Magyar Kurir, 1814. július-december (28. évfolyam, 1-52. szám)

1814-09-16 / 23. szám

szem édeseimben 'vígasztalóim -voltak; tiia ezek teszik az éu boldogságomat. -Ok már megir.útatták nékem azt , hogy a’ ti boldogíttatástokra minden intézeteimben megégygyeznek : tehát megnyugvással Le­hunyhatom , majd mikor az ideje eljön, szemeimet, minthogy bizonyos vagyok ab­ban, hogy Frantzia országra nézve minden tekintetben az én gondolkodásaim elevení­ti őket/* A’ Királyhoz még most is szüntelen érkeznek a’ Regementektöl a’ köszöntő írások, inellyek által ezek magokat az ő Felségéhez való hűségre és eugedelmesség- re kötelezik. A* nyemtatásbéli szabadságot illető törvenyprojektomnak tzikkelyeit a’ Király , minekutánna azok a’ Követek’ kamarájá­ban Aug. i 1-dikén helybehagyattak volna, Aug. 16-dikán Minister JVlontesquion ál­tal a’ Pairfk1 kamarájába is elküldötte, a’ hol még Aug. 23 , 27, és 30 dik , es Sep­tember 1-ső napjan is folytak az azok fe­lett való vetélkedések. Azok között, a’ kik nem hagyták helybe ezeu törvény pro­jektumnak Qiegerősítletését, Boissy d' An­gles , Valence, Lanjuinais , és JVey ’s JVJacdonald Marschallok. az esmeretesehb Fairek. Az egész vetélkedés alatt azon köz­ben Hertzeg Bremens mutatta magát a* nyomtatásbéli szabadság’ legbuzgóbb párt­fogójának , a’ kibe a’ Király egész bizodal­mát helyhezteli. Végezetre Sept. 2-dikán tsakugyan megetősíttetett az egész piojek- tom néminemű változásokkal. Már most még egyszer aJ Követek’ kamarája eleibe vitett étik ez a’ projek tóm , azért, minthogy tsak változásokkal hagyta azt helybe a’Pai- rek’ Kamarája. — Minthogy a’ Pairek’ kamarájának ta- nátskozásai titkon esnek, azaz, hogy oda semmi hálgatóknak nem szabad béménui, azt kérdhetné valaki, hogy hát miképpen -tudhat-meg még is mindent a’ közönség, i’ mi abban foly ? — a’ mellyre azt fele­lik az újságírók, hogy többire minden va­lamit érő beszédek Mjcksnek s-.vorr.ia-ás- ban, ’s ezekböí'az olyan tárgy iiv.it i* ki lehet tanulni, a' mik ki nem nyomtat­tatnak. A’Frantzia pattok mellett F.ouen és Cherbourg között Aug. 24-dik napján 4 szállító hajók, a’ mellyeken meggyógyult Orosz katonák eveztek haza felé, a’ nagy szélvész miatt elmerültek. Tsak 75-töt foghattak - ki közzűlök a’ parton lakó ha­jósok. Spanyol Ország. írják, hogy a’ Spanyol Udvar á’ Por- tugdlliai Országlós/ékhez is oda izent, hogy nérnelly l.isbonában lévő Spanyolo­kat adjon, ki, pedig ezek a’ Spanyoléit már több .10 esztendejénél, hogy, mint ke­reskedők, Li.ibonában megtelepedtek. A’ Portugáliai Udvar nem telyesítette ugyan a’ Spanyol Udvar’ kívánságát, de a’ ki kéretett Spanyoloknak tsakugyan megpa- rantsolta titkon, bogy távozzanak-el bis• honából. A’ Bnjonnei tudósítások szerént Au­gustus’ 26-dikán éjjel elégetlek a? Spauyo- lok azt az I> un mellett a’ Bidnssao vizén lévő ludat, melly a’ Frantzia és Spanyol országok között való közös határszéleknek O éppen a’ pontjok. Erre az itt lévő Spa­nyol seregeknek már régen megérkezett a’ parantsolatjok az ő Országlószékjektöl: de az'Auglusok ezt-mind addig meg nem en­gedték nékiek, míg a’ nevezett víznek mind két partjain jelen voltak; — által jővén petbg a' víz’ bal partjáról annak job partjára, alig lesték - el őket onnét a’ Spanyol seregek , ’s a’ hidat azonnal meg­gyújtván elégették, és így itt a’ Frantzia or­szággal való közösülést egészszen felbe sza­kasztottak. Olasz Ország. A’ Ludovcka Császárné neve’ napját fényes pompával inneplették Pálmában. Augustus’ 24-dikén igen nagy szabad bál volt; 25-dikén pedig Te Deum laudamus énekeltetett, ’s a’ város megvilágosíttatott.

Next

/
Thumbnails
Contents