Magyar Lapok, 1938. január-március (7. évfolyam, 273-72. szám)

1938-01-01 / 273. szám

Taxă poet&lá plătită fu ap robirii Dir. Gen. PTT eceínj ^nyvtár BVDAPí nciek Primredactor ţi redactor responsabil: dr Pad! Árpád VII. — 273. (Í7151 Oradea, 1938. jan. t. Primcolaborator: dr Gyáriás Elemér Uiévi napipsfinuot intézett a király a hadsereghez • * Őfelsége kimondhatatlan szeretetérő- és gondoskodá­sáról biztosítja katonáit Bucureşti. Saját tud. Újév alkalmával a király napiparancsot intézett a hadsereghez. Biztositja a hadsereget, hogy az újév be­köszöntésekor első gondja ismét feléje irányul és lelke mélyéből áradó szeretettel és bizalom­mal kiván harcosainak boldog uj esztendőt. Hangsúlyozza a hadsereg mindenekelőtt való jelentőségét és kifejezi azt az óhaját, hogy miként ő kimondhatatlan szeretettel, gondos­sággal és bizalommal van a hadsereg iránt, úgy a hadsereg is hasonló érzéseket tápláljon leg­főbb parancsnoka iránt. — Az 1938-ik év, — folytatja a király ■lapiparancsa.uj lépést jelentsen előre a honvédelem megerősitésében. Munka, fegye­lem, hűség, ime azok az erények, amelyek fej­lődését és megerősödését ebben az uj esztendő­ben óhajtom. Végül köszönetét fejezi ki az uralkodó a hadsereg minden tagjának a mult évben ki­fejtett munkájáért és kívánja, hogy az 1938-ik év a hadsereg lelki konszolidácójának eszten­deje legyen. Az uralkodó napiparancsot intézett a stră­jer szervezetekhez is, s ebben boldog ujeszten- dőt kiván az ország ifjúságának, amely felé ő mindig különös szeretettel fordul, s amelyet ez alkalommal is felszólít, hogy az ország és a királv iránti hűséggel és munkával teljesítsék öntudatosan kötelességeiket. § Goga kormánya együtt­működést keres Jorgával és Argetoianuval A nemzeti kereszténypárt programjának végrehajtása meg­kezdődött. — Elrendelték a mer yei és városi közigazgatások felülvizsgálását. A parlamentet csak februárban oszlatják fel Bucureşti. Saját tud. Armand Calinescu tegnap hosszas tárgyalásokat folytatott lorgá- val. Goga pedig Argetoianuval. Ezekbő! követ­keztetni lelie arra. hogy milyen együttműködé­sekkel igyekszik a kormány erősödésére szert tenni. Calinescu átpártolásának példáját teg­nap több nemzeti parasztpárti képviselő kö­vette. CALINESCU NEM ENGEDTE KICENZURÁZTATNI MIHALACHE VÁLASZ­LEVELÉT. Bucureşti. Saját tud. Mihalache a sajtó előtt tett nyilatkozatban válaszolt Calinescu is­meretes levelére. Calinescu — mondotta, — szükségesnek érezte, hogy igazolja árulását, de persze a tett elkövetése után. A levél ugyanolyan erkölcsi magaslaton áll, mint az árulás. Hazug, elferdí­tő és aljas. Calinescu rendeletet adott ki, hogy a cen- cura ne törölje Mihalache nyilatkozatát, amely­re egyben röviden válaszol. Nem óhajt vitat­kozni és nem szándékszik szidalmakkal elhal- inozni azt, akit tegnap még magasztalt. Ezzel önmagát kicsinyítené. Az ügyet ezzel lezárja. KIUTASÍTJÁK A KÜLFÖLDI ALATTVALÓKAT. Bucureşti. Saját tud. Goga tegnap este hét órakor kihallgatáson volt a királynál. Utána bevette az esküt az újabban kinevezett almi- : niszterektől. A lapok szerint a kormány el fog- j M- ijféQ. yy óta elnyert, román ál­lampolgárságok felülvizsgálását. Egyes lapok szerint rendelettörvény készül, amely a kül­földi útlevéllel az országban tartózkodókat rö­vid határidőn belül a határokon túlra teszi. SZIGORÚ INTÉZKEDÉSEK A KÖZPÉNZEK HŰTLEN KEZELŐI ELLEN Bucureşti. Saját tud. Az uj kormány elren­delte az ország összes közigazgatási szervei ügykezelésének a felülvizsgálását. Calinescu tegnap megbízta a közigazgatási vezérfelügye­lőket, hogy készítsenek jelentéseket az összes megyefőnökségek és polgármesteri hivatalok ügyviteléről. Különösen nagy súlyt fektet Ca­linescu a főváros közigazgatásának a felülvizs­gálására. A közpénzek pazarlása kellő megtor­lásban fog részesülni. Stefanescu vezérinspek­tort felhatalmazták, foganatosítson intézkedé­seket a fővárosnál az összes nem kötelező