Magyar Nemzet, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

Szerda, 1970. szeptember 16. Magyar Nemzet NAPI KRÓNIKA — Kállai Gyulát, az ország- gyűlés elnökét, aki szabadsá­gának egy részét a Jugoszláv Szövetségi Nemzetgyűlés El­nökségének meghívására Ju­goszláviában töltötte, kedden fogadta Stane Dolanc, a JKSZ ügyvezető elnöke. — A Várnában ülésező VII. szociológiai világkongresszus második napján plenáris ülés­sel folytatódott a tanácskozás. A felszólalók figyelmének kö­zéppontjában az ázsiai, afri­kai és latin-amerikai fejlődő országok problémái álltak. A bolgár Kamenov „A tudomá­nyos műszaki forradalom és a fejlődő országok szociológiai problémái” címmel tartott előadást — A Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetem tanévnyitó ün­nepségét kedden tartották a szegedi egyetemek Dugonics téri központi épületének aulá­jában. A tanévnyitón részt vett és felszólalt Cseterki La­jos, az Elnöki Tanács titkára, s jelen volt dr. Farádi Lász­ló, az egészségügyi miniszter első helyettese is. Az új tan­évre 340 elsőévest vettek fel az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerész szakra. Közü­lük 36 külföldi. A tanévnyi­tón három arany, illetve há­rom gyémánt diplomát adtak át hatvan, illetve ötven év­vel ezelőtt végzett orvosoknak és gyógyszerészeknek. — Magyar napot rendeztek kedden a 80. zárgrábi nem­zetközi vásáron. A hagyomá­nyos nagy nemzetközi áru­bemutatón, amelyen az idén 50 országból több mint 6000 kiállító szerepel, Magyarorszá­got a Hungexpo által rende­zett pavilon és 29 külkereske­delmi és ipari vállalat képvi­seli. — Ünnepélyes tanévnyitót tartottak kedden a Nehézipa­ri Műszaki Egyetem dunaúj­városi főiskolai karán. Idén új tagozattal bővül a főis­kolai kar: megkezdik a mű­szaki tanárképzést. Ez évben a dunaújvárosi főiskolán 202 ..nappali, 24 esti és 68 levelező tagozatos első éves kezdi meg tanulmányait — Népszámlálást tartanak az NDK-ban 1971. január el­sején. Az ország történeté­ben eddig legátfogóbb nép- számlálás a lakosság szemé­lyi adatai mellett kiterjed a házakra és lakásokra vonat­kozó adatokra is és fontos szerepe lesz a távlati tervek kidolgozásánál. A népszámlá­láshoz a korszerű adatfeldol­gozó gépek mellett 400 ezer társadalmi munkás segítségét is igénybe veszik. — Magyar gazdasági napo­kat rendeznek Düsseldorfban október 19-től 23-ig, az ottani kereskedelmi kamara rende­zésében. Magyar szakelőadók ismertetik majd azokat a gaz­dasági és technikai problémá­kat, amelyeknek ismerete elő­segítheti az ipari-technikai kooperációt az NSZK és Ma­gyarország között. Ezzel kap­csolatban Biró Gerd, a Buda­pesti Kereskedelmi Kamara főosztályvezetője kedden elő­adást tartott Düsseldorfban „Magyarország mint gazdasá­gi partner” címmel. — Az ifjúsági honvédelmi napokat és a fegyveres erők ünnepi hetét szeptember 22— 29 között rendezik meg Fejér megyében. A héten baráti ösz- szejöveteleket rendeznek, lak­tanyalátogatásokra kerül sor, s kiállításokat nyitnak a fegyveres erők életéről. Szé­kesfehérvárott ankétot tarta­nak a honvédelmi nevelés, időszerű kérdéseiről. Szep­tember 29-én ünnepélyesen megkoszorúzzák a pákozdi 48-as szabadságharcos emlék­művet. — Virágba borultak az öreg vadgesztenyefák Pécsett, a Káptalan utcában. A fákon a virágok mellett ott van a termés is. Szép őszi idő Várható időjárás szerda estig: változóan felhős idő, a reggeli órákban párásodás, egy-két he­lyen ködképzödés. valószínűleg eső nélkül. Mérsékelt, változó irá­nyú, napközben kissé megélén­külő déli, délnyugati szél. Vár­ható legmagasabb nappali hőmér­séklet : 21—2« fok között. A Duna vízállása Budapestnél: 996 centiméter. A Balaton vizének hőmérsékle­te Siófoknál kedden. 