A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője, 1901 (20. évfolyam, 1-40. szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest műszaki ügyeinek adminisztrációja. (Fölirat a belügyminiszterhez.) ____ ... ... ... ... ... ... ... ... 283 A víz- és a vízszűrők ... ... ... ... ... — — — ___ 284 Az anyagvizsgálók nemzetközi kongresszusa Budapesten. Zelovich Kornél ___...____ ... ... ... ... ... 287 A z anyagvizsgálók kongresszusának előkészületei. B—y. 288 Közszolgálatunk. Péchy Lajos__ _ ...____289, 293, 316, 320 A Moldva- és Elba-folyók csatornázásáról. Forgó Ignác. (Fölolvasás.) _____________________________ 291 A kazánlemez-normálék és kazánvizsgálatok. (Miniszteri leirat.) ........................................................................ 292 A Dráva szabályozásáról. Pártos Samu felolvasása ... ... ... 296 Szabálytalan négyszöglet átalakítása trapézzé. Szőllőssy Kálmán. (3 ábrával)__________ ...___ ... ... — 297 A József-műegyetem megnyitása. Dr. Ilosvay Lajos beszéde 299 Az Anyagvizsgálók Nemzetközi Egyesületének III. kon­gresszusa. Bresztovszky Béla... _ ___...____... 304 A dicsőszentmártoni pénzügyigazgatósági épület pálya­tervei. (Bírálati jegyzőkönyv.) ... ... ... ... ... ... 319 A közúti szolgálat bajai. (Fölirat a keresk. miniszterhez.) 327 A hadsereg hadképessége és a szabadalmi törvény. Bernauer Zsigmond ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 332 Válasz a «Városcsatornázás kérdéséhez» című cikkre. Pirovits Aladár ... ... ... ............ 333 A huszti kirándulás. Z. J._________________ _ ... ... 334 A «Rekontra»-födém próbaterheléséről. (Bizottsági jelentés.) (3 ábrával)_______________________________... 337 E gy kis vasúti földmunkaszámítás. Ujj György (3 ábrával). 338 Lear. Kőszeghy József _...__... ...____..._______ 340 Ho llán Ernő emléktáblájának leleplezése. Szerdahelyi Ágost. (Ábrával) _... — ...____________________ 345 Ö zv. Hollán Ernőné levele Egyesületünkhöz ... ...____ 348 f Virág József. S. S. (ábrával)... ... ............................. ... 349 K ísérletek elektromos vontatással a bécsi körvasúton. Str. 350 Az anyagvizsgálók kongresszusa után. Maly Ferenc ... ________ 353 A kövezethézagok. M. J. ... ... _... ... .............. ... ... 353 Várm egyei közigazgatásunk rendezése. (Könyvismertetés.) Buday Béla ________________________________ 355 Vá lasz a Kőszeghy József úr «Lear»-jére. Péchy Lajos _ 357 K özponti világítótelepek. Finály Lajos — .......... ... 359 A képzőművészetek története. (Könyvismertetés.) P. A. _. 362 A marosvásárhelyi színház tervpályázata. (Bizotts. jelentés.) 367 A műszaki szolgálat vitájához. Buday Béla .................. ... 369 A víz és a vízszűrők. □ ....................................—...............— 372 A csatornakérdés. Rácskay Gyula előadása. (2 ábrával) ... 375 A csatornakérdésről, Kovács S. Aladár előadása ... ... ... 399 A csatornakérdéshez. Dalmady Ödön fölolvasása ... ... __ 414 Budapest műszaki ügyeinek adminisztrációja. Szerdahelyi Ágost. (Előadás.)....................... — 419 A födémpróbák bizottsága. Bresztovszky Béla (ábrával) ... 425 A csatornakérdés vitája. Lázár L. Pál beszéde ... ........................ ... 431 H ieronymi Károly beszéde ....................... ... — 433 Mik lós Ödön beszéde .......................— —___ — 433 E lőadások. A pozsonyi téli kikötő. Fábry Frigyes ... ... — ------- — 21 Az óbecsei hajózó zsilip. Sas Ede..._______________ _ 29 A vasanyagok jellemző tulajdonságai, különös tekintettel a szakító-kisérletekre. Gállik J. (2 ábrával) — —_ 36 A budapesti személypályaudvarok áthelyezése. Zielinski Szilárd_____________________ — — 48 V ároscsatornázás. Pirovits Aladár ... ... ... ... ... ... ... — 51 Miként csatornázzuk sík területen fekvő és folyóvíztől távol eső alföldi városainkat. Pirovits Aladár____ 59 V ároscsatornázásról Farkas Kálmán, Schustler József, Farkas Kálmán, Kolossváry Ödön, Riedl Frigyes, Rupcic György, Faragó Lipót, K. Tóth Mihály, Zielinski Szilárd, Pirovits Aladár (8 ábrával) — ... 62—90 A komáromi télikikötő. Hajagos Imre ............................... 