Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

3Ő5 koronái Fels. Urunk fejére tették, végtére a’ fz. Mise végződése után Primá.s Eö Kir Fő Herczegsége az áldást ki adta, melly után az ágyuk, és a’ paradiro* zó katonaság második salvét adtak, ’s ennél fogva a’ koronázás tzeremoniajának vége lönn* Ekkor mind a’ két Felség viflza menvén a’ seg- restyébe, a’ koronákat és az ezekhez tartozó Kir, ' klenodiumokat le rakták, ’s onnan a Consecrator, és a’ Clérus után a’ templomból ki mentek. Maga Csá* fzár Eö Felsége ismét lovára, Felséges Ailzonym.k maga hintájába ült, a’ Királyi Korona pedig egy ki nyilt udvari kotsira tétettetvén, mellyben a' két Ко* гопа őrzők, és két Kir. Commifsariusok öltenek Eö Felségek után az Érseki palotába vitetett. Ott Eö Felségek a’ belsó fzabákba mentek, oda vitetett a* Kir. Korona is. Tsak hamar azután Éö Cs. Kir* Felségek a’ záfzlos Uraktól közöséges pompa közt vezettetvén az ebédló fzálába mentek., ’s ott Nádor Ispány és Primas Eö F. Herczegségekkei együtt ebéd­lettek, és a’ hova a Kir. Korona is vitettetvén az ebédló tabla mellé helyheztetett afztalkára le téte­tett* A’ Fels, vendégeknek a’ zkfzlós Urak fzolgál- tak. Ebéd előtt Nádor Ispány Eö F. Herczegsége, Eö Felségek eleibe kezeiknek meg mosására vizet# Primas Eö F. Herczegsége pedig azoknak meg tör­lésekre törülköző kendöt nyújtottak. Ez is meg lé­vén Primas Eö F. Herczegsége az udvar! Ceremonia- rius afsistentiája mellett a’ Benedicitét e( mon­dotta, az alatt az afztalnokok az étkeket a’ fzállába bé vitték, a’ zkCzlós urak az aCitalta, fel rakták, és a’ midőn Eö Cs. Kir. Felségek az első poharat ki Hresitették vólna, az ágyuk, és a parádéban állott Z %

Next

/
Thumbnails
Contents