Magyar Méh, 1916 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1916. január-február / 1-2. szám

XXXVII. évfolyam 1—2. szám 1916. jan.—febr. w v I UX MAGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE TARTALOM: Koppély Géza, az O. M. M. E. új alelnöke. — Az Országos Magyar Méhészeti Egye­sület közgyűlése. — Az Orsz. Magy. Méhészeti Egylet igazgatóválasztmányának ülése. — Szeretetadomány a sebesült katonák részére. — Műlépek drótozása és ragasztása. — Tartsuk távol méheinktől a cinegéket. — Hozzászólás a Székely-féle kaptárdúchoz. — Tapasztalatok az áttelelés körül. — Viaszfőzés. — Országos Méhész Zsebnaptár 19i6. — A röplyukkérdéshez. — Kérelem. — Hirdetések. E folyóiratot az egyesület rendes tagjai 5 kor, évdlj fejében kapják. \ x _____Előfizetés útján egész évre 7 kor. 50 flll._____^ xr H irdetési árak: Egész oldal 40 kor., fél oldal 20/ kor., negyed oldal 10 kor, nyolead oldal 5 kor., tizenhatod oldal 2 kor. 50 flll. —o— Az egyesület tagjai ezen áraknak, amennyiben méhészeti eszközök, hasz­nálati tárgyak és élömóhek eladására vonatkoznak, esak a felét fizetik, kivéve, ha a hirdetés számára külön meghatározott helyet kívánnának, mely esetben kedvezményt nem élveznek. Többszöri hirdetés esetén külön áraink vannak. — Tagok állástkereső hirdetései díjmentesek. — Hirdetések csakis azok dijának előleges beküldése ellenében eszközöltetnek. Az egyesületet illető összes pénz- és egyéb küldemények, levelezések, szak­cikkek, reklamációk, hirdetések stb. rendeltetésük pontos megjelölésével, az „Országos Magyar Méhészeti Egyesület*1 címére Budapest, IX. kerület, Üllői-út 25. szám (Köztelek) küldendők. Lapzárta mindig a hónap 20-ika, azon túl érkező közlemények esak a következő lapszámban jelenhetnek meg. EGYESÜLETI HELYISÉG, SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLŐI-ÚT 25. SZÁM (KÖZTELEK). Az utánnyomás engedélyezése az egész lap terjedelmére fenntartatik. Az egyesület tulajdona Megjelenik havonta egyszer Felelő* szerkesztő: SZILASSY ZOLTÁN onz.-gy. képv., Igazgató-síelőik. Főmunkatárs: ERDŐS LAJOS. II 11 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület cheque-száma 6.900. | | [ [

Next

/
Thumbnails
Contents