Magyar Kurir, 1803. július-december (17. évfolyam, 1-53. szám)

1803-09-16 / 23. szám

359 > és a1 Kronftadti kikötő helyből mar ki is evezett kétOrofz hajó, Admiral Crusenftern, és Vice- Admiral L i s i a n s k y urak kormányára bízattak, két olly alkalmatos, é; bátor fzivü férfiakra, a’ kik az ö napkeleti és napnyugoti Indiai utazásaikban, és az Orofz s Anglus flottákon való fzolgálatjok alatt magoknak sok ízép tapafztaláfl gyűjtöt­tek. — Ez az ő kormány okra bízott, N é va és R e- ménység nevezetű két hajó, a’ mellyeken lévő matrózok mind sok tapafztalású hajós legények, el­sőben Angliának Portsmouth nevezetű kikötő helyébe, onnan a’ Kanáriai fzigetekbe, onnan dé­li Amérika mellett körösköriil a’Tsendes Tenger­hez megyen. Itten leg elsőben is a’ Sand wi. c h i fzigeteket fogják meg visgálni, a’ hol 1779 ik efztendöbeu hires Anglus Kapitány Cock, a’ ki e1 világ ötödik réfzét fel találta vala, meg öletett. On­nan Japánba fognak utazni, ’s annak uralkodó fejedelmével kereskedett tárgyaló fzövetségre lep­ni. — Japánból 18051k efztendóben Kamtsatka- ba menni, ’s a’ telet ott tölteni igyekeznek. To­vábbá az Asia és Amerika közt lévő tengert vis- gállyák meg. — ViíTza felé való út jókban Chi- nát, a’ Filippi fzigeteket, Batáviát, és a’ Jó Re­ménység fokát is meg látogattyák. —• Egéfz uta­zások három vagy négy efetendeig fog tartani. — Sok tudós emberek mentek el velek tudomá­nyaiknak öregbítése végett. Török Birodalom. A’ Török fő Admirális, az úgy nevezett Ka­pufán Bafa, a’ múlt Julius vége felé, a’ kor­mánya alatt lévő flottával, a’ Konflantzitiápolyi kikötő helyből ki evezvén, az Archipelagusnak Me­te i i n o i (Jiajdan LesbusJ fzigete mellett, jNatoliá-

Next

/
Thumbnails
Contents