Magyar Kurir, 1808. július-szeptember (22. évfolyam, 1-27. szám)

1808-09-16 / 23. szám

3^5 hogy azok a’ Spanyol hadi seregek, a’ kiket herczeg Ponte-Corvo a’ Fioniai fzigetbe oltalmazás végett küldött, és a’ kiket a’ lakosok igen barátságosán fo­gadtak, töllök el pártolván az Anglusokkal tzimbo- ráltak, ’s végtére világufsan azokhoz adták magokat. Efzaki Német Ország. Berlinből Augustus 30-ik napján. Azide való fegyveres házban fzorgalmatofsan dolgoznak a’ Frantziak. Ismét xooo kereket parantsoltak kéfzit- tetni, mellyeknek minél lehet elébb kéfzen kell len­ni. Minden kerek gyártó legénynek, kényéren és húson kivül 3. tallért fizetnek hetenként. Minden itt lévő kerekgyártó legények ebben a’ munkában foglalatoskodnak , és a ki azokat bé- mondja , a kik el rejteztek, egy tallért nyer jutalom gyanánt. El öfz ör i H ir adás. Bizonyos Szöllöknek Szabad Birtokos által le­endő el-adattalások, a' mellyek ha 30-dik Octobe- rig el nem adattattnának, 13-dik Novemberben in facie loci л többet Ígérőknek adattatnak által. Ezen eladó Poklos nevezetű Szöllök Tokaj­tól egy órani távplyságra, B. Kerefztur, és О Lifz- ka között, a’ Szegi Promontoriumnak leg.kiessebb réfzén , az orfzág útjánál feküfznek , a leg.jobb föl** 4ü, leg-fzebb fekvésű, és jó munkába lévő Szöllök. . . . • ' • *

Next

/
Thumbnails
Contents