Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

558 Dak különbküiömb tartományaiban sok hadi nép gyüjtetik öízve , mellyek által ő Felsége a’ma* ga aeufcralitását fenn tartani kivánnya. Orofz Birodalom» A’ Sax - Weimári örökös herczeg Károly Fridrik Mária Pa w low na Orofz nagy her­czeg aíízonynak mátkája Jzerentséfíen meg érkezett Pétersburgba. Mind ketten élteknek leg fzebb vi­rágjában vannak ; á’ herczeg 1783 ik, a’nagy hef- czeg aíTzony pedig 1786 ikban kezdették a1 nao világát látni. MennyegzÖi innepeket ezen moft folyó Septemberben fogják tartani. Ezen kivül még két húgai vannak I. Sándor Csáfzárnak, úgy­mint Katalin Pa w low na, és Anna Pa w- lowna, az elsőbb 1788 ban, az utolsóbb 1795* ikben fzülettett. Az Orofz Birodalomban nemtsak az Univer- sitások , nemtsak a’ Gymnasiumok, ’s nemtsak a* falusi Oskolák, hanem a’Pétersburgi tudományok­ra ügyelő tudós Társaság is böv mértekben réfze- si'ilt I. S án d o r Csáfzárkegyelmeílegének gyü.nöí- tseiben. Ennek bővítésére, ’s tagjai fizetések »ek meg jobbítására is nagy fumma pénzt, és fek-^Ő jófzágokat ajándékozott ezen bölts fejedelem , éfi helybe hagyta azon hafznos intézeteket , méllyé- két azon Társaságnak Praesidense Novolsil- tzow úr Ö Csáfzári Felsége eleibe terjefztett. *— Egy Warfchaui fzületésű ifjú Tudós W i s n e fs ki, a’Berlini tudós Allronomusnak Bode Urnák tanítványa, 1000 rubel fizetéílel a’Pétersburgi tu­dós Akadémia Observatoriumának igazgatójává té­tetett. Pétersburg ból Auguftus íü-ik napján. F.’ kerek föld körül való utazasra ki kéfzitetett ,

Next

/
Thumbnails
Contents