Technika és Közgazdaság, 1922 (1. évfolyam, 1-53. szám)

1922-01-01 / 1. szám

Ma gyp r Mérnök- és Epítész-Egylet Közlönye. 1922—1. szám A beküldött hirelc tartalmáért a beküldő felelős. Az e rovatba szánt közlemények legké­sőbb szerda délig küldendők be. Közlemények a technikai érdekeltség köréből 1922 január 1. Megkeresések az Egylet titkárságához intézendők, IV. kér., Reáltanoda-u. 13-15. Telefon: 9—45. sz. Érdekeltségi rovatunk az elmúlt évi Közlöny-kötet utolsó hét számában bemutatott irányzatánál kedvező fogadtatásra talált. Szolgálta Közlönyünk és a közgazdasági élet közötti viszony bensőbbé tételét. Tájékoztatta a magyar technikus társadalmat az országban — súlyos helyzetünk dacára is meginduló termelőmunka egyes esemé­nyeiről s a munkák kezdeményezőiről, végrehajtóiról. Rovatunk e fel­adatát az Egylet újabb anyagi megterhelése nélkül teljesítette, sőt a Közlöny fenntartása céljára — bár eddig szerény — bevételi forrásnak bizonyult. Emellett eredményezte azt is, hogy egyes, eddig Közlönyünk „Vegyesek" rovatában megjelent híreket az érdekeltségi rovatba áthelyezve: a szerkesztői részben rendelkezésre álló tér némileg bővült. A kezdeti szerény sikerekből bátorságot merítve, érdekeltségi rovatunkat, fejeimének némi módosításával a jelen számtól kezdő­A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter úr Schwanda Gusztáv, a M. F. T. R. ny. főfelügyelőjének a „Bel­vízi géperejű hajókon és egyéb gépüzemű űszóműveken alkal­mazott gépszemélyzet képesítése tárgyában“ kiadott szabályzat előkészítése és kidolgozása körül kifejtett értékes közreműkö­déséért, valamint Rozsonits József Máv. felügyelőnek és Hauer Béla Máv. főmérnöknek tanári minőségben éveken át kifejtett kiváló munkásságukért magas elismerését fejezte ki. Kiküldetés. Taylorizmus az építőiparban cím alatt Gombos Mihály miniszteri osztálytanácsos, mérnök és dr. Müller Félix építész, a Közlöny 30—31. számában kifejtették a taylorizmusnak nagy jelentőségét építőiparunk újja'szervezése körül. A kérdés kétségtelenül a jövő évtizedek munkaprogrammjának lényeges pontja. A tudományos üzemvezetés alkalmazása a munka szem­pontjából ugyanolyan históriai fordulópont, mint amilyen а XIX. században az anyag takarékos felhasználása szempontjából a statikának, szilárdságtannak és anyagvizsgálatnak új alapokra való fektetése volt. Az ügy nagy jelentőségére való tekintettel a kereskedelem­ügyi miniszter most dr. Müller Félix kartársunkat a kérdés be­ható tanulmányozására külföldre küldötte ki. A tanulmányúiról, valamint a kérdés tárgyában megejtett egyéb kutatásaikról, nevezett kartársaink az Egyletben előadások keretében fognak beszámolni. A dunavölgyi vízitársulatok szövetsége egyesül a tisza- VÖlgyi társulatokkal. A dunavölgyi vizitársulatok szövetsége a megszállások következtében csaknem három évi szünet után dec. 18.-án tartotta meg Budapesten Széchenyi Emi! gróf elnöklésével évi rendes közgyűlését, amelyen a szövetség fennállását újabb hat évi ciklussal meghosszabbította. Tekintve, hogy a dunavölgyi vízitársulatok szövetségi területe 21 millió holdról 13 millió holdra csökkent és így erejében lényegesen meggyöngült, elvben elhatározta a tiszavölgyi társulatokkal leendő fúziót. Az esseni vízépítési és belvízhajózási kiállítás. Essenben 1922 március 31-től április 30-ig vízépítési és belhajózási kiállí­tást tartanak, melynek a következő osztályai lesznek: 1. Meglévő és tervezett víziutak. 2. Vízépítési berendezések szemléltetése, ú. m. : folyó- és csatornaépítkezések; emelő- és szállítóberendezések; vízierő­művek stb. 3. A víziutak forgalmi berendezései, ú. m.; kikötő- és forgalmi­telepek, be- és kihajózó- és raktárberendezések. 4. Belvízi hajóforgalmi üzem. A kiállítás vezérgondolata az összes német víziutak kiépítésé­nek és az ezzel összefüggő terveknek, valamint a vízgazdálkodás egyéb műtárgyainak és ezek technikájának szemléltetése. A „Zentralveibandr der deutschen Binnenschiff art“ és a „Deutsche Wasserkraftverband“ áprilisban üléseznek Essenben. A kiállításon szerep jut Magyarországnak is, amennyiben Nyugatnémetország a mi Rajna—Duna tervezeteinket is bemutattatni kívánja. A kiállításon nemcsak a mély- és vízépítési, hajóépítő és hajó­zási forgalmi körök vesznek élénken részt, hanem azok is, kik műszaki tudásukat a gépépítés, a hajógépészet, elektrotechnika, az építési anyagok előállítása és készülékek és szerkezetek építése révén állítják a vízgazdaság szolgálatába. A víziutak kiépítése, valamint azok forgalmi és átrakodó