Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

34S ütött, sok jó és kegyes hazafiak , réfz fzerént tu­lajdon munkáikkal, réfz fzerént nagy költséggel fzerzett írott és nyomtatott könyveikkel, és egyébb terméfzeti gyűjteményeikkel öregbíteni kivánnyák. Ezek közül valók Titt. Benedekfalvi Kiffzel Pál Bécsi udvari Agens, Tifzt. P. Simo n csics Innocentius kegyes fzerzetbéli Pap, és má- sok. Ezeknek a* jó hazafiaknak fzámokat Fő Tifz- telendő Winkler Mihály Pécsi Püspökség Me­gyebéli honorarius Kánonok, Gödrei Plébanus és Efpereft Urban az illeni gondviselés újobban fza- porítottá, a’ ki azon 40 efztendők alatt, rnely- lyekben az Ifién fzöllejében fáradhatatlanul mun- kálódik, néhány fzáz darabból álló régi Római Csáfzároknak, Magyar Királyoknak arany, ezüft, ’« réz pénzeiket, és sok fzép nummisinákat, nem különben fok ritka pergamentre írott Magyar és Német könyveket, ezek közt Sz- Nikodemus Evan- géliomát, nagy fáradtsággal és költséggel öfzve gyüjtvén, moll a’ haza eránt vonfzó fzeretete ál­tal lelkesittetvén, azonPeíli Nemzeti Könyvtárnak ajándékozta, ’s oda fel is küldötte. — E 11 y e- nek az illy jó hazafiak sok ideig fze- rents essen!! Német Orfzág. Regensburgból September 5 ik napján. VII. Piu s moítan uralkodó Sz‘. Pápa, nem moft, hanem a’ múlt efztendöben következendő foglala­tú levelet irt a’ Német Birodalombéli Fő Cancel- lariusnak, Károly Afchaffenburgi Vál. Fejede­lemnek : ,,A’ mi tifzteletre méltó atyánk­fiának Károly Moguntziai Érseknek,

Next

/
Thumbnails
Contents