Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

554 herczegek közzül is válalkoztak ollyanok, a’ kik ónként ajánlották í'zolgálatjokat a’ Frantziák el­len. Ex - Generál Diimourier, a’ ki ennekelöt- te való időkben az Angliába való ki fzalllás- cak planumában maga is dolgozott, és a’Fr. Or- ízagi tengeri partokat jól esméri, sok réfzben fegi- tségekre lehet az Anglusoknak. Ez a’ két Fr. Ex Generál, az Artéziai, Orleansi, és a’ több Fr, Kir. herczegekkel gyakorta conferentiát tartanak. Londonból Auguft. j 6 ikán. A’ mi ten­gerben vigyázó hadakozó hajóinkon lévő különb- kiiiö nbféle kaliberű ágyúknak 25 ezerre tétetődik a’ ízáma. E’ mellett minden kereskedő , fzállító és fzénhordó hajóknak parantsolat adatott az eránt hogy minden tengeri áljaikra ágy úkat vigyenek ma­gokkal, ’s ezeket ingyen fzolgáltattya nékiek a’ Kórmánylzék. Az Angliai tengeri partokon olly derék intézeteket tettek Admirálisaink, hogy azok­hoz femmi ellenséges hajónak közelíteni nem le­het bizonyos velzedelem nélkül. A’ partok előtt vigyázó eskáderek egynéhány fzempillantat alatt tudosithattyák egymáít a’ tengeren történhető dolgokról. — A’ tenger partjain táborozó hadi fe- regeknek fzámokra olly telegra.fusok állitattak fel mindenütt, meílyeknek fegitsége által egy két óra a!-ít% mind azon helyre futhatnak, a’ hol az ö je* Isniételekre leg nagyobb fziikség fog lenni. Lon do ub ól Augufius 23 ikán. Úgy esett értésünkre, hogy a’ jövő Novemberben akarnak az Angliába való ki fzalláíTal a’ Frantziák próbát tenni, a1 melly végre már is 220 ágyuzó hidaso­kat kéfzitettek el. Mi azt hifTzük, hogy a’ mi de­rék Admirálisunk Home Popham előbb ki fog Hollandiába ’s Belgiomba fzáliani, mint fém a’

Next

/
Thumbnails
Contents