Magyar Kurir, 1827. január-június (41. évfolyam, 1-52. szám)

1827-01-02 / 1. szám

!♦ MAGYAR KURÍR. Ind ált Becsből, Kedden, Januárius’ i-dikán, 1827. Nagy Britannia. Szükségesnek tartjuk a’ Minister C a n i n g ur beszédéből még a’ következőket felhor­dani : — ,, „Meg kell itt még említenem az 1661- béli Kötést, melyben legmeghatározottabb környülállások fordúlnak elé: „Nagy Bri­tannia’ Királya a’ maga Titkos Tanátsá- „nak jovallására ’s helybehagyásával na- „gyón szívére vévé Portugalliának hasznát „és jovát, ’s magára válolta azon köteles­séget, hogy ezen Országot ’s ennek bir­tokait szározon vízen oltalmazza, éppen „úgy, mint ha ez macának Angliának egy „része volna.“ — Alább ezek fordúlnak elé ugyan ezen Kötésben: „O Nagy Bri­tanniái Felsége, hogy ha kívántatni fog, „két Lovas és két Gyalog Regementeket, „mellyek közzül azok 6—6 száz, ezek „1—1 ezer emberekből állnak, fog az Or- „szágnak oltalmazására oda küldeni.“ „Illendőnek tartom, megemlíteni, hogy a’ mi Országlószékünk, midőn Portugal- liátol a’ segedelemre meghívattaték, erre lett váloszában legkissebb bizontalankodást nem mutatott. Tsak azt vártuk-el, mint kötelességünk kívánta, hogy bizonyosok légyünk azeránt, valyon van-é most vala- melly Casus foederis jelen ? Ezen ma­gyarázatommal egyszersmind azon ellenve­tésnek akartam megfelelni, a’ melly több felől jött a’ fülembe, hogy Országlószékünk’ részéröl ezen dologban valami késedelme- zésnek kellett légyen elé fordulni. En a’ nállunk lévő Portugallus Nagykövettől vet­tem meghívaltatást, hogy mennyünk Por­tugalliának segítségére. En erre így felel­tem: „Ámbár Országlószékünk a’ Portu- galliai széleken elé fordúlt történetekről Frantzia országból ’s a’ Continens egyéb részeiről vett is holmi híreket; mindazon­által még eddig tsakugyan nem vágyunk olly pontosan tudósittatva , hogy a’ dolog felől a’ Parlamentumot tellyes bizonyosság­gal tudósíthassuk. Tsak Dec. 8-dikán kap­tuk a’ minden kételkedésen kívül lévő tu­dósításokat; mellyek után 9 dikben tettek végső hatátozást a’Király’ Ministerei; 10-dik- ben nyertük meg az ő Felsége helybeha- gyását; 11-dikben mind két Házaknak ele- jibe terjesztetett az ő Felsége’ Izenete , melly most ezen Házakban fontolás alatt van; ’s ezen pillantatban, midőn nékem ezen be­szédet a’ Parlamentumhoz intézni szeren- tsém van (12-dikben már útban vágynak az Ánglus sergek Portugálba felé. Úgy vé­lem tehát, hogy szükségtelen késedelme- zéssel nem lehet vádolni a’ Ministereket. ,,A’ mi tudósításaink Madridon által érkeztek meg hozzánk, de a’-hol a’ való­ságos történetek, politikai tekintetekre néz­vén , fére tsavartatnak ; vettünk a’ tárgy fe­lől tudósításokat a’ Frantzia Újságokban is, de a’ mellyek a’ dolgok minémüségét úgy elfalsarták ’s oily különösen adták elé, hogy azt kellett gondolnunk, hogy titkol­ják a’ valóságot. Egy szóval, ezen világon nem lehetett oily Minister, a’ ki azon tu­dósításokból , mellyek a’ Frantzia Újságok­ban találtattak, olly előadást készíthetett volna, hogy a’ Parlamentum’elejibe lehes- )(

Next

/
Thumbnails
Contents