11 órakor: 20 fok volt. — A KGST-országok nem­zetközi szállítmányozási vál­lalatainak konferenciája ked­den megkezdődött a Hotel If­júságban. A négynapos ta­nácskozáson a nemzetközi szállítmányozási jogi, okmány­használati és szállítmányozás- technikai kérdésekről tárgyal­nak. — Harmadik, vidéki hasz­nált gépkocsitelepét Szegeden nyitotta meg a Merkúr Sze­mélygépkocsi Értékesítő Vál­lalat. Az új telepen kedden már az első órákban 30 sze­mélygépkocsit kínáltak eladás­ra, s ezek egy része — való­ságos érték körüli áron — gazdát is cserélt. Nadrághoz cilinder illik HZ — Az árvízsújtotta terület újjáépítésében részt vett ka­tonákat kedden ünnepélyesen búcsúztatták el Szabolcs- Szatmár megyében. A kato­nák másfél hónap alatt két­százezer tonna anyagot raktak ki, segítettek az útépítésben, s társadalmi munkában fel­építették egy árvízkárt szen­vedett, leszerelt katona csa­ládi házát. A Nyíregyházi Fegyveres Erők Klubjában rendezett ünnepségen részt vett és beszédet mondott Szűcs László vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes is. Hasonló ünnepségeken bú­csúztatták el az újjáépítésben részt vett katonákat Csenger- ben, Fehérgyarmaton, Máté­szalkán és Vásárosnaményben is. — HALÁLOS ÜZEMI BALESET TÖRTÉNT a Borsodi Szénbányák Szuha-völgyi bányaüzemében. Egy F—5-ös bányagép hátravontatása közben a kapcsolószekrény elmoz­dításakor a fejtőfej motorja meg­indult és halálra zúzta Basa Ferenc 45 éves csapatvezető vájárt. A ha­lálos baleset ügyében a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálatot indított. — Szedik a jonatánalmát Szabolcs-Szatmár megyében. A világszerte keresett gyü­mölcs szinte futószalagon jut a fákról, illetve a szedőgé­pektől az automatikus osztá­lyozó, csomagoló berendezé­sekig. A termelő üzemek és a kereskedelmi szervek az idén együttesen már csaknem hat­ezer vagon almát tárolhatnak hűtőházakban. — ÚJABB SÚLYOS GOMBA­MÉRGEZÉS történt Baranyában, ezúttal Szabadszentkirályon. Bog­dán József 28 éves segédmunkás öttagú családja az erdőben sze­dett gombából készített pörköltet vacsorázott. Az étel elfogyasztása után valamennyien nsszul lettek. A felnőtteket a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem 1. számú belklini­káján, a három kiskorú gyerme­ket pedig a gyermekklinikán ápol­ják. A keddi orvosi tájékoztatás szerint a betegek túl vannak az életveszélyen. — óriási kodiákmedve, ka­zuár-pár, strucc és még sok más állat érkezik rövidesen a Budapesti Állatkertbe, széles körű nemzetközi csere kere­tében. A Budapesti Állatkert­ből vízilovat, fehér tevebébi- párt és fekete párducot ad­nak az érkezőkért cserébe. — A televízió műsora szerdán: 8.05: Iskolatévé. Élővilág (8. oszt.). 9.01: Magyarázom a jövőnket. . . Magyar rajzfilmsorozat. 4. Az en­nivalóról általában (ism.). 9.10: Jeanne. a pacsirta. Anouilh szín­művének magyarul beszélő tévé­filmváltozata (isim). 11.20: Delta. Tudományos híradó (ism.). 13.10: Élővilág (ism.). 17.45: Hírek. 17.50: Reklámműsor. 17.55: Ü. Dózsa— Crvena Zvezda Bajnokcsapatok Európa Kupája labdar-úgó-mérkő- zés közvetítése a Megyeri útról. 19.50: Esti mese. 20.00: TV-Híradó. 20.20: Csortos Gyula emlékmúsor. 21.05: Nők fóruma. 