Magyar Kurir, 1815. július-december (29. évfolyam, 53-104. szám)

1815-07-04 / 53. szám

i índúlt Bétsből, Kedden Julius 4-dik lapján, 1815-dik esztendőben. Az Austriai Császári egész armadának e's a’ Szövetséges ármádáknak a’ Felső Hé- nusnál lévő fő hadiszállásán, ilyen Prokla- rnatzió jött-ki a’ Frantzia országi lakosok­hoz ; —u „Frantziák! IIusz nyughatatlan’s min­den ínségekkel telyes esztendőket állott vala ki Európa. Egygyetlenégy embei nek ditsősség és országfoglalás után vaj szomjuhozása , népetlenné tette ’s elpusztí­totta vala Frantzia országot; a’ legtávolabb lévő tartományok kiprédáit attak vala. ’s a’ világnak elbárnulására a’ közép időnek minden irtóztatóságai, erre a’ megvi/ágo- sodott századra viszsza hozattattak va/a. — „Az egész Európa felemeld madát; a’ felljorzadolt érzékenység öszszetsaíolá a’ népeket az elégtételért való kiáltozásra. Az 1 8 14-dik esztendőben ezeken állott, hogy Frantzia országon, igenigen igasságos elég­tételt vegyenek. Hanem a’ Felséges Feje­delmeknek Szövetsége tsak egygyetlenégy szent czélra, Európa békességének liely- reáliittatására vala intézteivé. Ok megtud­ták ennyi veszedelmeknek szerző okát at tola’ néptói kiilömböztetni, mellyel ő a’ világnak elnyomására viszsza élt. Az ösz- szeszövetkezett Hatalmasságok kinyilatkoz­tatták Parisnak kőfalai alatt, azt, hogy ők Napoleon Bonapartenek sem békességet sem fegyvernyúgvást nem fognak soha enged­ni. A’ fő város felkelt Európának elnyo­mója ellen ; egész Frantzia ország önként aló indulatból öszszetsatólta magát azok­at a’ princzipiumokkal és plánumokkal, mellyek oda czéloztak, hogy néki a’ sza­badságot és békességet viszsza adják. Az öszszeszövetkezett ármádák, mint barátok, úgy mentek-be Párisba.. Ily sok eszten­dőknek szerentsétlenségeik, a’ világ’ egy egész részének elpusztittatása , ’s azoknak a’ több millióknak megölettetése , kik a’ tsatak’ mezejin és a’ hadakozás ínségei mi­att oda lettek, mind ezek, által adattak a’ felejdékenysegnek. Bonaparte lemondott arról a’ hatalomról, melyet tsupán tsak a’ világnak veszedelmére fordított. Mármost nem vala Európának semmi ellensége, a’ ki ellen néki hadakozni kellett volna. __ „ Napoleon Bonapárte ismét viszsza lé­pett Frantzia országnak főidére, ’s e’kép- pen ismét fegyverbe van öltözködve Euró­pa ő ellene. — „Frantziák ! kezetekben van a’ hada­kozás és békesség között való választás. Ila Frantzia ország megesméri a’ Bonapar­te’ uralkodását, ez által minden egyél) Európai Státusokkal való' közösségét sem­mivé teszi. Európa békességben kíván len­ni Frantzia országgal, de hadat visel a’ Frantzia thrónusnak bitangolója ellen. — „Európa tiszteletben tartja egy nagy népnek jusait, de meg nem szenvedi azt , hogy a’ Frantziák azon vezér alatt, a’ kit

Next

/
Thumbnails
Contents