ki­fizetések. segélyek, napidijak, jutalmak, stb. beszüntetésére. A főváros uj főpolgármestere valósziniileg Braescu ügyvéd lesz. AZ IDEGEN ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZI OKLEVELEK FELÜLVIZSGÁLÁSA. Bucureşti. Saját tud. Bánit egészségügyi miniszter a minisztertanács hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a legutóbbi orvosi oklevél- hamisításokkal kapcsolatban folyó bírósági vizsgálattal párhuzamosan, közigazgatásilag is felülvizsgálják az 1919 óta nosztrifikált idegen orvosi és gyógyszerészi okleveleket. fTudósitásunk folytatása a 2-ik old tan.) Az 1938-ih esztendő 6 Iria: dr Paál Árpád Az egész , földkerekségen minden nép és minden forgalmi viszony alkalmazkodik ahhoz az időszámításhoz, hogy a mostani január else­jén új esztendő kezdődik, az 1938-ik. Van az ázsiai és afrikai népeknek is különféle időszá­mításuk, a mohamedán, a zsidó, a budhista vallásoknak is más-más év je Ízesük, de ez mind csak az illetők életkörére szorítkozó, s abban is inkább kegyeleti jelentőségű. Gyakorlatilag minden ilyen külön népalakulatnak is, mikor a más népalakulatokkal érintkezésbe lép. azt az időszámítást kell használnia, mely Krisztus születése után most már az 1938-ik esztendőt számlálja. A tudomány is, miikor a muH tör­ténelmébe mélyed, a Krisztus születése idejét veszi olyan metszőpontnak, mely a világ élet- folyamatát mintegy kettéosztja, s Krisztus előtti és Krisztus utáni korokat különböztet meg. A Krisztus előtti korban ott volt nagy világalakulatként a római birodalom, melynek Róma város alapításától kezdődött az időszá­mítása. De ez a büszke időszámítás is elhalvá­nyult, beleolvadt a Krisztus előtti kor általáno­sabb időjelzésébe, s nem maradt meg a világ élete folyása meghatározójának. . ''.T _ Tehát mikor leírjuk, Vagy ki'mswjuk ..az 1938-ik esztendő" szavát, ebben nemcsak új esztendőt jelzünk, hanem valami óriási kultúr­történeti fordulat megszokását folytatjuk. Nincs is ebben a szokásfolyamat továbbvitelében sem­mi különös öntudatosságunk. Pedig tulajdon­képpen azt írjuk és azt mondjuk „az 1938-ik esztendő“ szavával, hogy az emberiség egész világtudata elismerte Krisztust- az idők fölötti urnák. A világ élete úgy anyagi, mint szellemi vonatkozásban, úgy keresztények, mint nem- keresztények között meg kellett hogy egyez­zék Krisztus születésének időrendező, új világ­történelmi kort formáló jelentőségében. Ab anyagi életben eszerint kell, hogy nyilvántart­sák a kötelezettségek és jogok időhatárait, a kezdeteket és lejáratokat; még a tőzsdéknek is eszerint kell számolniok, sőt a Krisztustagadói' szovjetrendszernek is eszerint kell külföldi ke­reskedelmi szállításait és aranyvalutára irá­nyuló igényléseit előjegyeznie és végrehajtania. A szellemi életben is ezt az időszámítást kell a világnak követnie, ha emlékezni, vagy jövőbe nézni akar; ha új eszmefordulatok támadásá­ról, vagy régiek elmúltáról tudomást akar sze­rezni; vagy a világ különböző pontjain a népek lelke egymást megérteni akarja. Tehát így, az időszámításban megvan már valami óriási, egész világra kiterjedő emberi egység, mely önkéntelenül Krisztushoz alkal­mazkodik. Úgy a keresztény, mint a nemke­resztény világ az időszámításnak, tehát az élet legnagyobb külső keretének a kifejezésében egységesen keresztény szabályokhoz tartja már! magát. Anélkül zavar lenne a földi élet min­den vonatkozásában. Lehetnek egyes népeknek i és egyes nemkeresztény világrészleteknek saját- külön időszámításaik, de ezek csak a saját em­lékeik és jövendő-érzéseik kifejezésére valók, miket mások tudomásul csak úgy vehetnek, hai átfordítják azokat a keresztény időszámítás^ szerinti gondolkozásra. Mintegy jelkép ez a kö­zös emberi tudattá vált keresztény időszámí­tás. hogy ami a népek különböző gondolkozását és sajátságait egybefoglalhatja, azt mind a ke­resztény kultúra mindent áthidaló, minden fö­lött magaslattá váló egységében lehet megta-

Next

/
Thumbnails
Contents