22.05: TV-Hir-. adó a> 2- kiadás. (Vasvári Anna rajza) — Űj otthont kaptak a ki­rakatrendező tanulók: a VII., Osvát utca 3. szám alatt új­jáépített iskolában kezdi meg az új tanévet idén 160 tanuló. Az ország egyetlen ilyen in­tézményében a diákok húsz méter hosszú, tágas osztály- termekben, reflektorokkal megvilágított valódi üvegki- rakatókban tanulják az áru- rendezést. Az iskolaépületet kedden adták át. — FALNAK ÜTKÖZÖTT MO­TORKERÉKPÁRJÁVAL Farkas Imre IS éves segédmunkás Zug­lóban, a városligeti körúton, a Közlekedési Múzeum előtt. A mo­toros a helyszínen meghalt, uta­sát, Csenki Béla 18 éves segéd­munkást pedig életveszélyes sé­rüléssel vitték kórházba. — A Pozsonyi Közvéle­ménykutató Intézet érdekes felmérést végzett 10-től 15 éves korú gyerekek között. Megállapították, hogy a gye­rekek sokkal többet nézik a tévét, mint a felnőttek, heten­ként átlag 14 órát. A rend­szeres tévénézők 87 százaléka gyerek. — TEHERAUTÓ GAZOLTA HA­LÁLRA Környebánya és Tatabá­nya között Katona Veronika nyolcéves kislányt, aki körülte­kintés nélkül ment át az úttes­ten. — Az Ausztráliát sújtó hu­zamos szárazságnak kiadós esőzések vetettek véget, jelen­tik Sydneyből. A vízhiány miatt kiszikkadt legelőkön a hosszú szárazság alatt több millió birka pusztult éhen. — Központi tévéantennát szerelnek fel Szombathelyen azokon a nagyobb állami épü­leteken, ahol felújítási, kar­bantartási munkát végeznek. — ITTASAN KERÉKPÁROZOTT Mezőkövesden Molnár András 61 éves gazdálkodó, s nekiütközött a kerékpárját toló Farkas János 20 éves gépkocsikisérőnek. Molnár András leesett a kerékpárról, s sé­rülésébe kórházba szállítása köz­ben belehalt. — Több tízezer ember ma­radt fedél nélkül a Nigéria délkeleti részében pusztító ár­vizek következtében. A halá­los áldozatok számáról nem érkezett jelentés, a hírek sze- rnt azonban sok gyerek és idős személy halt meg a rossz időjárás okozta tüdőgyulladás­ban. — Állatvédő Egyesület budai csoportja. műsoros klubdélutánt rendez szeptember 18-án, 18 óra­kor, XII., Keleti Károly u. 22. Ha­zafias Népfront. X — Bolgár nyelvtanfolyamok in­dulnak kezdő, közép, és haladó fokon a Bolgár Kulturális Köz­pontban. Beiratkozás szeptember 16. és 26. között VI., Népköztár­saság útja 14. sz. alatt. X — Zongora, harmunika, hegedű, jazzgitár, tánedal. magyar nóta képzés. Zenei előkipző gyerme­keknek. Vezető tanár Pintér All­éé. Zeneoktatói Munkaközösség, XIII,, Pozsonyi út 3. T.i 316— 795. X — A Szövetkezetek Nemzet­közi Szövetségének milánói európai szimpozionán a Ma­gyar Nők Országos Tanácsa képviseletében dr. Csizmadia Ernőné agrár-közgazdász vesz részt. — Tízéves vadgazdálkodási terv készült a MAVOSZ köz­reműködésével az ország leg­nagyobb alföldi megyéjében, Bács-Kiskunban. Jelenleg a Nagyalföldnek ezen a tóján a leggyérebb a vadsűrűség. A legutóbbi számláláskor 75 ezer mezei nyulat, 80 ezer fácánt és 55 ezer foglyot vettek számba, de ennek a kétszere­sét is eltarthatnák a szántó­földek, mezők. Legsürgősebb feladat a mezei nyúl védel­me. A kívánalom az, hogy 1980-ig minden ezer holdnyi területen 130—140 nyúl ta­nyázzon. — A Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szövetségének leg­utóbbi budapesti ülésén ma­gyar javaslat hangzott el az egész Európára kiterjedő kölcsönös nemzetközi segély­nyújtó szervezet létrehozásá­ról. Novemberben ül össze Párizsban egy szakértői bi­zottság, amely összeegyezteti valamennyi európai ország hatósági eljárásait, s kidolgoz­za a nemzeti szervezet mű­ködési rendjét, alapszabályát. A tervek szerint jövőre ala­kul meg a közúti tehergép­járművek nemzetközi segély­nyújtó szervezete, amely biz­tosítékot ad arra, hogy a baj­ba jutott kamionosok szemé­lyi és járműsérülés esetén minden európai országban azonnali segítséget kapjanak. — A harmadik kertészeti gépesítési kongresszus kedden megkezdődött a Technika Há­zában. A kongresszusra 12 or­szágból 80 külföldi szakem­ber érkezett. A megnyitó után dr. Gergely István mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszterhelyettes adott áttekin­tést Magyarország kertészeti termelésének helyzetéről, a gé­pesítés és a műszaki fejlesz­tés feladatairól. Elmondotta