Magyar Lapok, 1938. október-december (7. évfolyam, 218-281. szám)

1938-10-01 / 218. szám

figadza —Nagyvárad, 1938 október 1 — Szombat , 4. ^ j • VII. évfolyam, 2t8 (I9S2) szám. ^ Magyar ■ conform 1^7 012/1934 Paxá poetalá pi&titá tn »probärti Dir. Ger PT' iQa^gniA és feieOóaszerkeeBíő: ár Pa ál Árpád Lsptutajdonos: SZENT LÁSZLÓ NYOMDA R.-T. Törv. iajsiromszáin: Trlb. Bíbor IH. Nr. ord. 11/11 Jim. 1938. Főrmmfcatáre: dr Gyárfás Elemér Münchenben tehet megegyezés jött létre az európai négy nagy­hatalom között Nyolc pontból álló iegyzőkönyvbe és négy pótjegyzőkonyvbe fogja tok a megállapodásokat. — Á szudéta-német terü­leteken október elsején megkezdődik a kiürítés, a vegyes terű eteken november 25-ikéig végbemegy a népszavazás, a magyar és íengye* nemzetiségek ügyét három hónap alatt kell rendezni Az összes nemzetiségek rendezése útin Olaszország és Németország garantálja az cselt állam határait cseh kormány viseli a felelősséget azért, hogy a kiürítést a megjelölt berendezések megrongálása nélkül hajtsák végre. 3. A kiürítés módozatának részleteit nemzet­közi bizottság állapítja meg, német, angol, fran­cia, olasz és cseh képviselőkkel. 4. A túlnyomóan német területek szakaszon­kénti német megszállását október 1-én kezdik meg. Az első területi szakaszt 1-én és 2-ikán, a másodikat 2-ikán és 3-ikán, a harmadikat 3-ikán, 4-lkén és 5-ikén, a negyediket 6-ikán és 7-ikén szállják meg. A fennmaradt területet a nemzet­közi bizottság megállapítása alapján október 10-ig szállják meg a német csapatok. 5. A nemzetközi bizottság megállapítja azokat a területeket, amelyekben népszavazás lesz. A' népszavazás lezajlásáig ezeket nemzetközi alaku­latok szállják meg. A bizottság állapítja meg a népszavazás napját is, mely november végénél rövldebb időpont nem lehet. 6. A határok végleges megállapítását nemzet­közi bizottság végzi, mely jogosait szükség ese­tén a szigora néprajzi meghatározottságtól cse­kély eltérést ajánlani. Münchenből jelentik: A világszerte feszült érdeklődéssel és reménykedéssel figyelt mün­cheni négyhatalmi értekezleten péntekre virra­dó éjszaka teljes megegyezés jött létre. A meg­egyezésről a következő jelentések érkeztek: Hitler, Mussolini, Daladier és Chamberlain tanácskozását csütörtök délelőtt ii órakor kez­dették, délután 3 órakor félbeszakították és 5 órakor folytatták. Időközben Prágába érkezett Krofta cseh külügyminiszter titkára, Jan Ma- saryk, aki üzenetet hozott Daladier francia mi­niszterelnöknek, ismertetve a prágai vezetők álláspontját­A négy államférfi tanácskozását este 9 óra­kor félbeszakították, de 10 óra tájban újra foly­tatták. Ez a tanácskozás éjjel fél 2 órakor ért véget és teljes megegyezéssel végződött. Eddig az időpontig elkészültek a meg­egyezésről szóló jegyzőkönyvek is, még pedig egy az alapegyezményről s négy jegyzőkönyv a pótegyezményekről. Az okmányok aláírása a vezéri házban Hitler dolgozószobájában történt. Előbb fölolvasták az okmányokat német nyel­ven, majd angol és francia fordításban s első­nek Hitler írta alá, aztán Chamberlain, utána Mussolini és végül Daladier. Az aláírás ünne­Mit foglalnak maiakban Münchenből jelentik: Az angol-francia-né- met-olasz megegyezés lényéről nyomban a jegyzőkönyvek aláírása után hivatalos közlést adtak ki, mely lényegében ismerteti a jegyző­könyveket. A megegyezésről kiadott hivatalos jelentés nyolc pontból és négy pótnyilatkozat­ból áll. A nyolc pont a szudéta-német kérdés rendezését, a pótnyilatkozatok elseje a magyar és lengyel kérdés elintézését tartalmazza. A ha­tározatot nyomban