Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

55* fogva a' békeíTeget Európának éfzaki birodalmai­ban állandó fucdamentomra teheíTzék. — Ezen fzá- razra ki terjefztendő fegyveres neutralitásban va­lamiképen a’ Pétersburgi Csáfzári, úgy a’ Berlini, Koppenhágai, és Stokholmi Kir. udvarok is egéfz- len meg eggyeztek. Ebben az eggyezésben arra kötelezte magát az Orofz Birodalom, hogy a’ Bal­ticum Tengernek neutralitását, maga flottája ál­tal fel tartya; következésképen femmiképen meg nem fogja azt engedni, hogy abba Anglus hadako­zó hajók bé mennyének. —• Közönségeden, mind a’ négy éfzaki Hatalmadig kőltsönös erővel azon van, hogy a’ Balticum tengernek partjait minden idegen nemzet ellen, ha azoknak e’ vagy ama pontját el foglalni akarnák, védelmezzék. Illyenké- pen az éfzaki Európai birodalmakban kiváltképen a Balticum Tengerre nézve, vv '»•-.int a’ vizen, úgy a’ fzárazon is tökéiutes .6y állítatott fel, és azon időben, mellyben a’ Krantzi- ák az ellen, és ezek az elsőbbek, és minden Euró­pai nemzetek ellen, az Albis és Wezer folyóvize« két bé zárolva tartyák, az utolsóbbaknak, úgy­mint az Anglusoknak minden éfzaki tartományok­kal fzabados eggyesúlések lehet, és L ií b e c k, \V i s- már, Roítock, és Stettin varasokon által egéfz Német Orfzággal kereskedhetnek. Bréma és H amburg Szabad Imperialis városoknak je­lenvaló környülállásaik leg fzomorúbb állapatba vannak helyheztetődve , ’s méltók az Európai Ha« talmadágoknak könyörületedkgére. — Közönsé­geden leg több halznát vefzik az éfzaki Neutrali- tásnak a’ Prudziai Királyi Statusok. Nagy Britannia. Az Angliai Parlamentumoknak el ofzlások

Next

/
Thumbnails
Contents