Magyar Nemzet, 1954. december (10. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-04 / 287. szám

.Szombat, 1954. december 4. Jlaanr Nemzet NAPI KR ÓNIKA mniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimmimmiiuiiiiiimiiiiimiiiniiimmimimiiniiiiiiiiiiimiiiii PESTI PERCEK Pedig megtörtént... Még regényben is fintorog az ember, túlzottnak, Deus ex machina-nak, az írói fantázia képzelt, sorss_al való játékának ítéli. Pedig megtörtént, Szer­dán, 1954. december 1-én, dél­ben fél kettőkor a Kígyó utcá­ban. Kurta macskabundában, skótmintás szoknyában, apró barnászöld sapkában, hóna alatt borjúbőr táskával jött felém — éppen úgy, mint húsz esztendővel ezelőtt. Messziről észrevettem már, belémütött az a különös, torokszorító ér­zés, amit azokban az időkben, itt, az Apostolokkal szemben lévő sarkon éreztem téli dél­utánokon. Csodállwztam: nem öregedett semmit. Pedig hal­lottam felőle azóta, tudom, há­rom gyereke van. Szakításun­kat követő hónapok egyikén ment férjhez. Első szerelmem volt. Akkor egyetemre járt, első esztendős medika volt. Húsz esztendő! Átfutott raj­iam ez a húsz tűnő, furcsa, ka­vargó esztendő — irigyeltem. Milyen fiatal maradt. Közel ért hozzám, rámpil­lantott, láttam, nem ismer meg. Szóljak? Elhaladt mellettem, mégis utánaszóltam: — Lala! Visszapördül, rámnéz, cso­dálkozó, kerek, gyanúsan fé­nyes, friss szemekkel. Zavar- bajöttem. — Lala... Nem ismer? — Nem. — Kicsit tétován, éppen úgy, éppen azzal a fél­mozdulattal, amit annyira sze­rettem nála, folytatja: — Bo­csásson meg, tényleg nem. Meg<mondtam nevem, de a név semmit sem jelentett szá­mára. Jobban rákerekedik sze­mem, bizonytalan leszek, de mégis megkérdezem: — Jánosi doktornő? — Nem. — Most már moso­lyog. — A lánya. (ilosvay) — Sztálinváros új tanácsa az egykori Dunapentele fel- szabadulásának 10. évforduló­ján, december 6-án tartja ala­kuló ülését. A bolgár nagykövetség közleménye A Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövetsége köz­li, hogy a Bolgár Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának 1954. november 6-án közzétett 329. sz. rendelet* * értelmében, mindazok a bolgár állampol­gárok, akik Bulgária törvény­telen elhagyása következtében el lettek ítélve — mentesül­nek a rájuk kiszabott bünte­tés alól (amnesztiában része­sülnek). amennyiben 1955. no­vember 9-ig hazájukba ön­kéntesein visszatérnek. — Űj lakótelep építését kez­dik meg jövőre a gödöllői ag­rártudományi egyetem mellett. A 200 főre készült korszerű diákszállón kívül még 175 la­kást építenek. — »A gépírók helyzete a hi­vatalokban* címmel a Köz- alkalmazottak Szakszervezete december 8-án, félhat órakor a szakszervezet székhazában ankétot tart, amelyen a gép­írók megbecsülését, munkakö­rülményeit és bérezését tár­gyalják meg. Itt- jutalmazzák meg az 1954. évi gépíróver­seny győzteseit is. — Sorozatos betörések, fal­bontások, az Üllői úti bőrdísz­művesbolt és a csepeli föld- j művesszövetkezet kifosztása miatt a XXI. kerületi bíróság Pető Sándort és Függ Györgyöt 5—5 évi. Függ Józsefet 7 évi. Vorcsi'k Ágostont 3 és félévi, Preis Gáspárt 3 évi börtönre ítélte, további hét társuk 8 hó­naptól 2 évig terjedő börtönt kapott. A betörők közül nyolc büntetett előéletű, némelyik négy-ötszörösen. Gyenge éjszakai fagyok Budapvíslen pénteken 12 órakor d, hőmérséklet. 