Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

ben igen barátságos lebotsátközáfsal társalkodtak a’ Fö Herczegek a’ Nemefséggel. Olasz Ország. I. Joakim Napoleon Nápolyi Királyságra lett emeltetésének emlékezetes napja, a’ mint az oda való tudósítások tartyák, az egefz Orfzágban meg innepeltetett, mindnyájan attól a’ reménység­től tápláltatván, hogy 6 fzeretett Királyoknak Jósef Napóleonnak nyomdokait fogja követni. A’ múlt Kiss Aflzony havának i y-ik napján tar­tatott a’ Nápolyi Kir. Akadémiában a tengeri tudo­mányokat tanúló ifjaknak meg visgáitatások. Ebbeii a’ gyüllésben minden tengeri dolgokra ügyelő minis- terek , hajó serégbéli fó tifztek, és a’ városnak főbb rangú lakosi jelen róltanak , és nagyon meg vóltak elégedve azon akadémiában tanúid ifjakkal, a’ kik­nek tudományok és bátor fiivek nagy reménységet nyújtanak a’ Nápoly Qrfzági hajó seregek Kórmányo. zóinak arra, hogy ezekből jó tengeri katonák fog­nak válni. Florentziából Aug. 27-ikén. Az az ide való Qenerál Junta, melly Napoleon Csáfzár nevében a Toskanai tartományokat kórmányozza, olly ren­delést adott ki, hogy azok a’ Commifsariusok, a* kikre az el töröltetett Klastromok, és a’ Máltai vi­tézi Rend jóságaiknak meg betsiiltetése bizattatva vólt , e’ dolgot még September el telése előtt vég. re hajtsák. Azokban a* három ofztályokban, a' mel- lyekte az előbbi Toskána fel ofztattatott, a* sót qg a’ dohányt a’ Csáfzár fzámara adják el,

Next

/
Thumbnails
Contents