eljuttatták a cseh kormány­nak. A főjegyzőkönyvben a négy hatalom egyenként felelőseknek jelentette ki magát a határozatok végrehajtásáért. A főjegyzőkönyv pontjai a következők: 1. A szudéta-német vidékek kiürítése oklóber 1-ta kezdődik. pélyes tényéről fényképfelvétel is készült. Az aláírás után Hitler meleghangú beszéd­ben mondott köszönetét tárgyaló társainak s a német nép örömét fejezte ki a megegyezés té­nye fölött. Kifejezte reményét, hogy a többi tárgyaló fél országainak a népe is hasonló örömmel fogadja a vdlágbéke szilárd megala­pozására végbevitt közös alkotást. Hitler beszédére Chamberlain angol mi­niszterelnök válaszolt. Kifejezte azt a vélemé­nyét, hogy az angol nép osztja a német nép örömét s a tárgyaló felek nevében köszönetét mondott Hitlernek a megegyezés lehetővé té­té leér t­Azután a tárgyaló felek melegen kezet szo­rítottak egymással, majd további barátságos beszélgetést folytattak. Később Hitler mindenik tárgyalótársát külön-külön szívélyesen üdvö­zölte s elbúcsúzott tőlük. Chamberlain és Dala­dier, mimdeniik a maga kíséretével, szállodai lakására vonult vissza, míg Mussolini külön­vonat on azonnal visszautazott Rómába. A megegyezés jegyzőkönyveinek egy-egy példányával a berlini cseh követ és Krofta kül­ügyminiszter titkára még az éjszaka repülőgé­pen utazott el Prágába. 1 megegyezés okmányai? 2. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország megállapodtak abban, hogy a terü­leti kiürítés október 10-ig megtörténik, mégpedig bármiféle berendezés szétrombolása nélkül és a Részietek a csiitön Münchenből jelentik: Csütörtök délben i óra 45 perckor kezdődött meg Münchenben a négyhatalmi értekezlet. A tanácskozás a mün­cheni Vezér-házban, Hitler kancellár dolgozó- szobájában folyt le. Chamberlain, Daladier és Mussolini 12 óra tájban a Vezér-házba mentek. A bejáratnál 7. Optálási jogot biztosítanak az átengedett területre való áttelepülésre és azokról való kite­lepülésre. Az optálás részleteit német-cseh bi­zottság állapítja meg. 8. A cseh kormány a megállapodás megköté­sének napjától számított négy heti határidőn be­lül a katonai és rendőrt alakulatokból elbocsátja mindazon szndéta-németeket, akik ezt óhajtják. Ugyancsak elbocsátja a szudéta-német foglyokat^ akik politikai vétség miatt kerültek fogságba. A megegyezéshez fűzött pótnyilatkozat a négybatalom kormányfői kijelentik, hogy ameny- nyiben a csehszlovákiai lengyel és magyar ki­sebbségek problémáját három hónapon belül az érdekelt kormányokkal való megállapodás útján nem rendezik, ez a négyhatalom kormányfői to­vábbi összejövetelének tárgya lesz. A második pótnyilatkozatban Németország és Olaszország kijelenti hogy mihelyt a csehszlovákiai lengyel és magyar kisebbségi kérdés is rendezve van, Né­metország és Olaszország is garanciát ad a meg­maradó Csehszlovákia határai tekintetében. A harmadik pótnyilatkozatban Anglia és Franciaország vállal külön felelősséget, hogy a megegyezésnek Csehszlovákia részéről való vég­rehajtását garantálja. A negyedik pótnyilatkozat megállapítja, fe«>gy az egyezményben megállapított bizottság a német külügyi hivatal államtitkárából, Anglia, Francia- ország és Olaszország berlini nagykövetéből és a cseh kormány által kinevezendő tagból fog állni. Hitler kancellár üdvözölte és dolgozószobájába vezette az államférfiakat. A tanácskozások azonnal megkezdődtek. A megbeszéléseken résztvett Ciano olasz külügyminiszter és Ribben'rop német külügy­miniszter is, továbbá, mint toimács és jegyző- köny vkészítő Schmidt német birodalmi taná-

Next

/
Thumbnails
Contents