Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

madthofízas hadakozás alatta’közönséges úiság levele­ket fzorgalmatofsan, és illendő figyelmetefséggel ol. vasták, jól emlékezhetnek arra, hogy minden Fran. czia tartományok közt leg többet fzenvedett a’Ven. déi, meílyben egymás ellen támadván a’ lakosok, semmi kornak nemnek nem kedveztek , és réfz fze- rént önnön magok, réfz fzerént az ellenség lakher lyeiket fel dúlván 's felgyújtván kolduló hotra jut­tatták egymást, mellyeknek még most is ízomorú nyomdokait lehet azon boldogtalan tartományban látni. A’ mint ezen leveleinkben minap meg mondot. tűk, Napoleon Csáfzár Bayonnéból vifíza téryén ’s ezen tartományon által utazván mindent fzemesen meg visgált, mindenről fzorgalmatofsan értekezett az oda való helytartóktól ’s Elöjároktól, és igire^ tét tett nékiek, hogy őket hathatófsan fogja segíte­ni. E’ fzerént Párisi» lett yiflza menetele után min- gyárt egy végzést hozott, mellynél fogva azoktól az újonnan fel épitetett házaktól, mellyek a’ haza. fiák kózt Vendében tamadt háború alatt el pufzti- tattak, és a mellyek 1812 efztendeig fel építtet­nek, 15 efztendökig minden taksa vagy adófizetés t$l mentek lefznek, ’s e’ mellett 800 frank segede­lem pénz adattatik azoknak, a’ kik el pufztúít ha. zaikat azon meg határozott sfztendók alatt fel épí­tik. Továbbá-azoknak a’templomoknak é^parochialis házaknak újonnrn való felépitetésekre is, a’ mellyek azon tartományban el pufztitattak 30000O frankot adatni parantsolt. — Végtére Napoleon városá­nak tökélletefsen leendő felépítésére 3. millióm, és az egéfz Vendei ofztályban lévő orfzágos utaknak

Next

/
Thumbnails
Contents