Magyar Lapok, 1938. április-június (7. évfolyam, 73-140. szám)

1938-04-01 / 73. szám

-■WYIIV' Prunredactor ţi redactor responsabil: dr Padi Árpád Vff. — 73 (1787) Oradea, 1938. apr. 1 Az építő munka kormánya Nagyfontossűgú rendel etek életbeléptetésével kezdte meg működését a második Miron Cri stea kormány. — Kinevez­ték az átszervezett koronatanáes tag falt Miron Cristea patriarcha szerdán benyújtotta lemondását, de nem valamely politikai vagy gazdasági nehézség okából, hanem ellenkezőleg: a bizalom és nyugalom legzavartalanabb légköré­ben. Az a kormány ugyanis az ország előbbi politikai életének legkiválóbb vezéralakjaiból éppen azért alakult, hogy a pártpolitikai megosztottságból való kivezetésre módot adjon, s az ország közéletének aj alapot adjon. így jött létre az uj alkotmány, s az uj alkotmány szerinti országkor­mányzás első évi költségvetése. Ekként a megalapozó munka elvégeztetvén, most már a pártpoli­tikától mentes uj országbelyzet állott elő, melyben a kormány a részletes épitő munkába kezdhet bele. Ennek a korszalralapitásnak és uj fordulatnak a nyugodt önbizalmn bejelentése volt a pát- riárcha-miniszterelnök részéről, hogy most már nincs szükség többé a nagy politikai személyiségek közvetlen kormányzati tevékenységére, hanem megalakulhat az nj alkotmány gyakorlati kérész- Kivitelének a kormánya. így jött létre ugyancsak Miron Christea patriarcha vezetésével az uj kormány, mely szerves folytatása az alkotmányaiapitó kormánynak, s ennek mintegy szimbolikus kifejezése, hogy az uj kormány élén is a pátriárcha maradt. Az eskü letétele alkalmával a patriarcha-mlp'szteielnök vá­zolta azokat a szép irányelveket, melyek a kormányt vezetni fogják. Az egységessé tett román po­litika nj útjait azok a kiáltványok szabják meg, melyeket az uj alkotmány kihirdetésekor őfel­sége és az akkori kormány intézett az ország népéhez. Belső béke és nyugalom, minden termelési osztály normális fejlődése, az alkotó értékek természetes kiválasztása és irányítóvá tétele, az erköl­csösség szellemének elültetése, vagyis összeíogialóan mondva: a rend és a becsület, — Íme a kormányzat szellemének legfőbb meghatározói és legjellemzőbb vonásai. Az a királyi beszéd, ami 5rt nj kormány eskütételekor szerdán este elhangzott, Ismét teljes nagyságában matatja bs őfelsége emelkedett gondolkozását. Kihangsúlyozta, hogy az eddigi pártpolitikai kormányzati rend­szerek ideje elmúlt, s az uj kormánynak nem olyan politikai föladatai vannak, mini az eddigiek­nek, hanem az összhangot kell megteremtenie a belső megszilárdulás érdekében, s az orszár min­den rétegének összhangja és kiegyenlítő összefoglalása végett. Az nj kormány hivatalbalépéséről szóló kiáltvány is ennek a nagy alapeszmének a rész­letesebb kifejtése. Ez a kiáltvány jelenti ki, hogy az „épitő munka kormánya" alakult meg, s hogy ebben különösen erős szerepe lesz az ifjabb nemzedélsnek, a pártpolitikától mentesített szakértelemnek és áttekintő képességnek. Ilyen szomnontból való rátermettségükről az nj kormány tagjai nem ismeretlenek az ország közönsége előtt, hanem nevük is bizalmat keltő, hogy a nekik osztott ügykörökben a király és a nép kezdeményezéseit és kívánalmait szerencsésen és min­denki megelégedésére fogják megvalósítani. Úgy az ország, mint a külföld előtt még inkább emeli az uj kormányzati rendszer tekintélyét az a koronatanács, mely a szak-kormány mögött mintegy magasabb kormányként szerveződött a veit áilainminisz’erekből, köztük Románia sok tör. ténelemíormáló és hírneves államférfiéból Az igv létesült kormányzatban tehát az ifjabb és idő­sebb nemzedék vezető tagjai úgy csoportosulnak, hogy korábbi pártpolitikai különbségeikből mintegy kiemelkednek, s valami magasabb síkra állítva, példát adnak az ország egész közön­ségének az alkotó összetartásra, ami legjobban biztosítja ngy az ország külső határait, min! annak belső rendjét. Ugyancsak mély hatást kelthet az orszáo lakosságában az a királyi rendelet, mely a régi értelmű politikai pártok feloszlatására vonatkozik, illetve azok működését felfüggeszti, hegy majd az nj alkotmány szerinti politikára történhessék az átcsoportosulás. Nem az ország népének és né- pernek helyes politikai tevékenységét szünteti meg ez a királyi rendelet, hanem csak azokat az el­fajult pártoskodásokat, amelyek csupán viszevonást, széthúzást, személyeskedő harcokat keltettek, s a politikai testületekben úrrá tették az elválasztó szenvedélyeket és a pártokhoz talló­zás kereteiben még az tűző magánérdekek kölcsönös védelmét, vagyis a korrupciót is íelburjánoz- tatták. Az nj alkotmány az alkotó foglalkozások rendjének, a földműves és munkás rétegek köz­akaratának közvetlen lefolyását biztosítja a köz vigyek vezetésében. Nem