Magyar Méh, 1910 (31. évfolyam, 2-10. szám)

1910. február / 2. szám

TARTALOM: Tisztelt Méhésztársak! — Kormányváltozás. — Méhészeti mozgalmak : A méhészeti megfigyelő-állomások. ■— A méh. — A méhes és a házimunka. — Havi krónika és teendők : Január—Február. — Kérdés és felelet. — Tárca: Téli virágok. — Külön­félék. — Tagdijnyugtázás. — Hirdetések. E folyóiratot az egyesület rendes tagjai 5 kor, évdfj fejében kapják. sk _____Előfizetés útján egész évre 7 kor. 50 üli._____^ H irdetési árak: Egész oldal 40 kor., fél oldal 20 kor., negyed oldal 10 kor. nyolead oldal 5 kor., tizenhatod oldal 2 kor. 50 öli. Az egyesület tagjai ezen áraknak, amennyiben méhészeti eszközök, hasz­nálati tárgyak és élöméhek eladására vonatkoznak, csak a felét fizetik, kivéve ha a hirdetés számára külön meghatározott helyet kívánnának, mely esetben kedvezményt nem élveznek. Többszöri hirdetés esetén külön áraink vannak. — Tagok állástkereső hirdetései díjmentesek. — Hirdetések csakis azok dijának előleges beküldése ellenében eszközöltetnek. Az egyesületet illető összes pénz- és egyéb küldemények, levelezések, szak­cikkek, reklamációk, hirdetések stb. rendeltetésük pontos megjelölésével, az „Országos Magyar Méhészeti Egyesület" eimóre Budapest, IV. kerület, Veres-Pálnó-utca 40. szám küldendők. Lapzárta mindig a hónap 20-ika, azon túl érkező közlemények csak a következő lapszámban jelenhetnek meg. EGYESÜLETI HELYISÉG, SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV. KÉR., VERES-PÁLNÉ-UTCA 40. SZÁM. Az utánnyomás engedélyezése az egész lap terjedelmére fenntartatik. ki Országos Magyar Méhészeti Egyesület cheque-száma 6900;______11 il M AGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE------------------------------------------------ Felelős szerkesztő : ________________________________ r N , f 1 Megjelenik havonta egyszer f*JiíJJÜÍ.S *z egyesület tulajdona ^' Főmunkatárs: ERDŐS LAJOS. ^-----------------------------' X XXI. évfolyam 2. Szám 1910. február.

Next

/
Thumbnails
Contents