Értekezések, deszámolók, 1942 (1. évfolyam, 1-8. szám)

Tartalommutató

TARTALOM MUTATO MAGYAR MÉRNÖK-ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK ÉRTEKEZÉSEK, BESZÁMOLÓK A MŰSZAKI ÉS GAZGASÁGTUDOMÁNYUK KÖKÉBŐL CÍMŰ MELLÉKLETÉHEZ II. ÉVFOLYAM 1942 I—VIII. FŰZET 157 szövcglözti meg 1 színes ábrával és 19 táblázattal SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA I. Füzet. Lap Közgyűlési beszámoló. A Magyar Mérnök- és Építész- Egylet 75 éves fennállása alkalmára rendezett ünnepi közgyűlése 1941. november 19-én .... 1 II. Füzet. Dr. ing. h. c. Rónai Gyula: A vasúti járóművek forgó­alváz-himbafelfüggesztésének mechanikája . . 1 Közinek Artúr: A tüzeléstechnika fejlődésének újabb irányai .......................... 13 I II. Füzet. Sághy Gábor szfőv. főmérnök: A kislakásépítés a köz­gazdaság tükrében ......................................................... 1 V arga József: Finanszírozás és tőkeképződés .... 12 IV. Füzet. vitéz Guothfalvy-Dorner Zoltán dr.: Az iparpolitika mai problémái ................................................................. 1 K özgyűlési beszámoló: A Magyar Mérnök- és Építész- Egylet évi rendes (XCV.) közgyűlése 1942. április 14. és 15-én 11 Beszámoló: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet szak­osztályainak egyetemes ülése Budapest székesfő­város mérnökeinek az Egyletbe való belépése al­kalmából 1942 december 4-én ................................. 38 V. Füzet. Aknaszlatinai György István: A belterjes mezőgazda- sági termelés alapfeltétele: a korszerű belvízmen­tesítés és vízhasznosítás ............................................. 1 K omlósi Imre: Üjabb eljárások a sebességeloszlás meg­állapítására nyílt vízfolyások függélyeseiben . . 14 Ursziny Pál: A naeyváradkörnyéki vizierőtelepek és gazdasági hatásuk a Körösök völgyére................ 24 V I. Füzet. Granasztí'i Rihmer Pál: Észak és Dél az európai építő­művészeiben ................................................................. 1 B orosjenöi Szabó Kálmán: Villamos távvezetékek osz­looközének megválasztása és a nagy átfeszítések 16 Karafiáth László: Talajszilárdítás ................................. 25 VII. Füzet. Lap Dörre Endre: Budapest zöldfelületeinek kérdése . . 1 Demeter Rezső: A székesfőváros néhány különleges mélyépítkezésének ismertetése ................................. 8 VIII. Füzet. Beszámoló. A gépészeti stb. és a közgazdasági stb. szakosztály mtrnöknevelési vitájáról Kelemen Mó­ricnak A magyar felsőoktatási kong­resszus tanulságai, a gépészmérnök­nevelés új irányai címen tartott előadása felett .................................................................................. 1 Hozzászólások: Gr. Andrássy Mihály 84, Bangha Imre 25, vitéz Becske Kálmán 40, Bortnyak István 40, Bp. Szfőváros Elektro­mos Müvei 86, dr. Búd János 8, Csala Albert 27, Cser­halmi Sándor 80, Doctorics Benő 33, dr. Egyed István 74, Farkasfalvy István 20, Feyér Gyula 21, Fülei-Szántó Endre 16, Hanzély János 35, dr. Imre Sándor 81, Ist- vánffy Edvin 72, Juhász István 11, Kelemen Móric 1 és 87, idb. dr. Kendi Fmály István 42, Koczka László 70, Kövesi Antal 46, Kun László 53, vitéz Lajthay Jenő 47, dr. Nyúl Gyula 18, Magasházy Ödön 37, vitéz Magyar Győző 56, dr. Márfíy Ede 12, Modrovich Ferenc 85, Modrovich Károly 52, Ney Akcs 57, Orsz. Mezőgazdasági Kamara 45, Pap Ferenc 13, dr. Pattantyús A. Géza 75, dr. Patz Sándor 29, Pethe Lajos 79, Rt. Villamos és Köz­lekedési Vállalatok számára 86, Sigray István 48, dr. Si- Smon Béla 50, Scherman Vilmos 47, dr. h. c. Schimanek Emil 60, Schön Győző 36, dr. Stachó Tibor 77, dr. Szabó Gusztáv 67, Szeniczey Lajos 27, Tantó Pál 59, Tetmájer Alfréd 49, Tirser László 26, Thema Frigyes 74, dr. Vieto- rísz József 31, vitéz Zsilinszky Gábor 58. lap. Hibaigazítás: I. füzet 17. lap jobb hasáb alján: Az építészek nemzet­közi állandó bizottságának tagja a közöiteken kívül Bierbauer Virgil is. ki a magyar oszt. jegyzői tevékeny­ségét is ellátja. VIII. füzet 25. lap bal hasáb jegyzetében Pikk helyett Pilch. Stúdium Sajtóvallalat R.-Т., Budapest, V., Honvéd-utca 10. ez. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents