Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

$4? SA Végett, a’ Ici hirdettetett okokból, Auguftusnak íó-ik napja vala rendelve; de mivel a’ Kin Com* miliarius EŐ Excellentziája , változó egéflege mi­att akkor meg nem jelenhetett, a5 gyiillés is el múlt, jóllehet ezen meg határozóit időre az Ura- ságok közzűl fokán meg jelentek, a’ kik a’ hirte­len történt változói! előre meg nem tudhatták.Ha ézen túl e' réfzben valami fog végezödni, igiretem fzerént a1 Magy. Kurírral fogom közleni. Itt körülöttünk mindenfelé a’ nagy hideglelés uralkodik 5 de vágynak más vefzerielmes i.; ava* lyák is. A’ múlt héten ezen N. Vármegyénknek két Esküttyét temettük el; kik közzül az egyik Tatai Imre AÍTefTor Urnák nagy reménységé fia vaia Sámuel, a’ ki is közelébb múlt pénte­ken épen neve napján adattatott meg az ő annyi­nak a’ főidnek. Emlékezetünkre ezen a* tájon nem volt még annyi fzénánk, mint az idén lett volna, ha a’rét* tenetes vizek kedveztek volna; de igen sok helye­ken a’ mit a’ víz lábón talált ifzappal el boritot* ta, a’ le kafzált füvet pedig el horta. Egy jó darab rétemben még moll is a’ vad rétzék úízkál- nak. —- A’ Wefzprémi hoíTzú úttza lakosait azólta is több ízben meg ijefztette a’ viz, miólta már egy- fzer meg romlottak, annyira, hogy mihelyeíl nagy felleget látnak, azonnal kozzülök sokan a’ padiás­ta horg^ák házi bótorjaikat. Gödriből, N. Baranya Vármegyé­ből Auguflus 2i*dikén. Ki mondhatatlan öröm­mel olvafsuk a' Magy. Kurírban, hogy azon Nem­ied Könyvtárat-, mellyet nagy méltóságú Gróf Széchényi Ferencz Ó Excellentziája a’ Ki­rályi Petii fö Oskolában a’ nemzet javára fel ál* Z a

Next

/
Thumbnails
Contents