Magyar Kurir, 1814. július-december (28. évfolyam, 1-52. szám)

1814-09-16 / 23. szám

Azoknak a'Pármai famíliáknak, kiknek az ő szegénységekre nézve megengedtetek va- la, hogy a’ Császári Di- Parma és Del Giardiano nevű kastélyok kan lakhassanak, tutitokra adatott, hogy már most költözze­nek-ki azokból. De tsakugyau klastro- mok rendeltettek nékiek lakhelyűi. Rómában minden innepnapok arra a’ láLra állíttattak viszsza , mellyen a’ Frau- tzia elfoglaltatás előtt állottak. Egy más végzés által átaüyában el- törlötte az országlószék a’ Római űltzáknak lámpások által való megvilágosíüatásokat. De magengedte e’ heilyett mindeneknek, hogy a’ Szenteknek, az e házaik előtt nagy számmal találtató képeiket, önnön magok, lámpások által rnegvilágosíthassák, a’mely­nek néminemű tekintetben kettős haszna iehetj egy az, bogy az úttzák tsakugyau kapni fognak valami kevés világosságot, másik , hogy a’ Státusnak magának nem fog ez a’ világosítás' módja semmibe ke­rülni. Továbbá minden titkos fegyvereknek hordozása megtiltatott : de mind eltöröltet­tek egyszersmind a’ szent menedék hel- lyek (Asylumok) is. Ezekben semmi od i szaladó bűnöst nem szabad többé az ítélő* székeknek hat almok ellen oltalom alá venni. Ay Bonaparte Lucian' felesége és leá­nya is viszsza indúltak Angliából Rómába az Attyokhoz , a’ hol ő már most állandó lakást választott magának. A’ közönséges Újság levelek szerént még a Rómából Aug. 25 dikén ir.dúlt le­velek is hitelesen erőss/ttették, l og7 ő Szentsége meg fog jelenni a’ Bétsi Con- gressuson. B é t s. Mostanság ismét ezek az idegeD Köve­tek érkeztek ide a’békességei Cougressus- ra: — A' Mecklenburg - Schwerini Orszb°- ló Hertzeg Státusministere Báró plessen — Braunschweig- Lüntburgi Választó Feje­delmi Státusminister Gróf Münster -— Orosz Császári Titkos Tanátsos és külső dolgokra ügyelő Minister Gróf Arösselrccle — Nagy Britanniái Első Státustitoknok és külső dolgokra ügyelő Minister Lord Ca- stlereagh — Badeni Nagy Mertzegi Came­rarius Báró Co/lcnbergi Ried — Hessen- D ärmst adti Nagy TIerczegi Titkos Taná­tsos Báró Alto)fi Dürkheim — Hollandiai Minister Báró Gagern — és Hertzeg Dől- gorueky. Lombardiából is megérkeztek ide e’ hónap’ 1 1 , j3, és 14-dik napjain s’ Kö­vetek , t. i: Dávidból ketten — Mantuá- bol egy — Comóbol egy — Cremonáboi ketten — Bresciábol is ketten. Prágában jelentést tétetett vala Kata­lin Orosz Nagy líertzegaszszonyoak az Ol- denburgi IJertzegnének Sept 14-dikén — és a’ IV ei'mári Hertzegnének Orosz Négy llertzegaszszonynak szutáu valamelyik na­pon — oda lejéndő rnegérkezéssek felől. Gróf Desfours és Ugarié Cs. K. Camerári- us és Kórmányozószéki Tanátsos Urak el­küldettek, hogy a’határszélhez való megér­kezésekkor ezen Fels. Fejedelem Aszszonyo- kat az ő Cs. K. F.ge’ nevében tiszteljék és Prá­gába kísérjék, a’honnét ezek, néhány napi ott maradássok után Bets felé veszik útjokat. Közönséges Botsamat ay Cs. K. sere­gektől elszökött katonákra nézve: — ü Cs. Felsége a’ Cs. K. armadáktól el­szökött katonákra nézve közönséges botsá- natot méltóztatott különös tekintetekből engedni, a’ melyhez képpest az itt követ­kező feltételek határoztalak - meg : — 1) Ezen közönséges botsánatnak ideje Okto­ber első napjától fogva hat hónapokra ha- tároztatik a’belső, és külső országokra néz­ve js __ 2) Ez a’ közönséges botsánál m inden féle Cs. K. seregekre kiterjed. — <j\ A’ Cs. K. árraádáktol elszökött minden katonák , a’ kik ezen 6 hónapok alatt az elhagyott katona szolgálatra őukéut viszsza térnek, a’ határon belöl valamelyik tiszti: karnál, Regementuél, vagy más akár mely tisztviselői karnál, künn pedig valamelyik;

Next

/
Thumbnails
Contents