4, 21 órakor 6 Ciksi’is fok. A tengersaintre átszámított lég­nyomás 778 milliméter, alis vá tó­éi k. Várható időjárás szombat estig csendes, felhős ködös idő. Nénány helyen, elsősorban az északi és a keleti raegyéíoen kevés eső. Gyenge 1'szakai fagyok, A nappali hőtnér- # klet- alig változó. Várható legalacsonyabb hömérséis- /.\t ma éjjel mínusz 2—plusz 1. n iüjmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 5—8 fok között. A fűtés alapjául szolgáló várható középhömérséklet 0—plusz 3 fok kö­pött. — Hat vasúti személykocsi készült el terven felül a Wil- helm Pieok gyárban. Ebből ötöt a Szovjetuniónak, egyet pedig Egyiptomnak szállíta­nak. — 140.000 kaszához elegendő laposacél készült el a Lenin Kohászati Művekben. A diós­győriek a január közepéig vál­lalt száz tonna alapanyagot is még az év végéig el akarják küldeni a szentgotthárdi ka­szagyárnak. A svéd követ bemutatkozó látogatása Rónai Sándornál Cári Olof Gisle, rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter, a Svéd Királyság bu­dapesti követe, december 3-án, pénteken bemutatkozó látoga­tást tett Rónai Sándornál, az országgyűlés elnökénél. (MTI) — A Daily Héráid a ma­gyar úttörővasútról írt cikket ^Micsoda gyermekparadicsom* címmel. A cikk ismerteti és méltatja a vasutat, a gyerme­kek kiképzését és munkáját, továbbá beszámol arról, hogy a hét végén a budapesti csa­ládok tömegei utaznak a dombvidékre ezen a vasúton. — Megjelent az Építőipari Művezetők Zsebkönyve, amely összefoglalja a gyakorlati épí­tőmunka valamennyi részletét. — Hatvan éves a László kórház. Az évforduló alkal­mából december 4-én 9 órakor az Országos Közegészségügyi Intézet előadótermében ismer­tetik a kórház történetét és beszámolnak az idei nemzet­közi gyermekparalizis kon­gresszusról. — A Keleti pályaudvaron lopott különböző holmikat az utasoktól Huszár István buda­örsi lakos és a zsákmányt egy bizományi áruházban eladta. A VIII. kerületi bíróság 2 évi és 3 hónapi börtönre ítélte. Véget ért az élelmiszeripari kongresszus A Mezőgazdasági és Élelmi- szeripari Tudományos Egyesü­let első nemzetközi tudomá­nyos kongresszusa pénteken este tartotta záróülését, ame­lyen Holló János, műszaki egyetemi doce az egyesület főtitkára mondott záróbeszé­det. Javasolta, hogy évenként más-más baráti országban ren­dezzenek nemzetközi élelmi- szeripari kongresszust. A záróülésen felszólalt a csehszlovák, a lengyel, a bol­gár és a román küldött. — A közönség vásárlásainak megkönnyítésére hatvan Átex- Röltex-, Ruházati- és Cipőbolt tart nyitva vasárnap, az áru­házakon kívül, a hétköznapi árusítási idővel azonos idő­pontban. — Szándékos emberölés kí­sérlete miatt Tóth Sándor többszörösen büntetett szere­lőt 5 évi börtönre ítélte a Fő­városi Bíróság. Elvált felesé­gétől kérte, hogy három gyer­meküket engedje hozzá láto­gatóba, kabátvásárlásra. A