Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

Az ifjúság nevelésének nagy meftere, polgár P e (i a 1 o z z i, a’ Freyburgi Közönséges Gyiillés- nek inítantziát adott bé az eránt, hogy az ö ál­tala Burgdorffban fék állítatott nevelő inflitutumot valamelly fummával fegiltse. •—• Az ezen Inftitu* tumnak tneg visgalására ki rendelt CommilTió, igen hafznosnak találván azon intézetet, olly hivatal­béli jelentéíl tett, hogy a’ Respublika által polgár Peílalozzinak már ennekelőtte adott 4000 livert viflTza kívánni nem kell, hogy a’ Bernai Kánton néki Burgdorfban fzabad fzálláíl rendellyen , és hogy az 5 nevelésről ki adott munkájára minden Kántonok másokat ki rekefztő privilégiumot en­gedjenek. Spanyol Orfzág. Minthogy a’ tehén himlő bé oltásának ezen tágas Birodalomban is sok hafznos következései tapafztaltatnak; ahozképeíi olly rendeléseket téte­tett a’ Felséges Király, hogy azon meg betsülhe- tetlen efzköz az Eö Felsége Amérikai Birodalmai­ba is bé vitetődjon, a’ hol sokkal több pufztitáll tefzen a’ terméfzetes, vagy inkább Arábiái himlő, mint fém Európában. E’ végre a’ Király köl­tségén egy új tengeri expeditió fog ki kéfzittetni , a’ melléhez sok tudós és jó tapafztalású orvos Doctorok válafztatnak ki, kiknek Directoráva ud­vari orvos Doktor D. Francesco Xavier de Bal mi s tetetődött. Dehogy annál hathatósabb légyen munkájok, ’s annál jobb tehén himlőből va­ló matériát viheíl’enek Amérikába, fzámos gyer­mekeket vifznek el magokkal ollyakat, a’ kikbe utjokban a’ tehén himlő matériát bé ólthaílak. A’ Filippi fzigetekbe is bé fog a’ Király ren deléséból ez az áldott efzköz vitetöd ni. — Ennek az Orfzág-

Next

/
Thumbnails
Contents