Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

Ankonából Augustus 22-ik napján. Az Urbinói Érsek eg у páfztori levelet intézett a’ mriga Megyeiében lakó Papokhoz, mellyben a’ többi közt igy J’zóllott: „Tiszteletre méltó barátim! Jól tud­játok a’ mi isteni Tanítónknak ezt a’ mondását: A d- jáiok meg a’ Csáfzárnak a’ mi a’ Csáfzáré, az Istennek a’ mi az Istené. Tudjátok az .Apostolnak intéseit, hogy a’ Fejedelmeknek és Élő- járóknak engedelmeskedni kell. — Továbbá gondol­játok meg velem együtt, hogy mindenek, a’ mel- 1) ek e - világon történnek, az Isten rendeléséből és éngedelméből esnek meg, és a’ mellyek mindenkor a’ mi világi és örökké való javunkat tzélozzák. —• „Tiszteletre méltó barátim! mondjátok meg az én nyájam híveinek , a kiknek javaikért én már 2 1 efzténdöktöl fogva vigyázok , hogy minden vi­lági hatalom az Isten rendeléséből vagyon, és hí gy az, a ki énnek eiiene ál , maga 37. Isten ellen kel fel. Minden időben, leg hűségesebb jobbágyok vol­tak а’ кereíztényék , még akkor is , midőn pogány Oáí/ároknak fzolgáltak. Öntsetek az. én nyájain ju- haiba a’ Fels. Császárhoz való fzeretetet. Vigyáz­zatok . ne hogy a’ jó rendtartásnak ellenségei a’ tifz- ta búza közzé konkolyt vefsenek. Mindnyájoknak úgy kell mostani uralkodó Fejedelmeket nézni, mint Őket fzerető attyokat, a’ ki egyedül az о jobbágyi­nak javokat akarja, és állandó közbnséges békefséget kivan. Hogyha ennek efzközlésére fzükség lefzen * háborút tovább is folytatni, kinek kinek fzükség ezen nagy tzélnak el érésére vele együtt munkálódni. '* ,, Annakokáért tegyétek a* ti állattatok valók­nak érthetővé , hogy semmi rettentöség nints a’

Next

/
Thumbnails
Contents