94 L ap------------——'—J»*­L ap Cikkek. A műszaki doktorátus és a műegyetem. Zelovich Kornél 1 A nemzeti színház tervei (fölirat a miniszterelnökhöz) ___ 11 A vízgáz ellen. Reichenberg Zsigmond ... ___ ... — — — 11 A nemzeti színház tervei. (Rendkivüli közgyűlés)... .... 15 A két nemzeti színház újjáépítése. "* ... ... ............- ... 17 A műszaki doktorátus és a műegyetem. Schimanek Emil 19 A műegyetemi mathematikai oktatás. Zelovich Kornél — 25 Az óbecsei hajózó zsilip. Sas Ede. (Felolvasás.) ... ... — 29 A kaposvári városház tervpályázata. (Bírálati jelentés.) 30 A vízgázról. Vukassinovits József ... ... — ... — — ... 43 A «vízgázról» és «A vízgáz ellen». Finály Lajos _... ... 44 A porosz műegyetemek. Zelovich Kornél.__ ............— — ... 46 V ároscsatornázás. Farkas K., Schustier J., Kolossváry O., Riedl F., Rupcic Gy., K. Tóth M., FaragóL., Zielinski Sz. és Pirovits A. előadásai..._________________ 51 M űszaki doktorátus és műegyetemi oktatás. Gdllik István 90 A vízgáz ellen. Reichenberg Zsigmond... ... ... ... ... ... ... 93 Az anyagvizsgálók magyar egyesületének közgyűlése ... ... 99 Az ezredévi emlékmű. Csákó Adolf. (Fölolvasás.) ... _ 117 A műegyetem mathematikai és mechanikai oktatása. Schi­manek E. ... ..._... ... —___ ... ... ... ... _ ... 119 I parfejlesztés és elektromos erőátvitel. Prenoszil Géza _ 124 A vízgáz mellett. Aradi Kálmán ... ..................................... 126 Ma gdeburg csatornázása. Forbót Fischer Imre. (Fölolv.) 154, 137 A műegyetemi oktatás kérdéséhez. Gdllik István____ ... 139 A műegyetemi oktatás kérdéséhez. Zelovich Kornél ... ... 141 «Iparfejlesztés és elektromos erőátvitel.» Szabó Kálmán — 143 Elnöki megnyitó_ _ ... ... ... ... ... ... — — — ... ... 149 T iszti jelentés. Mihályfi József... ......... ... ... ... ...__ — 149 A közúti szolgálat reformjáról. Köszeghy József. (Fölolvasás.) 165 A villamos izzólámpások fényerejének időszakos ingado­zásáról. Schlatter Alfréd ... _Ij. ______________ 174 I parfejlesztés és elektromos erőátvitel. Prenoszil Géza — 175 A műszaki ügyek szolgálata a közigazgatás államosítása után. Buday Béla. (Fölolvasás.) ... ... ... — — ... 177 Az 1900. évi XXX., vagyis a közérdekű öntözőcsatornák létesítése tárgyában alkotott törvénycikk ismerte­tése. Kolossváry Ödön ... ... ... —. ... ... — 197 Az asztalosmunkák elszámoló szabályzata —....................... 200 M ég néhány szó a műszaki igazgatóságokról. Buday Béla. 203 Iparfejlesztés és elektromos erőátvitel. Prenoszil Géza ... 204 Építészeti nagypályázat az 1901. évre ... ... ------------... 207 A műszaki közszolgálat rendezése. Schustier József. (Fölolv.) 207 A műszaki igazgatóságok kérdéséhez. Köszeghy József... ... 209 «Iparfejlesztés és elektromos erőátvitel.» Szabó Kálmán ... 211 A városcsatornázás kérdéséhez. Orbán Ignác ... ... ... ... 217 A műszaki közszolgálat ügyéhez. László Sándor ... ... — 220 A műszaki doktori cím megszerzéséről szóló szabályzat ... 223 A házigomba. Csányi Károly. (Előadás) ... ..._____ 223, 225 V isszhang a mélységből. Köszeghy József... ... ... ... ... ... 226 Budapest pályaudvarainak kérdéséhez. X. V. (Ábrával) ... 229 A vízmosások keletkezése és az ellenük való védekezés. Kelen József. (Előadás.) ... _ ... ..._... ... ... ... 237 Lesz ámolás. László Sándor ... ... ... ... ___—_ 239 A műszaki szolgálat vitájához. Buday Béla_____ 249, 243 A Kokesch-féle távolságmérő prisma. Mészáros Antal. (5 ábrával) .........................: _____________________ 246 F inale. Köszeghy József ... ... ..................„ ... — — _... 247 A z osztrák új víziútak. Just Ármin ... _... ... — 249 A z államvasuti alkalmazottak mozgalma ... ... ... ... ... — 255 A kisvízszabályozás, tekintettel a Felső-Duna gázlóira. Schick Emil. (Fölolvasás.) ... ... ... ... ... — ... — 255 Siemens és Halske újítása a íégnyomású Westinghouse­féken ____________________________— — ... 257 A z osztrák csatornatervek és feladataink víziútaink körül. FLieronymi Károly_____...____ ___ 259, 265, 269 A mérnök positiója Magyarországon. Köszeghy József. (Föl­olvasás.) ... ... ... ... ... ... ... ... . .261, 266, 273, 277 Az eskütéri hídon. G. ... ___ _...__ _______... 275 A z anyagvizsgálók nemzetközi kongresszusának programmja. 279

Next

/
Thumbnails
Contents