Magyar Méh, 1913 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1913. január / 1. szám

Í>U7^4 ív­XXXIV. évfolyam _____________I. Szám_______________1913. január. M AGYAR MÉhb AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE __________ Felelős szerkesztő : r N r " 1 \ Megjelenik havonta egyszer „SrsíígyAkfpvSjgaZÍ° illísí ** egyesület tulajdoni ^Főmunkatárs: ERDŐS LAJOS. ^---------------------------' T ARTALOM: ,'Sk»v-­Az új esztendő küszöbén. — Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület rendes évi közgyűlése. — jjMily úton terjednek a keltés ragadós betegségei? — Országos Méhész Zsebnaptár 1913. évre. — Vetítőgépet a méhészetnek. — Válasz az Észrevételek a méhészlevélre. — Havi krónika és teendők. — Különfélék. — Hirdetések. E folyóiratot az egyesület rendes tagjai 5 kor, évdlj fejében kapják. ^ ^ Előfizetés útján egész évre 7 kor, 50 flll._____^ H irdetési árak: Egész oldal 40 kor., fél oldal 20 kor., negyed oldal 10 kor. nyolcad oldal 5 kor., tizenhatod oldal 2 kor. 50 flll. —o— Az egyesület tagjai ezen áraknak, amennyiben méhészeti eszközök, hasz­nálati tárgyak és élőmóhek eladására vonatkoznak, csak a felét fizetik, kivéve ha a hirdetés számára külön meghatározott helyet kívánnának, mely esetben kedvezményt nem élveznek. Többszöri hirdetés esetén külön áraink vannak. — Tagok állástkereső hirdetései díjmentesek. — Hirdetések esakis azok dijának _előleges beküldése ellenében eszközöltetnek. Az egyesületet illető összes pénz- és egyéb küldemények, levelezések, szak­cikkek, reklamációk, hirdetések stb. rendeltetésük pontos megjelölésével, az „Országos Magyar Méhészeti Egyesület" cimóre Budapest, IX. kerület, Üllői-út 25. szám (Köztelek) küldendők. —o— Lapzárta mindig a hónap 20-ika, azon túl érkező közlemények csak a következő lapszámban jelenhetnek meg. EGYESÜLETI HELYISÉG, SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLOI-UT 25. SZÁM (KÖZTELEK). Az utánnyomás engedélyezése az egész lap terjedelmére fenntartatik. ====================== il TI Az Országos Magyar Méhészeti Egyesillet cheque-száma 6900. _____r f FCó!R ■' EE33

Next

/
Thumbnails
Contents