gyerekek azonban féltek és nem menteit el. Tóth része­gen rátört az asszonyra és a gyerekekre, botrányt csinált, majd amikor 16 éves fia rend­őrért akart menni, bicsikával hasbaszúrta. A fiú életét csalt azonnali műtét mentette meg. Szinbáxak műsora Operahát: Szöü^etés a szirályból; E 4. (7) — Erkel Színház: Truba­dúr; 15/3. (7) — Nemzeti Sz:nház: A nők iskolája (7) — Katona József Színház: Volpone (7) — Magyar Néphadsereg Színháza: Zrínyi (7) — Déryné Színház (a Magyar Néphad­sereg Színházának Kamaraszlnh Iza., XIII., Váci út 63.). Csalódások (7) — Madách Színház: Három nővér (7) — Madách Színház Kamaraszín­háza (volt Falu Színház) . Egy po­hár víz (7) — Fővárosi Opercttszín- ház: Csárdáskirály no (7) — Blaha Lujza Színház (Dohány u. 42.): Pá­risi vendég (7) — Vidám Színpad: Hol szőrit a cipő? (7) — Fővárosi Kis Színpad — a Vidám Színpad vendégjátéka: Telitalálat (fél 8) — Petőfi Színház (volt Ifjúsági Szín- I ház) : Pál utcai fiúk (7) — Jókri | Színház (volt Ifjúsági Színház Ka­maraszínházai: A kérpk (7, — Álla­mi Bábszínház: Csalavári Csalavér (fél 5), Szigorúan bizalmas (fél 8) — Zeneakadémia: Magyar Állami Hangversenyzenekar; B. 2. (8» — Bar tők-terem: Wag;.er: Lohengrtn; hanglemesmüsor II. sorozat 1. (7) — Kodály Zoltán Kultúrotthou (Nagy­mező u. 11.): Mikro.-hanglemez elő­adások: Toscanin- Mozart- Beet­hoven- és Prokofjev-müveket vezé­nyel (4>, Gounod: Faust Viktória : de I.os Angeles (1) — Budapest Va­rieté: Pest-Budától Budapestig (fél 6 és fél 9) — Kamara Varieté: Lep­sénynél még megvolt (6 és fél 9) — Fővárosi Nagy Cirkusz: Aeros Cirkusz (3 és 7). A budapesti áruházak felkészültek az ünnepi vásárra A budapesti állami áru­házak nagymennyiségű áru­val, sok új cikkel meg- rakottan várják az ün­nepi vásárt. A Corvin és a Minőségi Áruház divatbemu­tatóin nagy sikert aratott ru- hamodellelc is forgalomba ke­rülnek az ünnepi vásáron. A női divatosztályon mintegy 15.000 flajiell- és szövetruha között válogathatnak majd a vásárlók. Nagyon sok kézzel festett selyemsálat és kendőt készítettek karácsonyra A külföldi ruházati cikkek­ből is sokkal többet, fognak árusítani az áruházak, mint a múlt évben. Gyermek alsó- és felsőruhák, baby garnitúrák érkeztek külföldről. Csehszlo­vákiából divatékszereket, gyön­gyöket, bizsu-árukat hoztunk be. Nagy választék áll rendel­kezésre férfi divatcikkekből, öltönyökből, a Corvin és a Magyar Divatcsarnok nagymennyiségű sportárut 'kapott, sportöltönyöket, ka­bátokat. Több áruházban külön aján­dékosztályokat állítottak fel, ahol előre elkészített, ízléses csomagolásban árusítják az ün­nepre szánt ajándékokat. A Di­vatcsarnokból haza is szállít­ják a csomagokat. = Be kell jelenteni a földhasználók személyében, valamint a földek művelési ágában bekövetkezett változásokat A minisztertanács rendele­tet adott ki a földhasználóit személyében, valamint a föl­dek művelési ágában bekövet­kezett változások kötelező be­jelentéséről. Eszerint a földhasználók személyében bekövetkezett változást mind a tulajdonos, mind az új használó köteles 8 napon belül az illetékes ta­nácsnál szóban vagy írásban jelenteni. A művelési ágban bekövetkezett állandó jellegű változást a használónak kell* bejelentenie a változást köve­tő év április 30-ig. Minden állami szerv köte­les értesíteni az illetékes já­rási tanácsot az intézkedések folytán bekövetkezett változá­sokról. Ha a bejelentésre kötelezet­tek a változást nem közük, a járási tanács ezeket anélkül is keresztülvezeti. Azokat a változásokat, amelyeket az 1954. évi gazdalajstrom készí­tésénél nem jelentették be, 1954. december 10-íg be lehet jelenteni. A bejelentést elmulasztókat: 500 forintig terjedő pénzbír­sággal büntetik. (MTI) Új műtét a gerinc-tbc gyógyítására A csonttuberkulózisban szen­vedőknél többnyire a gerinc körül tályog, a csigolyákban kavernák keletkeznek. Súlyo­sabb esetbein púpos lesz a be­teg s bénulás is előállhat. Ezt a betegséget pedig azzal gyó­gyították, hogy néha 3—4 évig is gipszágyban fektették a be­teget, később pedig fűzőt kel­lett használnia. 1948 óta műté­teket is alkalmaznak, de a púpképződés megakadályozá­sát még nem oldották meg. Debrecenben a tbc-intézet sebészeti osztályán Schnitzler József Kossuth-díjas tüdő- sebész-főorvos az ilyen megbe­tegedésnél sikeres új műtéti eljárást alkalmazott. Ennek lényege, hogy a kavernás csi­golya közelében behatolnak a szervezetbe és 2—3 bordarészt leoperálnak. Ezután a tüdő és a szív védelmére ügyelve, a tályogot távolítják el. A csigo­lyát kifúrják, a beteg részt kikaparják, majd az üreget a beteg saját esontmorzsaléká- ból készült termelékkel — amelyet streptomicinnel és pe­nicillinnel vegyítenek — meg- tömik. A beteg csigolyát meg­erősítik, hogy idővel ne rop­panjon össze és a beteg ne le­gyen púpos. Ez a művelet is bravúros orvosi munkát igé­nyel, mert a beteg csontok fe­letti és alatti ép csigolyákat valósággal kivésik és csontlé­cet helyeznek bele. Ez a csont­léc hozzóerősödik a csigolya- testekhez, s így nemcsak, hogy meggátolja a púposodást, ha­nem elősegíti a gyorsabb gyó­gyulást. A csontlécet az ope­rált beteg csípőlapátcsontjából műtétileg készítik. Az orvosi tudományban egyedüálló új műtétet dr. Schnitzler József Kossuth- díjas tüdősebész-főorvos mun­katársával, dr. Fábián Sándor tüdősebésszel végzi. Eddig hét ilyen műtétet végeztek, az el­sőt a nyár elején, 22 éves fia­talasszonyon. A sikeres műté­tek eredményei már lemérhe- tők. Két operált beteg elhagy­ta az intézetet, öten még bent vannak. Ezek közül három már jár. A műtéttől számított hárem hónap múlva nemcsak ülni, hanem járni is tud a beteg, fél év múlva pedig munkaképes. December 20-ioi január 16-ig tart az iskolai szünet A minisztertanács határo­zata szerint a téü szünet az általános és középiskoláikban december 20-tól január 16-ig tart. Az utolsó tanítási nap december 18; a szünet utáni első tanítási nap: 1955. január 18-a. A szünet alatt a napi- közi otthonok minden munka­napon 8 órától 18 óráig mű­ködnek. A szünidő alatt az általános iskolák pedagógusai két-három alkalommal köte­lező foglalkoztatáson tájékoz­tatják a tanulókat a tanultak ismétlését illetően, útmutatást adnak a házi feladatok elké­szítésére, egy-egy kötelező ol­vasmány elolvasására. KÉT PERC KÉSÉS A budapest— bajai autóbusz motorja elcsende­sedik s a nagy kocsi, mint fá­radt vándor, a betonút szélére kanyarodik. »Tass felső — hét perc!