A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1925 (2. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgymutató

TÁRGYMUTATÓ. 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap E. G.: A törvényhatósági bizottságok újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslat második kiadása ................ 5 G ellért Ede: Az üzemi kockázat kérdése a német pol» gári jogban .......................................... ......................... 27 H arkányi József: Kamatláb és rentabilitás .................... 23 H ázi tüzelőberendezések kiállítása .................................. 43 H ubert Ernő: Széngazdálkodásunk az 1924. évben ......... 17 J anicsek József dr.: Stockton-Darlingtón. Az első közfor» galmú vasút 100 éves évfordulója alkalmából .......• 44 K arai Aurél: A bécsi nemzetközi őszi vásár szerszám» gépei és szerszámai ........................................... ....... 35 K utasi Oszkár: A balatonvidéki nád és káka ipari értéke» sítése. Üj nyersanyag a textil» és papírgyártásban .... 9 Petro István: A villamosvilágítási és erőátviteli hálóza» tok fejlődése CsonkasMagyarországon az 1924. évben 39 Pilczer Ignác: A kenőolajok gazdaságos felhasználásáról 13 Rozsnyay Károly: Hazai rétöntözéseink 1820—1920-ig .. 31 Vásárhelyi László dr.: A szabadalmi igénypontok ......... 1 2 . Közgazdasági irodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Lósy-Schmidt Ede egyleti könyvtárnok. Kelemen Móric: Európa hanyatlása. Az újjáépítés útjai. (Francesco Nitti könyve.) ............................................. 6 A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egye» siiletének évkönyve .......................................................... 15 — : A részvénytársaságok ügyvitele .................................. 21 — : Das ungarische Wirtschafstjahr. (Vágó József tanul» mánya.) ............................................................................. 2E — : A Népszövetség gazdasági munkája. (Dr. Kresz Ká» roly tanulmánya.) ........................................................... 4Í — : Economic Bulletin of the Central Corporation of Banking Companies Budapest. (A Pénzintézeti Központ jelentése.) .......................................................................... 4L •—: Üj gazdasági rendszer. Üj társadalom. (Bell Miklós könyve.) .......................................................................... 4; i MsyiSchmidt Ede: The British Engineer’s Association official directory of membres and their manufactures 1924. (A londoni brit Mérnökegylet címjegyzéke.) .... 12 Rotter Károly: A magyar királyi államvasutak utolsó évei és legújabb szervezete .................................................... 2­V eress Gábor dr.: A szocialista mozgalom. (J. Ramsay Mac Donald könyve, ford. Tonclli Sándor.) ................ 2 3 . Közlemények az érdekeltség köréből. Agrotechnica mező» és kertgazdasági géptechnikai ta» nácsadó és szerkesztési iroda ...................................... 22 Anyagvizsgálók Egyesületének újabb gyásza, A Ma» gyár —................................................................................. 4; A nyagvizsgálók nemzetközi szövetségének magyar tagjai» hoz szóló értesítés ........................................................... 1 A ranykorona értéke 1914—1924, Az —.............................. í A utonom vámtarifa, Az új —.......... * C ímadományozás ............................................................... ^ ( sehszlovákiai közmunkaügyi minisztérium jelentéseiből К Egységes mozdonytipus a müncheni kiállításon................ 3» 1 ap 1 ap Elektromos fővonali vontatás ............................................. 38 E rőátviteli és Világítási Rt. kinevezései .......................... 12 É rtesítés ....................................................................................... 4f> Farkasfalvi Sándor dr.: Energiasstatisztrka ...................... 26, F elszólítás az Egyleti tagokhoz a megszállt területeken végzett munkák bejelentését illetően .............................. 4 H ajdúnánás rt. város elektromos műveinek építése.......... 38 H alálozások ................................................................................. 41 Harrasífélc vagónmérőskészülék ................ ló Hazai iparvállalat exportrendelése ...................................... ló H irdetmény (Lásd Közmunkakiírások) Jubileuma, Császár Ferenc Molnárok Lapja kiadóhivatali főnökének 25 éves —..................................................... 7 Kinevezés ....................................................................................... 4 Kitüntetés ................................................................................. 41 Knuth K. gyáros a házi tüzelőberendezések kiállításán .. 46 Közmunka kiírások (Lásd még e címek alatt: Verseny» tárgyalási hirdetmények, Nyilvános versenypályázatok, Pályázati hirdetmény vagy hirdetés és egyszerűen hir» detmény) .............. 4, 8, 12, 16, 21, 25, 26, 34, 41, 45, 46 K özszállítások (Lásd e címek alatt: Felhívás ajánlat­tételre, Versenytárgyalási hirdetés) .................................. 41 K özúti- és Kisvasutak Nemzetközi Egyesülete Hl. nem» zetközi kongresszusa .............................................................. 15 M agyar cég árúházépítése Athénben ................................. 41 M agyar ipar térfoglalása ............ 21 M agyar ipar térfoglalása Olaszországban ......................... 29 Maurer Mór»plakett ................................................................. 46 M echanizált adminisztrációról .............................................. 34 M eghívó a Mérnökök Országos Földmérő és Parcellázó Szövetkezete első rendes közgyűlésére.............................. 30 N agyfeszültségű mérőtranszformátorok Olaszország szá» mára ........................................................................................... 21 Nay és Róna cég irodáinak, raktárának stb. áthelyezése 41 Nemzetközi kémiai kongresszus .......................................... 29 N eustadt Lipót f ...................... 38 N yilvános versenypályázatok (Lásd Közmunkakiírások alatt) Olasz turbogenerator»rendelés a magyar iparnál .............. 38 O rszágos tenyészállat» és gépkiállítás .................................. 8 Ö ntöttvas forrasztása .............................................................. 29 P ályázati felhívás a kairói Amrou»mecset rekonstrukciós terveinek elkészítésére .......................................................... 26 P ályázati határidőmeghosszabbítás a soproni Hősi em» lékmű pályázatra ....................................................................... 21 Pályázati hirdetmény (Lásd Közmunkakiírások alatt) Pályázati hirdetmény városrendezési terv készítésére .. 30 Pecz Samu műveinek gyűjteményes kiállítása .......... 15 Permutit»vízlágyító rohamos elterjedése hazánkban és az ipari víz minőségi követelményei ...................................... 25 P höbus villamossági rt. telepén üzembe vett gőzturbina 29 Salgótarjáni kőszénbánya rt. bányatelepén üzembe vett gépről ................................................................................... 33, 38 Siemens Grosswassermesser .................................................. 28 S oproni hősiemlék pályázat .................................................. 29 S zaloniki nemzetközi árúmintavásár időpontjának el» halasztása ................................................................................... 34 Székely Károly: Néhány szó ipari fejlődésünk jövőjének kérdéséhez ............................................................................... 16 Személyi hír ....................................................................... 7, ]2 28 Tervpályázati hirdetmény, Üjabb —...................................... 45

Next

/
Thumbnails
Contents