Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

35* előtt, az alsó Haznak 11 - ik Auguftusi gyüllésé- ben sok nevezetes dolgok, és azok miatt való ve­télkedések történtek. Gen. H u t c h i n s o n azt pro- jecálta, hogy kérettefien meg a’ Fels. Király azon valóságos híreknek Parlamentommal leendő köz­lésére , a’ mellyeket a’ Király minifterjei Irrlaudi- ának jeleuvaló nyughatatlan állapatjáról onnan vettek. A’ többi közt azt is mondotta, hogy mél­tó oka volna az Irrlandus népnek a’nyughatatlan- ságra annyiban, a’ mennyiben őket minden ősi jus­saiktól meg fofztották, az eggyesitésnek alkalma- toífágával nékiek tett fényes igireteket bé nem tel lyesitették, süt a’ mi több, minden úton módon nyomjak őket. — Leg jobb lenne, úgymond Hut­chinson, a’ Wallisi Kir. herczeget, a’ mcítani fzo- morú környülállások közt közikbe küldeni,’s Irr- landiai Vice - Királynak tenni , kinek jelenlé­tele, fzivekbe leg nagyobb buzgóságot öntene a’ hazának védelmezésére s. a. t. Minifter A d d i n g- t o □ és Lord Hawke sbury Hutchinson proje* ctumat nemtsak helybe nem hagyták, sőt inkább gondolatlanságból fzármazotnak nevezték azt » melly által az Irlandiába való kivánkozásra el­lenségnek alkalmatoílág fzolgáltatódna. — Wind­ham, Elliot, Doct. L a w r e n c e, Lord Tem­pi e, és Oberíter Crawford a’ Hutchinson úr projectumat egéfz erővel támogatták. W i n d- h a m avval vádolta az Irrlandiai moltani Kór. mányfzéket, hogy ez nem viselte magát olly íze- mes okoíTággal, a’ minémúvel viselni kellett vól- na , és hogy a’ Dublini utolsó támadáskor a’ Vi­ce Király a’ maga falusi jófzágába .mulatta ma­gát. A ’ Kir. minifterek ellenben azt állították t hogy az oda való pártosoknak kézre leendő ke-

Next

/
Thumbnails
Contents