* — mond­ja a kalauznö és az utasok lekec- mer egriek. Egy vendéglő álldogál az út mentén, modern csárda, ropogós szőke kiflit, szendvicset, fröccsöt és külön­böző pálinkáikat kínál a,z utasok­nak. Gyorsan múlnak a percek, a tartózkodási idő leteltét mély szi­rénahang jelzi. Az alvó motor is felébred, a kocsi­vezető lába már a pedálon, amikor egy ■ asszonyka rimárvkodva meg­szólal: — Jaj nékem, ne induljunk, a férjem lemaradt. A vezető dudál az utasok a kocs­ma felé tekinget­nek. Hiába azon­ban a dudaszó, a motortúráztatás. a férj csak nem ke­rül elő. — Ugyan — mondja valaki —», majd bolond lesz! Egyszer ihat nyu­godtan! Csak nem hagyja ott a fröccsöt? — Ki tudja, otthon ihat-e bort? — szól, egy álmos hang a sa­rokból, a kocsi végéből. Ugratják az asszonyt, az meg pirul, ideges, az­tán leugrik a buszról, berohan a kocsmába. Ijedt arccal fut vissza. — Nincs ott! Józsi. Józsi! — Tán megszö- liött magától? — évődik vele egy fiatalember, s er­re a többiek ne­vetnek. A jó­kedvre megszólal egy érdes, mély hang: — Itt vagyok! Mi az? A busz ajtaja becsapódik, az asszonyka meg­igazítja félrecsú­szott kendőjét, aztán csendesen sírni kezd. A han­gulat egy pillanat alatt megváltozik. Sokan vannak a buszon, de rögtön akad egy ülőhely az asszonynak, oki csikós zseb­kendőjével szá- ritgatja könnyeit. A megszégyenítés pírja ég az arcán. — Nem szé- gyelli magát? — dörmögi az előb­bi hang a férfi felé. — Ilyet csi­nál a feleségé­vel? — Miért enged­te, hogy futkos­son maga után, mi? Hogy keres­se? Ilyen ember maga? — csattan egy másik hang. S a negyven ember a síró asz- szony pártjára áll, mindenki a szivébe fogadja, vigasztalja a te­kintetével, ked­veskedik neki. A busz meg rohan tovább a betonon, hogy behozza a két perc késést. fiUés) SPORT A skóciai és angliai mérkőzések előtt Labdarúgó válogatottunknak soha — még megközelítően — sem volt ilyen nehéz és meg­erőltető éve, mint az idei. Ed­dig 13 válogatott mérkőzé­sünk volt s ebből 11-et meg­nyertünk, egy volt döntetlen (a Szovjetunióval), s egyet el­vesztettünk (a nyugatnémetek ellen). Az így elért 23 ponttal a nemzetek élén haladunk. December 8-án 14. váloga­tott mérkőzésünket vívjuk Glasgowban Skócia ellen. Ez átlagban több mint egy mér­kőzést jelent havonta. Ha azonban leszámítjuk januárt, márciust és augusztust, ami­kor nem volt egy mérkőzé­sünk sem. még több esik egy hónapra. Arról nem is beszél­ve, hogy válogatott csapatunk különböző nem-hivatalos mér­kőzéseken is szerepelt, nevez­zük azt egyiptomi kirándulás­nak, vagy VB-t előkészítő mérkőzésnek. Nem volnánk azonban lelkiismeretes mérle­gelők, ha nem tennénk a mér­leg serpenyőjébe a válogatott gerincét alkotó Honvéd és Vö­rös Lobogó nemzetközi mér­kőzéseit is az eddig lejátszott 20—20 bajnoki mérkőzésen kívül. Ha mindezeket összeadjuk, azt kell mondanunk, hogy