Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

félelem közt élnek a’ hiv lakosok; attól tartván , hogy azok a’ kedvetlen hírek, mellyek a’ rebelli­seknek fzaporodásokról a’ városokban és faluhely­ségekben fzárnyalnak, ma vagy holnap bé tellye- sédhetnek. — Az Irrlandiai tenger partok körül lévő Angliai flotta, nagyobb bátorságnak okáért, hét hajóval fzaporitatott meg; a’ Dublini kaftély eröíTebbé tétetik, és a’ város utzainak végére vas roílélyok fognak tsináltatni. Helvétziai Respublika. A’ Freyburgi Orfzágos Gyiíllésnek 1 9-dik Au- gufíusi ülésében, az Úri Kantonnak küldötje azt kívánta az etet küldőknek nevekben , hogy a’ Helvétziai klaflromoknak adatódjának előbb birt jófzágaik viíTza, bizattaíTan azoknak igazgatása reájok, és adattaíTék engedelem nékiek a’ fzerzetes életre hajlandó ifjaknak rendjeikbe leendő bé vé­telekre. — A’ klaflromoknak meg hagyatások , úgymond ö, a’ Cathol. Cantonokban azért fzüksé- ges leg inkább, mivel azokban vannak az ifjúság nevelésére hajdan tétetődött intézetek. — Az Úri deputatusnak ezen projectumat, a* Schwitzi és Un- terwaldeni Cantonoknak küldőtjei tellyes erővel támogatták. A’ Reformatus Cantonok fém mel­lettek fém ellenek nem fzóltak femrnit is. Hanem a’ St. Galleni és Thurgaui küldöttek amazoknak egéfzlen ellenek fzegezték magokat, azt állatvan fok okokkal, hogy az el törlött klaflromoknak viíTza állitatások, ’s jófzágaiknak viíTza adatások által a1 Kántonoknak felsösége nagyon meg sértetödne, és hogy ennek példája által más változásokra is alkalmatoíTág fzolgáltatódna. —— Végre ezen igen kényes tárgynak fzorolTan leendő meg visgalására egy különös deputatiót rendelt ki az Orfzág Gyűl- lése. 35s —=■

Next

/
Thumbnails
Contents