Tüzeléstechnika, 1929 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1929-10-13 / 1. szám

I. évfolyam 1. szám. Budapest, 1929 október 13. ENERGIAGAZDASÄGI, HŐTECHNIKAI ÉS TÜZELŐSZER: VEGYÉSZETI FOLYÓIRAT TÜZELÉSTECHNIKA MEGJELENIK NÉGYHETENKÉNT A KÖZLÖN Y.nyel EGYIDÓBEN A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK MELLÉKLETE A Tüzeléstechnika a Közlöny nélkül külön is megrendelhető. Előfizetési ára: egész évre 16 P, negyedévre 5 P, egyes szám 1 P. A Mérnöki Kamara és az O. M. Bányászati és Kohászati Egyesület tagjainak: Egész évre 10 P, negyedévre 3 P Szerkeszti : vitéz GÁLOCSY ZSIGMOND Szerkesztőség: I, Lógodi*u. 62. Telefon: Automata 526—92. Kiadóhivatal: IV, Reáltanoda*u. 13—15. Telefon: Automata 853—30. Postatakarékpénztári csekkszámla száma: 4182. TARTALOM: Beköszöntő, vitéz Gálocsy Zsígmond. — A fűtés hatásfoka. Modrovics Károly. - A füstgázmeleget hasznosító pótkályha hatásfoka. Hajba Géza. — Magyarország széntermelése, szállítása, kivitele és behoza- tala 1929 július hóban. SZEMLE: A szénnemesítés és áramtermelés összekapcsolásának lehetőségei. Theiss Ede. BEKÖSZÖNTŐ. Majd öthónapi kényszerszünet után ismét az olvasó elé kerül a „Tüzeléstechnika“. A közbenső meg nem jelenésnek jórészt sajtótechnikai oka volt s az akadályokat úgy sikerült áthidalnunk, hogy a lap véglegesen a Magyar Mérnöki és Épí# tésZiEgylet tulajdonába ment át, míg a szellemi részének vezetésével újólag én bízattam meg. A nyomasztó gazdasági helyzet egyik követkéz# ménye gyanánt, ugyanakkor, amidőn ilymódon sh került a lap megjelenését véglegesen biztosítani, átmenetileg kénytelenek vagyunk a kéthetenkinti nyilvánosságról lemondani. így tehát legalább is ez év végéig a „Tüzeléstechnika“ a Közlöny má< sik mellékletével, a Technika és Közgazdaság-ga.\ felváltva fog négvhetenkint megjelenni. Az Egy* let ugyanis a „Tüzeléstechnika“ átvállalásával azt a terhet is magára vette, hogy honorálva az Egy* let tagjainak az energiagazdaság s a tüzelés iránti nagy érdeklődését, amely a „Tüzeléstechnika“ ed# digi számainak népszerűségében nyilvánult, la* púnkat az Egylet tagjainak ezután minden további előfizetési díj nélkül, tagilletmény gyanánt bo# csátja rendelkezésre. Nem egyleti tag előfizetőink pedig ezután is a jól ismert köntösben, mint ön# álló lapot fogják kézhez kapni. Amidőn ez újjászületés alkalmából ismét köz# vétlenül fordulhatok olvasóinkhoz, kérem egyben, hogy azt a szívélyes jó viszonyt, ami eddig is szer# kesztő és olvasó között a „Tüzeléstechnika“ éle# tének első fejezetében megvolt, továbbra is fenn# tartani álljanak segítségemre. Feladatom ma is, mint eddig, az, hogy e nagy átfogású és mégis spe# ciális szak teljes kiélését minden erőmmel előbbre vigyem, ami annál is könnyebb, mert jó tüzelés# technikusokban Magyarország relative gazdagabb, mint a külföld. Az a nehéz helyzet ugyanis, amibe szénfajtáink igazán ki nem elégítő tulajdonságai révén kell beleilleszkednünk, valamint az, hogy a magyar mérnök intiuciója s invenciója általában gazdagabb külföldi kartársainál és végül, hogy a teljesen kis körre