a most Skóciába és Angüába utazó válogatott, valamint a Honvéd és Vörös Lobogó csa­patai olyan év után vállal­koztak a labdarúgás őshazá­jában való szereplésre, amely nagy sikerelcet — világhírt is — hozott, de egyben a most kiutazó játékosok legtöbbjétől — többször is — erejének, tu­dásának, akaratának maximu­mát követelte meg. A játéko­sokat dicséri, hogy ezt a ha­zafias feladatot becsülettel tel­jesítették is, de közülük többen megsérültek. Éppen ez teszi nehézzé mind a válogatott, mind a Honvéd és Vörös Lo­bogó mostani skóciai, illetve | angliai feladatát. Miért? Elsősorban: azért, mert Ang­liában és Skóciában is labda­rúgó főidény a december, ek­kor kapcsolódik az őszi és ta­vaszi forduló, s a játékosait most vannak formájuk tető- yen íján. Nálunk decemberben az idény vége s az éljátékosok-' ról 'kiadott orvosi bulletin mu­tatja erőállapotuk mai hely­zetét. Másodszor: azért, mert a magyar válogatottnak az an­golok felett aratott 6:3-as és 7.1-es győzelme óta gyökere­sen megváltozott az angol és — a VB Zitán — a skót vá­logatott előkéssítési rendszere is. Nem szégyelték lemásolni d magyar példát és a váloga­tott mérkőzés előtt és közben vívott sok előkészítő mérkőzé­sen, sőt edzőtáborban is foly­ton javították az összeállítási, kovácsolták csapatuk egysé­gét. Glasgowban már nem a VB-n súlyos kudarcot vallott skót válogatott lesz az ellen­felünk. Az angolok és skótok is kiváló labdarúgók, csak az egysegük és helyes taktikájuk hiányzott, amit most pótoltak. A Wolverhamptoraról csak any- r.yit, hogy egy angol újságíró a moszkvai Szpartak felett aratott 4:0-ás győzelme után a teljes Wolverhamptont java­solta válogatottként kiállítani. A Chelsea ugyan nincs most az angol ligabajnolkság élén, de alig öt pont választ­ja el a Wolvenhamptontól s jó formában van. Harmadszor: Skóciában is, Angliában is a saját pálya — a »home« — előnyét adjuk el­lenfeleinknek, hozzászámítva a százezres, vagy azt megköze­lítő közönség lelkesítését, a decemberi különösen számítás­ba veendő pálya- és éghajlati viszonyokkal. Magát a statisz­tikát ezek után bátran elhagy­hatjuk. De még hozzátesszük: a skót labdarúgó válogatott többször győzte le az angol válogatottat, mint az angol a skótot, s a skót válogatott többsége angol 1 igacsapatokban játszik. Ennyi előnyt adni, s annyi hátrányt behozni nem köny- nyű dolog. Földcssy János Összeállították a skót labda­rúgó válogatottat A december 8-án sorra ke­rülő skót—magyar válogatott labdarúgó-mérkőzésre pénte­ken összeállították Skócia csapatát. Martin — Cumninghaim, Haddock — Doherty, David- son, Cumming — McKenzie, Johnstone, Reilly, Wardiiaugh. Ráng. Tartalék: Fraser, MacDo­ruald, Malíioy. Mc Mii ián és Bauld. Jó eredmények az országos úszóbajnokságok első napján Pénteken délután ünnepélyes keretek között kezdték meg a margitszigeti sportuszodában az Európa-bajnokságok miatt decemberre halasztott orszá­gos úszóbajnokságokat. Már az első napon végig kitűnő eredményeket értek el a baj­nokok, akik között nagy öröm­mel üdvözölte a szépszámú kö­zönség az ismét versenyző