Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

35é katonaság harmadfzor adott fzálvét. — Az ebéd és imadtság után Eö Cs. Kir, Felségek belső fzobaikba mentek, a’ Kir. Korona pedig ismét a’Fő templom­ba vitetvén ott a’ segrestyébe tétetett. Mind ezeknek végbe menetelek után, délben a’ városi tántz háznak nagy fzálajában minden jelen vélt Orfzág rendjei gazdagon meg vendégéltettek. Az ebéd vége felé Eö Csáfz Kir. Felségek a’ ko­rona herceggel és a’ több Csász Kir. Fő Hercze- gekkel együtt az ebédlő vendégeket meg látogatták, a’ hal örvendetes tapsoláfsal fogadták Eö Felségeket, és tzámos poharakat üresitettek ki egefségekért és fzámos efztendckig tartó életekért az ebédlő vendé­gek Estére az egéfz város ki volt világosítva, ’s ditsöfségesebben és fzebben, mint Eö Cs. ’s Királyi Felségeknek Posonyba lett bé meneteleknek alkalma- tofságával. A’ városi redut vagy tántzoló fzáiában maska­rás bál vált, is a* több közönséges helyeken is kü- lönbkülönbféle mulatságok tartattak. Ezen napnak estéjén is minden útzákban meg nézték Eö Cs. Kir* Felségek a’ ki világositást, és mindenütt örvende­tes vivat kiáltásokkal fogadtattak. — Sok uraságok és idegenek még a’ távol földekről is jelentek meg ezen emlékezetes napra • nevezetefsen a’ Becsben lévő Frantzia Csáfz. Követ General Andreofsy , és herczeg Kurakin Orosz Csász. Követ. — Lehe­tetlen azt a’ nagy pompát és fényefséget le Írni, a’ mellyel ez az igen emlékezetes Koronázás végbe ment. A’ záfzlós Uraknak, Mágnásoknak és több úri Ren­deknek gazdag köntöseik , libéria tselédjeiknek öl- tözetjeik , és arannyal ’s ezüstéi ki vart fzerfzáinok*

Next

/
Thumbnails
Contents