való specializálódás nálunk nem mehetett végbe, azzal a ránk nézve nagyjelentő# ségü ténnyel járt, hogy a szén# és energiakérdések kiművelése igen magas fokot ért el. Ha tehát a „Tüzeléstechnika“ eddigi számai a külföld hasonló tárgyú szaklapjaival szemben semmiben sem maradtak hátra, úgy ez elsősorban munkatársaink lelkességének köszönhető, akik e nálunk eddig elhanyagolt tudományágat máris a jelentőségének megfelelő szerephez juttatták. — Eddigi munkásságukért most köszönetét mondva, kérem őket s a többi olvasóinkat is, hogy támoga# tásukat továbbra is adják meg e lapok részére. Jó szerencsét! vitéz Gálocsy Zsígmond. A fűtés hatásfoka.* MODROVICS KAROLY. Fűtőberendezések évi tüzelőszerszükségletének ki­számítására a W.i.n.(t1—tk) Kil,~ H.ih — U) n (1) képletet használjuk. E képletben W — az óránkinti legnagyobb melegszükséglet kai-ban, i = a napi fűtés tartama órákban, n = az évi fűtés tartama napokban, = a kívánt belső hőfok Cu-ban, t2 = a legalacsonyabb külső hőfok C°-ban, tk= a fűtés tartama alatt a közepes külső hőfok C°-ban, H — a használt tüzelőanyag fűtőértéke kai-ban, n = a hatásfok, Kév= az évi tüzelőszerszükséglet kg-ban. A hatásfok általában a hasznos energia és a befek# tetett energia viszonyát fejezi ki. Fűtéseknél a befek# tetett energia az i.n idő alatt eltüzelt tüzelőszer fűtő# értéke; a hasznos energia, vagyis hasznos meleg alatt pedig azt a melegmennyiséget kell értenünk, amely a helyiségek használhatása, tehát i.'n idő alatt csukott ajtók és ablakok mellett a kívánt belső hőfok fenntar# fására szükséges. A hatásfok ilyen értelmezése esetén az (1.) képletben n nem a fűtés hatásfokát jelenti, ha# nem csak azt fejezi ki, hogy i.n idő alatt eltüzelt tüzelő# szer melegéből ez idő alatt mennyi meleg jut cl a fű# tendő helyiségekbe. Az évi tüzelőszer számítására az (1.) képlet ugyan alkalmas, de nem használható akkor, ha különböző fűtéseket akarunk összehasonlítani, mert ez esetben egyik igen fontos tényező a fűtés hatásfokának, vagy az ezt eredményező részlct=hatásfokoknak a helyes értelmezése. Gyakran hallunk ellentétes véleményeket és megállapításokat a fűtőrendszerek gazdaságossá# gára. Rendszerint a hatásfokok helytelen értelmezése adja az eltérő, vagy ellentmondó eredményeket. Visszatérve a hatásfok értelmezésére Kév — 'íi.n.K helyettesítésével, — ahol К — az óránként eltüzelt tüzelő­szer — a fűtés hatásfoka , = W .i.'n. (H-tk) H . (t1—f2) .i.n.K (2) Az n' egyes részlet hatásfokok eredője. Az aláb# biakban megkíséreljük ц értéket a fűtés lefolyására és a különböző fűtőberendezésekre jellemző részlet#hatás# fokokra bontani. A kályha vagy kazán rostélyán, esetleg valamely más tüzelőszerkezeten ég el a tüzelőszer, itt alakul át a tüzelőszerben rejlő melegenergia szabad meleggé. E folyamat hatásfokát a tüzelés hatásfokának nevez# zük, értéke: , ^W1.i1.n. n ZH.i.n.K * Szerző e cikkét még ez év áprilisában küldte be közlésre, amit azért látunk szükségesnek megemlíteni, mert közben a német szakirodalomban hasonló eszmemenetű cikk látott nap# világot. (Szerk.)

Next

/
Thumbnails
Contents