Székely Évát. A legszebb ver­seny a férfi 100 m-es gyors­úszás volt. Férfiak: 100 m: 1. Nyéki 57.5 mp, 2. Kádas 58.4 mp, 3. Ipacs 58.8 mp 4. Till 59.7 mp, 5. Kárpáti 1 p. 4ü0 m: 1. Dömötör 4:43.8 p, ifj. rekord, 2. Suszter 4:48 p, 3. Zá'oorszky 4:49.3 p. 100 m hát: 1. Magyar 1:9.8 p, 2. Klimeiit 1:10.5 p. 100 m pil­langó: 1. TUmpek 1:05.4 p, 2. Ács 1:08.7 p. 3. Papp 1:11 p 4x100 m vegyes váltó: 1. Honvéd 4:29.8 p 2 Dózsa 4:31.9 p. Nők: 100 m: 1 Szőke Kató 1:06.7 p, 2. Gyenge Va'i 1:07.2 p, 3. Ltttomericzky Mária 1:08 p, 4. Gyergyák 1:09.9 p. 100 m hát 1. Hunyadi! Magda 1:17 p, 2. Székely Ripszuna 1:20.1 p. 200 m pillangó: 1. Székely Éva 3:03.5 p, 2. Garai Miiria 3:14 p 3. Ta li-Hoa (kínii íöi&koiás) 3:16.4 p. 4x100 m váltó: 1. Lokomotív 4:44.7 p, 2. Kinizsi 4:51.8 p. Pontversenyben férfiaknál az állás: Dózsa 74. Kinizsi 50, Hon­véd 36. Nőknél: Lokomotív 47. Kini­zsi 44, Dózsa 29 pont. * A szombati labdarúgó NB I. mér. köréseu a Honvéd az Izzó ellen, a Népstadionban fél 12 órakor igy áll fel: Faragó — Rákóczi, Palicskó. Ko vács — Boraik, Bányai — Budai, Kocsis. Machis, Puskás (Tichy), Ba- bolcsai. A Vasas fél 2 órakor a X*- nlzsl ellen >berlini« összeállításában, a Kmizsi pedig a Salgótarján ellen győztes csapatával áll ki. SPORT APRÓSÁGOK DETROIT LETT AMERIKA JELÖLTJE az 1960. évi nyári olimpiai játékok megrendezé­sére. A jelölést azonban még az amerikai olimpiai bizottság közgyűlésének kell jóváhagy­nia * AZ OSZTRÁK VB-PRÉ- M1UMOT hosszú vita után most kapta meg az osztrák labdarúgó válogatott, fejen­ként 29.000 schillinget, az ere­detileg ígért 20.000. majd a végső döntő előtt 33.000 schil- lingre emelt prémium helyett. * AZ OLASZ TOTO tavalyi bevétele több mint 30 milliárd líra volt, amelynek körülbe­lül a felét fizették ki a nyer­teseknek. *A többiből kaptak a különböző sportágak, s jelentős részéből építik fel az olimpiai sportpályákat és csarnokokat az 1960. évre kért római olim­piára. Melboumebe 1956-ban 120—125 versenj'zőt küld Olaszország. * A HOLLAND FUTBALL- HÁBORÜ véget ért. A kü­lönvált profiklubők visszatér­ték a régi szövetségbe és no­vember 28-án indul az új hol­land ligabajnokság, amelyben a régi szövetséghez hú 15 csa­pat együtt küzd a proficsapa- toklcal. A pécsi ingatlanközvetítő lakasüzerei bíróság előtt A pécsi ingatlanközvetítő vállalat vezetőjét, Kiss Jánost, aki kezdetben tapasztalatiéin volt szakmájában, Balogh Jenő, a vállalathoz befurako­dott régi ingatlanügynök és dr. Telfel Zoltán ügyvéd előbb kisebb ajándékokkal behálóz­ta. majd egyre nagyobb ösz- szegefckel megvesztegette. Ilyen alapon lakásokat juttat­tak olyan személyeknek, akik­től ők vettek fel tetemes ősz- szegeket. Telfel ezenkívül ha­mis adásvételi szerződéseiket is szerkesztett és megkárosította az államot és ügyfeleit is. Ko­vács Imre pénztáros és Szabó Nándor előadó hasonló bűn- cselekményeket követtek el. A pécsi járásbíróság Kiss Jánost 6 évi, Balogh Jenőt 8 évi, dr. Telfel Zoltánt ugyan­csak 8 évi, Kovács Imrét 3 évi, Szabó Nándort másfél évi bör­tönre ítélte; I i 4

Next

/
Thumbnails
Contents