Technika és Közgazdaság, 1930 (8. évfolyam, 1-11. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATO A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK TECHNIKA ÉS KÖZGAZDASÁG GÍMŰ MELLÉKLETÉHEZ Vili. ÉVFOLYAM 1930 1—11. SZÁM 56 szövegábrával és 35 szövegtáblázattal SZERKESZTETTE: THOMA FRIGYES 1. Cikkek, értekezések, tanulmányok Lap Andreich Jenő dr.: A gazdasági szervezeti változások jelentősége................................ 49 Gálócsy Zsigmond, vitéz: Magyar autógyártás ............ 1 J andl Géza: A magyar mérnök és az ipari béke............ 5 K otsis Endre dr.: Csonka=Magyarország építőfaíbehoza» taláról. (Kossuthíközgazd. pályadíjat nyert tanuk mány.) .................................................................. 53, 65 M agyar mérnök sikere a berlini világenergiakonferencián 31 Pál Elemér, futásfalvi: A világ vasútai 1929*ben............. 15 —: Problémák a német vasutak racionalizálásánál .... 25 Rittich Virgil: Ipari gyártási munkafolyamatok pontos kalkulácója és gazdaságosságának ellenőrzése .... 33 TESz Ipart és MezögazdaságtPártoló Szakosztályának felhívása ........................................................................ 21 Vass Zoltán: A textilipar újabb fejlődési iránya............. 29 2 2. Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. LósytSchmidt Ede egyleti könyvtárnok. Arany Sándor dr.: A mezőgazdasági növények termelési tényezői. Irta: űr. 'Sigmond Elek............................. 31 Bádog osok és szerelők zsebkönyve az 1930. évre. Szer* keszti: Farkas Izor........................................................ 48 Bierbauer István és Fritz Jenő: A postagarázs.................. 20 B orús Ferenc: Stromtarife der Elektricitätswerke. Von Arnold Eisenmenger........................................................ 4 Finkey József: Fémbányászatunk technikai fejlődése. írta: Pet he Lajos .................................................................. 4 Jakab Árpád: A malomipar kérdésekben és feleletekben. Irta: Schmidt Béla........................................................ 64 —: Amatőrslaboratórium. Rádiótechnikai mérések. Irta: Megyeri Endre ............................................................. 72 László Ernő: Warenkunde und Technologie der Kohle und des Erdöls. Von Prof. Dr. M. Dolch und Dr. L. Singer ............................................................................. 14 Pirovits Aladár: Munkásbiztosítás, iparegészségügy és balesetelhárítás az Amerikai Egyesült Államokban. Irta: Pfisterer Lajos........................................................ 48 —: Ungarisches WirtschaftsUahrbuch. IV. Jahrgang: 1928. Kiadta: Dr. Gustav Gratz. Szerkeszti: Dr. Gust táv Bokor........................................................................ 52 Thiering: Sich selbst rationalisieren. Von Dr. G. Grösst mann. (A ,,Szemle“=rovatban.) .................................. 21 —: Einführung in die Privatwirtschaftslehre. Von Dr. Wilhelm Rieger. (A „Szemle“srovathan.).................. 21 — : Dic praktische Psychologie im Wirtschaftsleben. Von Weber. (A „SzemleArovatban.).................................. 22 — : Die ökonomische und sozialpolitische Bedeutung der industriellen Rationlisierungsbestrebungcn. Von Dr. Carl Schiffer. (A „Szemle'Srovatban.)....................... 23 l ap Thiering: Handbuch der Rationalisierung, herausgegeben vom Reichskuratorium für Wirtscbaftlichkeit. (A „Szemle“ rovatban.) ....................................................... 23 3 . Szemle. Építészkongresszus és az akusztika........................... 21 Marusák Dezső: A műegyetemi oktatás válsága Németi országban ........................................................................ 3 I ast és acéltermelés költségeinek összehasonlítása .... 47 4. Közlemények az érdekeltség köréből. Az áram, a Magyar Villamos Művek Orsz. Szövetségéi nek la-pja................................................................. 14 Autókollag az automobiU és traktorüzemben........... 24 A utomatikus hűtőberendezések a modern bérházakban 22 Automatikus villamos hűtőberendezések az élelmiszeri iparban...................................................................... 20 Automatikus villamos hűtőberendezések az iparban .... 24 Automatikus villamos hűtőberendezések az élelmiszeri iparban ........................................................................ 28 Bresciai 1000 mérföldes autóverseny (1. „Az április 13tán" kezdetű hírt.)............................................................ 24 Brown, Beveri & Cie. Baden (Svájc) ............................. 24 Budapesti Nemzetközi Vásár...................................... 22 Burgmann Feodor 1930. évi szakkönyve................. 14 E lektromos szűrőberendezésekről .................................. 72 F reiherr von KönigtFachsenfeld ....................................... 24 H azai Speciális Golyóst és Görgőscsapágyüzem........... 24 K olloidgrafit a gyakorlatban ............................................ 24 Kolloidgrafit a kazánkő meggátlására ........................... 24 K olloidgrafit a kenőtechnikában...................................... 24 Kühlertkohydról motorhütőknél ....................................... 24 K üzdelem a nyálka és a házigomba ellen................. 28 Magyar újságkatalógus. (L. „Éppen jókor“ alatt.) .... 14 MÁV AG új gyártmánysvédjegye .................................. 32 M otorkerékpárok versenye............................................ 24 Nemzetközi építőművészen kiállítás a Műcsarnokban 32 Preisach Sándor: Előadás egy szenzációs új festékanyagról 28 Szabó és Mátéffy villamossági r.tt.: Néhány adat vállalai tunkra vonatkozólag, tízéves jubileumunk alkalmából 72 (Helyreigazító közlemény ehhez a Közlönyben.) . . 407 Ipari szabványosítás. Normalisation Industrielle. Gellert: Az országos szabványügyi intézmények nemzeti közi szervezetének 1930. évi május hó 19itől 28»ig Párizsban tartott értekezletei...................................... 32 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1930. Budapest, VIII. Múzeum körút 6. (F.: Czakó Elemér dr.)

Next

/
Thumbnails
Contents