A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1928 (5. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATÓ A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének HAVI FÜZETEI- hez szerkesztette: FEYÉR GYULA V. ÉVFOLYAM 1928 1-12. SZÁM 184 szövegábrával, 37 szövegtáblázattal és 1 rajzmellékleten 43 ábrával. 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Dr. Bierbauer Virgil: Nyugateurópai építészeti tapasz* tálatok ....................................................................................... 1 Gothérd Zsigmond: London műemlékei és az angol egye* temi városok építészete ....................................................... 23 Haag Dezső.' A különféle szállítási rendszerek és az út* építés kölcsönhatása .............................................................. 142 H ankiss Szilárd: A tudományos szénkutatás újabb írás nyai ........................................................................................... 78 Janicsek József dr.: Van*e a földművek csúszásában sík szakadólap? ........................................................................... 117 Kerekes György: Amerikai tapasztalataim a betonutak építése körül ........................................................................... 42 Dr. Kerékgyártó György: A fémrudak csavarása .......... 101 R édly Pál: Hibás kazánkonstrukciók .................................. 111 R uzitska Lajos: Vasbetonaljak a MÁV. vonalain és köz* gazdasági jelentőségük .......................................................... 126 S ámy Sándor: A modernizált makadámokról .................. 33 T homa Albert: Szerkezeti anyagok minőségi kérdései az amszterdami és a berlini kongresszusokon .............. 93 D r. Vük Mihály és Spanyár Pál: A lisztek javításáról.. 61 2. Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. LósysSchmidt Ede egyleti könyvtárnok. Dr. Bierbauer Virgil: Moderne Schweizer Wohnhäuser, írta: Peter Meyer .................................................................. 32 L ap László Ernő: Leichte Kohlenwasserstofföle. (Mestersé* ges szénolajok és motorhajtó folyadékok gyártása.) Irta: Dr. M. Naphtali .................................................... ... 92 — : Die Grundlagen der Dispersoidchemie. Irta: Dr. Fodor Andor .............................................................................. 92 —: Taschenbuch für Gaswerke. Kokereien. Schwele* reien und Teerdestillationen. (A kigázologtatás, gáz* gyártás és kátránylepárlás zsebkönyve.) Szerkesztette: Dr. H. Winter .............................................................................. 92 —: Kokerei und Gaswerksöfen. (A gázgyártás és a kok* szolás kemencéi.) írta: L. Litinsky ...................................... 92 —: Braunkohlen*Generatorgas. Irta: A. Faber .............. 92 — : Textilindustrie. Irta: Dr. Paul Krais .......................... 92 — : Industrie der Fette und Seifen. írta: Dr. O. Steiner 92 Vámos Ferenc: Träume eines Baumeisters. Irta: Pogány Móric .............................................................................................. 32 3. Szemle. Imrédy: A berlini Werkstoffschau az anyagok forgácso* lásának vizsgálata szempontjából ...................................... 114 J ust Kornél: Szilikát* és cementmakadámutak építésé* nél szerzett tapasztalatok ...................................................... 56 Pál Elemér: Útépítésre alkalmas anyagok vizsgálata .... 115 Rédl Sándor: A Mississippi új vasbetonívhídja ................. 58 K irályi Magyar Egyetemi Nyomda. 1928. Budapest, VIII, Múzeum-kőrút 6. Dr. Czakó Elemér,

Next

/
Thumbnails
Contents