Kvak kerek vonták ki magokat a’ fegyverrel való fzolgálat alól, a’ kiknek vallásbéli princípiumaik a’fegyverkötéft és ember társaik ellen való hadakozáít meg nem engedik. Ellenben pénzel, portékákkal; ’s egyébb úton módon ők is nagyon fegéllik a’ Kórmányfzék iparkodásait. Az eddig Német Orfzágban lappangott kétFr. Rx-Generál Diimourierés Pií'hegrü oliy vég­ből mentek Londonba által, hogy ők is fegitségé* re legyenek Angliának a’ Frantziák' ellen. Tei- lyes ízabadtság adódott nékiek arra, hogy az An­gliában és Skotziaban tartózkodó Frantzia emi­gránsokat ’s Rojaliftákat öfzve gyűjtsék, fegyver­be öltüztefiek, és az Anglus truppoknak társasá­gában, a’ Kis - Britanniái partokra ki fzálván a’ mos­tani Frantzia Kormányfzéket fel fordítsák. — Sőt, a’ mint mondják, az Angliában lakó Bourbonniai

Next

/
Thumbnails
Contents