berendezése iránt a bánya­művek is igen nagy érdeklődést tanúsítanak, mert a kiállítás különös gondot fordít a tömegárúk forgalmának megoldására. dőleg olyképpen állítjuk be Közlönyünkbe, hogy a rovat terjedelme az egy oldalon túl is bővíthető legyen. Másrészt tekintettel a rovatba utalt egyes közlemények marad indóbb ~ különösen adatbeli — értékére kívánatosnak véljük, hogy e rovat hasábjai, Közlö­nyünktől függetlenül, áttekinthető módon gyűjthetők legyenek. Ezért a rovatot egy-egy évfolyamon belül külön füzet- és oldatszámozással látjuk el. Abban a reményben, hogy tagtársainknak, olvasóközönségünknek s általában a magyar technikai érdekeltségnek e rovat fejlesztésével jó szolgálatot teszünk, kérjük őket, hogy érdekeltségi rovatunkat minél gyakrabban igénybe vegyék s ezzel Közlönyünk anyagi esz­közeit gyarapítván, a magyar technikai tudományos irodalom további felvirágoztatását támogassák. Thoma Frigyes főtitkár. A kiállítás díszelnökségének tagjai : Flamm titkos tanácsos, a charlottenburgi műegyetem tanára ; dr. Luther Essen főpolgár­mestere; Skalweit birodalmi építési tanácsos, a Rajna-Westfali szénszindikátus képviselője ; dr. Quaatz titkos tanácsos, az esseni kereskedelmi kamara syndikusa ; dr. Sympher miniszteri igazgató. A kiállítás ügyvezetősége szívesen ád az érdeklődőknek bővebb felvilágosítást; címe: Geschäftstelle der Wasserbauausstellung, Essen, Handelshof. A borsodi Szénbányák Г.-t. sajókazai bányáinak sólyomi telepén újabban feltárt aknák barnaszéntermékeinek kiszállítására a részvénytársaság új rakodóállomást, s ehhez vezető 1‘5 km-es rendes nyomtávú gőzüzemű iparvágányt építtet. E vasút létesí­tése az eddig bányakisvasúton, mozdonyüzemmel megtett mint- egv 2 km-nyi utat kiküszöböli, amennyiben a tárnától mindössze 400 m-nyi úton, mozdonyvontatás nélkül jut majd a szén az új rakodóállomáson tervezett szénosztályozó és rakodóművön ke­resztül a vasúti kocsikba. A fenti vasúti létesítmények építési munkálatait Tarján Aladár oki. mérnök, vállalkozó (Budapest, V., Pozsonyi-út 4/d.) végezte. A létesítmények 1922. elején jönnek üzembe. A székesfőváros kelenföldi villamos áramfejlesztőtelepe részére két nagyszabású modern kazán épül. A főváros gázmü­veinek nagymérvű igénybevétele folytán, azoknak világítási, vala­mint erőátviteli szempontból való tehermentesítése érdekében, a kelenföldi áramfejlesztőtelep teljesítőképességének fokozása vált szükségessé. E telepen két, a legmodernebb elvek szerint szer­kesztett, igen nagy teljesítőképességű Garbe-féle rendszerű víz- csöveskazán épül, egyenkint 650 m- fűtőfelülettel 16 atm. üzem­nyomásra. A füstgázok lehető legtökéletesebb értékesítése cél­jából a kazánok egyenkint 200 m2 fűtőfelületű túlhevítővel lesznek ellátva a gőznek 400° C-ra való túlhevítésére. A gőzkazánok mindegyike ezekkel szervesen összeépített 330 m2 fűtőfelületű tápvíz előmelegitóvel bír. A kazánok beszerzésénél a főváros figyelemmel volt a hazai gyengébb minőségű barnaszén haszná­latára. Minden kazán 20 5 m2 felületű négyszakaszos automatikus vándorrostéllyal van felszerelve. A technikai tökéletesség leg­nagyobb fokáig kihasznált füstgázok eltávolítását a kazánokból (indirekt működésű) ventilátorok eszközük, mindegyik kazán részére külön ventilátor- és kéményelrendezéssel. Magasfokú üzem- biztonság elérésére eme ventilátorok mindkét kazánnál egymást kölcsönösen kiegészítő tartalékul szolgálhatnak. Említésre méltó még a kazánok szerelvényeinek kezelése. Ugyanis az összes el­záró szerkezetek a fűtőállásról könnyen és hozzáférhetően kezel­hetők, mely körülmény üzemi baleseteknél nagy fontossággal bír, A fűtőfelület nagysága arányban áll a kazánok teljesítőké­pességével. Egy-egy kazán rendes körülmények között állandó üzemben óránkint 1S000 kg gőzt termel. E gőzmennyiség elő­állítására a tervező 3200 kg — tatai apró — szénfogyasztást vett számításba. A kazánokat a Schlick-Nicholson gép-, waggon- és hajógyár r.-.t építi, a munkálatok befejezésükhöz közelednek. A Kronberger-féle Faipar R. T. a báró Waldbott-féle háromhutai (zemplénmegyei) bükkfaerdők kitermelését és részben tűzifa, részben pedig talpfák és műfa alakjában való értékesítését már régebben üzletkörébe vonta A kitermelt fának az olasz- liszka—tolcsvai vasúti állomás mellett fekvő fűrésztelepére s a vasúti állomásra való leszállítását a részvénytársaság az eredetileg Greiner-féle tolcsvavölgyi keskenyvágányú gőzüzemű iparvasút bérbevételével s az utóbbi években eszközölt tetemes kibővité­1

Next

/
Thumbnails
Contents