Magyar Kurir, 1825. január-június (39. évfolyam, 1-50. szám)

1825-01-04 / 1. szám

„Az örökkévalóságra által költözött Király, az én Bátyám, nagy vigasztalást talált abban , hogy a’ Revolútzió’ utolsó sebeinek begyógyittatassokra az előintézc- teket megtétethette. Eljött az a’szempillan- tat, hogy azon bölcs plánumokat, mellye- ket ő elintézett, végre hajtsuk. Finántziank’ állapotja meg fogja engedni , hogy az igasságnak és politikának ezen nagy tár­gyát végre hajttsuk, a’ nélkül, hogy az adózást szaporítsuk, hogy Hitelünknek ártísunk,és hogy a’ Státus’ külömb-külömb szükségeinek kielégittetéssekre hetároztat- va lévő summákból valamit elvegyünk. „Ezen taláin nem is reménlett re- sultatumökat mi, Uraim, az Uraságtok cgygyűtt - munkálódásával a’ mi Státusunk* finaníziájába behozatott rendnek ’s a’ bé­kesség’ fennállásának köszönhetjük. Állha­tatossággal hiszem, hogy Uraságtok az én czélzásaimban megegygyeznek , *s hogy ezen eszközök, mellyek a’ (a’ revolútziói kivándorlás miatt okoztatott) kárvallások­nak viszszatérittetését tárgyazzák , az én akaratomnak az Urakéval való tellves meg* egygyezCsc által regre fognak hajtatni. „Akarom, hogy az én megkoronázta- tásomnak czerimoniáji ezen Kamarának az én thronusra lett lépésem után való első Öszszegyülekezését kövessék. Az Urak jelen fognak ezen felséges innep’ czerimo- nia-tartásokon lenni. Ott, azon Oltár* lép- csőji előtt, a’ hol Chlodowig a’ Szent Ke­netét vette, ’s annak szemei előtt, kik a’ nemzeteket és Fejedelmeket ítéli, ujjítom én meg azon esküvést, hogy a’ Status’ tör­vényeit *s az én Bátyámtól a’ Királytól ezen Országnak adatott Constitútziót fenn fogom tartani, *s az eránt tiszteletet és en­gedelmességet fogok szerezni. Mefogom az Isteni Gondviselésnek köszönni azt, hogy engem’ akart mint eszközt kegyelmesen felvenni arra, hogy népemnek utolsó se­beit általam meggyógyittassa; *s esdekel- ve fogok néki könyörögni azért, hogy ezen szép 'Francziá Országot, a’ mellyen Ország­iam büszke vagyok, folytában oltalmazni meg ne szünnyön.“ A’ Királynak ezen beszéde nagy tap­solással ’s örvendezéssel fogadtatott. Franczia Pair Gróf Ferrand az ujjságokban egy tudósítást hirdetett-ki, melyben azt erőssíti, hogy már XVíII-dik Lajos Király, és pedig a’ maga Párisba lett első viszszamenetele után azonnal meg­határozta volt, hogy a’ Kivandorlottaktól vallott kárt nékiek viszszafordittassa , a’ melyben csak a’ 100 Napok g tartott Or- szágiasa által gátoltatotí-meg, melly a’Stá­tusnak 1600 millió Frank költséget oko­zott : a’ Kivandorlottak’ kárvaliásának visz- szatérittetése pedig ezen summának csak felére, úgy mint 800 milliókra tétettetne. A’ Párisi Kurir nagyon hevesen kibocsat- kőzott ezen ezélzás ellen, hanem a’ Csil­lag még hevesebben felelt néki. Ezen tárgy­ról nem soka a’ Kamarákban is sok szó fog elé fordulni. Egy Rheims városából jött magá­nos levélben ezeket olvassuk: —„ „Itt mindenek a* Monarkha’ koronáz- tatásahoz való készületekkel foglalatoskod­nak, a’ mellyek nagyok , *s megkoronázta- tandó főnek méltóságához illők. Az Érse­ki palotában, melybe a’ Király fog be- szallani , éjjel nappal dolgoznak : hanem a’ munkák, mellyekhez fogtak olly sokak és nagyok, hogy kétségbe kezdik hozni, hogy a’ Koronázásnak napjáig készen le­hessenek. Az itt találtató betegek’ haza le- rontatik és templom építtetik hellyébe. Az a’ része az Érseki palotának, a’ melly már régtől fogva bűnösök fogházául szolgait , valamint szintén az a’ része is , melly egy törvényszéknek szolgait tanacshaz gyanánt, most ismét öszszecsatoltatnak az Érseki épülettel. A’ Varos’ haza legalább is Lét­akkorává tétetik, mint eddig volt, a’melly

Next

/
Thumbnails
Contents