Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

kai fel ékesitetett lovaik bámuláfsal töltették bé a’ nézőknek fziveiket. Eg у igaz Magyar fzivvel biró, ’s tudományok­kal tündöklő hazánkfiától és Fö Papi fzemélytöl e’ tárgyra nézve következendő tudósítást vettünk Po- sonyból Sz. Mihály Havának 9-ikéu. Ufzunk a’ köz örömben. Le irhatatlan az a* béfolyás ereje, melly már is tapafztaltatk a’Fels, udvar köztünk való lakásából. — A’ múlt fzerdán, az az, a’ koronázás napján, nemtsak az útzákonn, valamerre meg fordult az udvar, eleven felkiáltá­sokkal fogadtatott a’ teméntelen néptől, hanem a’ templomban is, a’ midőn a’ Fels. Királyné koronás fö vei, Kir. pálezát, és az arany almát tartván közé. ben az óitártól a’ trónusra ment vó'na, az örvende­tes Vi^at kiáltások a’ dobok ’s trombita fzózatját fe­lül haladták. Efzre vehették avagy tsak ebből is az akkor jelén vólt idegenek , melly nagyra betsiíllye a’ Magyar törvényes Fejedelmeit Erre nézve, hogy az egéfz Fels, uralkodó Háznak tagjai jelenvoltak ezen a’ ko­ronázáson ; erre nézve, hogy még hasonló történet Magyar Orízágban soha elő nem adta magát, hogy tudniillik a’ Fels. Király testvére mint Palatinus, és a’ Fels. Királyné testvére mint Prímás koronázták volna meg a’ Királynét; erre nézve, hogy más Kir. kívánságok eleibe nem terjefztödtek volna az öízve gyűlt Orfzág Rendjeinek; erre nézve, mondám, e’ mostani Orfzág Gyüllése példa nélkül való, és avagy tsak ezért is emlékezetre méltó. A Sz. Római Pápa Bécsi Nunciussa Gróf S e- v e r 01 i Érsek, a’ Fr. Csáfzári Követ Generál A n d,-

Next

/
Thumbnails
Contents