Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

35 o jobb módod vaD, Tégedet únfzolunk leg inkább , Ipdd a mi nvughatatlanságunkat közönségeire, és azoknál, a’ kik valamit tehetnek, tellyes tehetsé­ged fzerént azon munkálódjál, hogy az Anya- fzentegyház dolgaira, mellynek minket az Idén orzó páfzlorává tett vala,fzorgalmatos gondviseltes- sep, és azonjuíTaib n, fzabadtságában , ’s bátorsá­gában hagyatódjon meg, a’ mellyekkel mind ekko­ráig fzakadatlanúl élt. Hogy ha valamit mi- relnek ez ellen, femmiképen helybe nem hagyha­tom, — JVIelIy igen fontos dolog legyen ez , ma­gad is, mint bólts ember, meg ítilheted, mivel ar­ról való hoíTzas oktatásunkra, hogy evvel a’ Ca- tholika fzent vallás örzve légyen köttetve, Tene­ked femmi fzükféged nintsen. — Tífzteletre .mél­tó atyámfia, Teneked és a’ Te nyájadnak Apos­toli áldáít adok. — Rómában Oct'ob, 2 - ik napján i802 ik efztendöben,1’ A' Baváriai és Svéviai Kerületekben e’ nyá­ron olly boy volt az aratás, hogy Ifién jóvóltá- ból vett mezei terméseiknek helyet is allig talál» uak a’ gazdák, — Szürettel is jóval biztattyák magokat, Frankfurtból Sept, 5-dik napján. A’ Frantzjáknak Hannoverai Váí, Fejedelemségbe va­ló bé nyomulások nagy figyelinetefleget öntött az étzaki HatalmafiVgoknak fzivekbe, arra való néz­ve.erről való gondolatjaikat mingyárt közlötték js egymáíTal, mellynek, mindnyájoknak meg elé- gedésérel, halznos következései voltának.—Tud* niillik, minekutáona a’ Fr. Kórmányfzék Hannove­rit el foglaltatta volna, azt végzettek az éfzaki Hatalmailágok, hogy az ö tengeren való fegyveres Bcutralitásokat a’ ízárazra is ki terjeßek, ’s annál

Next

/
Thumbnails
Contents