Magyar Méh, 1926 (47. évfolyam, 4-12. szám)

1926. április / 4. szám

MAGYAR MÉH XLVII. évfolyam 4. szám 1926. április AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLŐI-ÚT 25. SZ. (KÖZTELEK) Főszerkesztő és kiadásért felelős : ÜBojalenik havontt egyszsr SZILASSY ZOLTÁN Az BOfsafilat tulajdona elnök Telefon: József 130—30 Feielős szerkesztő ; Csekkszámla: 6900 j _________________HÉJAS ENDRE alelnök (______________________________J T ARTALOM : HivatalosértqgXiC.. -fc^-QJVLM. E. rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. — A M. M. E. Orsz. Szövetsége végrehajto'-SfeeW#ágának jegyzőkönyve. —A M. M. E. Orsz. Szövetsége rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. — Az O. M. M. E. igazgató választmányának jegyző­könyve. — Gyógyítható-e a költésrothadás? — Helyreigazító nyilatkozat. — Nyilatkozat. — A gyakorlat köréből. — Megfigyelő-állomásaink. — Időszaki teendők. — Tallózás. — Külön­félék. — Nyilvános elszámolások. — Vezérképviseletünk közleményei. — Apró hirdetések. HIVATALOS ÉRTESÍTÉSEK Tagsági díj. Az 1926. évi tagsági díj 6 pengő (75.000 korona), mely egy összegben legkésőbb március 31-ig beküldendő. Új tagok a tagsági díjon kívül még 12.500 korona beiratási díjat, fizetnek. Tagsági jegyet nem adunk ki, helyette nyilvános elszámolásban nyugtatjuk a teljes tagdíj befizetéseket. Egyesületi jelvényünk (zöld mezőben aranyméh) igen csinos kivitelben kapható az egyesület helyi­ségében 20.000 K-ért (bérmentes, ajánlott postai küldéssel 25.000 K). Méhészdohány. A pénzügyminisztérium által engedélyezett olcsó dohány kiosztása állandóan folyamatban van, 100 grammos csomag ára 3000 K. Aki legalább 10 méhcsaláddal rendelkezik s ezt községi bizonylattal igazolja, összesen 5 kg., vagyis 50 darab 100 grammos csomagot vásárolhat. Meg­elégszünk a méhészegyesületek, körök elnöksége, vagy a község lelkésze által kiállított igazol­vánnyal is. Postán, vagy utánvét mellett senkinek sem küldhetjük. Valló „A méhtenyésztés vezérfonala" című könyv a pénz előzetes beküldése mellett 30.000 koronáért kapható. Utánvételezésre nem vállalkozunk. Országos Méhész Zsebnaptár ára az 1926. évre postai bérmentes ajánlott küldéssel 37.500 korona. Tagoknak az Egyesület helyiségében átvéve 31.250 K. Az 1925. évi Zsebnaptár ára postán 18.750 K, személyesen átvéve 12.500 K­Dr. Weiser: „A méz és viasz kémiája" c. könyv ára a pénz előzetes beküldése mellett 35.000 K­A hirdetések díját évnegyedenkint állapítjuk meg. Jelenlegi hirdetési díjak: 1 oldal egyszeri közlése 1,000.000 K, 1/2 oldal 500.000 K, V4 oldal 250.000 K, Vs oldal 120.000 K, Via oldal 60.000 K- Háromszori hirdetésnél tagoknak 20°/o díjkedvezmény. A hirdetés szövege a hó közepéig bekül­dendő. Késve érkezett hirdetés a jövő számra marad. Az ingyenes apró hirdetések terjedelme legfeljebb 5 félhasábos sor lehet. Lapreklamálások csak egy hónapon belül fogadtatnak el, későbbi felszólalásokat figyelembe nem vehetünk s a lapot nem pótolhatjuk. Cím- és lakásváltozást kérjük azonnal bejelenteni, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne legyen. Új címszalagnyomásért ugyanakkor 10.000 korona küldendő. Vezérképviseletünk címe: IX., Bakáts-utca 8. sz. Raktár: IX., Mester-utca 22. sz. Vezérképviseletünk telefonszáma: J. 50—28., a raktáré: J. 51—83. Csekkszámla száma: 16.101. A „Méhészkönyvtár" árai Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest,/VI., Rózsa-u. 111. sz. alá küldendők. Tagsági szám minden levelezésnél megírandó. A, cím szalagon levő névelőtti szám a tagsá ■ i szám. Pénzküldeménynél a befizetési lapon a pénz rendeltetése mindig megírandó. Olvasható aláírást kérünk. Választmányi üléseinket minden hó harmadik szerdáján d. u. 4 órakor tartjuk az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tanácstermében (IX., Üllői-út 25, I. em.). Az ülések nyilvánosak, azokon az egyesület bármely tagja résztvehet. Az Elnökség.

Next

/
Thumbnails
Contents