egy-egy párt célja, ha­nem a termelő munka érdeke és összhangja lesz az irányadó az ország közélete iránti gondban és tevékenységben, vagyis az igazi és nemes értelmű politikában. Ilyen értelmű politikára kell át­szerelni az együttműködéseket, s ilyen átalakulásra módot is fog nyújtani az a törvény, melyet az eddigi politikai testületek feloszlatásáról szóló királyi rendelet kilátásba helyez. Bizonyára módot Jog nyújtani az nj rendelet arra is, hogy az ország kisebbségi népe! a ma­guk összes közérdekei képviseletére a maguk szaktestfiletét megalkothassák, s ipy az ország igazi és nemes értelmű politikájában maguk is részivehessenek. A magyarság pártja eddig is olyan nén- társadalmi összefoglalás volt, amely távolállott ahatalomért való' érdekharcok vetélkedéseitől. Bí­zunk benne, hogy mikor az ország az eddigi pártpolitizálások gyötrelméből valami magasabb po- litikal síkra emelkedik, akkor a magyarság néplársadalmi összefoglalása is jelentős szerepet kap­hat a magasabb sikról áttekintő országos politikában Ebben a bizalomben a magyar kisebbségi nép is csak üdvözölni tudja a régi értelmű pártok feloszlatását, s a politikai pártoktól mentes országban a maga javára is boldogulást remét Ilyen érzésekkel köszönti az építő munka kor­mányát A kormány kinevezése és lilvatelfealépése Bucureşti. Saját tud. A kormány lemon­dása után a király újra Miron Cristea pátriár­kát bizta meg a kormány megalakításával, aki nyomban összeállította az uj kormány listáját. Miniszterelnök: Miron Cristea. Földművelésügyi miniszter: lonescu Sisesti Tsiazságügyminiszter: Iamandi. Pénzügyminiszter: Cancicov. Belügyminiszter: Calinescu. Munka- és közegészségügy: Ralea. Közlekedési és közmunkaügyi: Chelme­Ipar és kereskedelmi: Mitica Constând- nescu. Légügy és tengerészet: Paul Teodorescu tábornok. Kiiliigy: Petrescu Comnen. Közoktatásügy: Colan cluji püspök. Nemzetvédelem: Argetoianu tábornok. Alminiszter: Glatz tábornok. Miniszterelnökségi alminiszter: Magureanu Külügyi alminiszter: Nae Popescu lelkész. Közoktatásügyi alminiszter: V. Toni, a tanítók szövetségének elnöke. Az nj kormány este hat órakor a királyi palotába ment, ahol letették az esküt az ural­kodó kezébe. A MINISZTERELNÖK ÜDVÖZLŐ BESZÉDE A KIRÁLYHOZ Az eskütétel után dr Miron Cristea pátriár­ka, miniszterelnök a következő beszédet intézte az uralkodóhoz: — Síre! Az új kormány lot ette az esküt. Mi. a régiek, akik a lemondott kormányból léptünk az új kormányba, mély tisztelettel kö­szönik Felségednek, hogy megújította a magas bizalmat, amelyet velünk szemben nyilvánít. Az újak az őszinte lojalitás érzéseivel köszönik a magas kitüntetést, hogy Felséged hozzájárult a kormányba való belépésükhöz. Valamennyien ígérjük, hogy Felséged által az 1908 február 10-én a néphez intézett, alaposan átgondolt pro­klamáció szellemében fogunk kormányozni és a csekélységem általi elnökölt első kormány február 11-iki manifeszhimában foglalt elvek alapján. — Rövid időn belül az a tiszta gondolat fog vezetni bennünket, hogy helyrehoztunk minden rosszat, minden, az államéletben je­lentkező fogyatkozást, a lehetőség szerint elhá­rítva az útból a felmerülő akadályokat és esz­közeinkhez és munkaerőnkhöz mérten egyen­getni az utat aziránt, hogy naponta haladjunk egy-egy lépést az ország megerősítése és a pol­gárok megelégedettsége irányában. — Különösképpen Felséged direktíváit, rit­ka lelkiismeretessége és fáradhatatlan munká­ban való példaadása fog vezetni bennünket és mindazokat, akik az ország szolgálatában áll­nak. sőt ezen túl, az ország összes polgárait is, attól az erőteljes sugalattól vezetve, hogy vala­mennyien szeretettel és lelkesedéssel sorakoz­zunk fel az ország felemelésének munkájában. — Kérem az Istent, hogy tartsa meg Fel­séged egészségét, energiáját, annyira becsült hozzáértést, ritka uralkodói kvalitásait, hogy nekünk és az eljövőknék jé vezetője legyen a. hazafias kötelességek sikeres teljesítésében. A KIRÁLY VÁLASZA A miniszterelnök beszédére az uralkodó a következőkben válaszolt: — Magas öszentséged, uraim! Elénk örömmel üdvözlöm ezt az új kormányt, amely új ritmusban és új gondolattal lép ma küldetése teljesítésének útjára. Az új alkot­mány szilárd bázisán állva, önök hívatva vannak politikai funkciókat betölteni a szó régi értelmében, hanem hqgy valamennyien egyazon eke elé állva új barázdát vágjanak e nemzet fejlődése és előrehaladása előtt. Meg vagyok győződve róla, hogy Önöket, bár­honnan is jönnének, ugyanazon szándékok vezetik és hogy a gondolat és a munka egy­sége tökéletes lesz ebben az új kormány- alakulaiban. — Eredményes munkát kívánva ezen a napon az ország érdekében, azt az óhajomat fejezem ki: úgy segítsen bennünket az Isten,

Next

/
Thumbnails
Contents