a többi között, hogy hazánk­ban 172 000 hektáron termel­nek gyömölcsöt, s a termés a második világháború előtti­hez képest ötszörösére nőtt. Az előadás után megkezdő­dött a szakmai vita. — LEZÁRT SOROMPÓNAK ÜT­KÖZÖTT motorkerékpárjával Szegvár és Szentes között egy vasúti kereszteződésben Bihari Já­nos 20 éves raktáros. A motoros a helyszínen meghalt. — Megritkult a turisták száma — panaszkodik az olasz és a francia vendéglátó- ipar. Angliába ezzel szemben tizenhét százalékkal több tu­rista látogatott el az idén, mint az elmúlt évben. A leg­többen az Egyesült Államok­ból utaztak a brit szigetek­re. — Szerencsés kimenetelű gázkitörést fojtottak el Haj­dúszoboszló határában. Az emlékezetes nagyhegyesi gáz­kitörés színhelyétől 500 mé­terre keletkezett az újabb ki­törés, amikor az egyik gáz- kúton a berendezést javítot­ták. A kitörés elfojtását nyomban megkezdték és az sikerült is. A műszaki baleset körülményeinek kivizsgálását megkezdték. — HALÁLOZÁS. A gyászoló család közli, hogy a feledhetetlen jó férj, apa és nagyapa, Galovtsik Gábor, f. év szept. 10-én, 71 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése szept. 17-én, 15 órakor lesz, az Óbudai temető­ben. X — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, Gaal Tibor nyug. ta­nár, életének 67. évében elhunyt. Drága halottunk földi maradvá­nyait 1970. IX. 9-én örök nyuga­lomba helyeztük, a kecskeméti új Köztemetőbe. Gyászoló család. X — Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagy­apám, László Jenő, t. hó 9-én, váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szept. 24-én, 11 órakor lesz a Farkasréti temető­ben. Gyászolja: felesége, leánya dr. László Anna, unokája Kati és rokonsága. X — 1. sz. Autóközlekedési Válla­lat vezetősége fájdalommal tudat­ja, hogy a vállalat kereskedelmi fődiszpécsere, Drofenig György tragikus hirtelenséggel elhunyt. Vállalat saját halottjának tekinti és emlékét megőrzi. Temetése szeptember 18-án, 14 órakor lesz a Cinkota Ilona temetőben. X — Köszönetnyilvánítás. Köszöne­tét mondunk mindazoknak, akik szeretett férjemet, apánkat, Ackermann János ny. gimn. ta­nért utolsó útjára elkísérték, va­lamint együttérzésükkel és virá­gaikkal bánatunkat enyhíteni Igyekeztek, zv. Ackermann Já- nosné és családja. X TÍZÉVES A HONISMERETI MOZGALOM Ma délelőtt dr. Ortutay Gyula akadémikus elnökle­tével ülést tart a Hazafias Népfront országos honisme­reti bizottsága a Hazafias Népfront Belgrád rakparti székházában: tízéves a hon­ismereti mozgalom; a jubi­leum esztendejében meg­rendezendő országos honis­mereti konferencia előkészí­téséről tárgyalnak, megvi­tatják a beszámoló-tervezet szövegét * A krónikamondás egyidős az emberiséggel. A krónika­írás egyidős az írástudo­mánnyal. Hazánkban a XX. század kezdetén jelentkez­tek elsőként az _ önkéntes falukrónikások. Papok, ta­nítók kezdték lejegyezni a falvak, községek életének főbb eseményeit Kéretle­nül tették, a maguk szá­mára, szórakozására. Az írá­sos anyag majd mindig a birtokukban maradt, íróasz­taluk fiókjában, az adatok, tények nem váltak közis­mertté, a kézirat holt anyag­gá lett és nem szolgálta a köz javát. 1945. április 4-én új fejezet kezdődött a ma­gyar nép történetében, írás- tudatlanok százezrei ismer­ték meg a betűt, s a betű ismeretében fokozódott a vágy, hogy tapasztalatait, élményeit a köznép is írás­ban rögzítse. Ekkor kezdő­dött a krónikaírás rene­szánsza Magyarországon. De másfél évtized csak a spon­tán megnyilatkozás idő­szaka volt, munkások, pa­rasztok és az értelmiség egy rétege, tudományos fel- készültség nélkül, minden rendszerező elvet mellőzve — egymástól elszigetelve — írta „emlékiratait”, önma­ga, családja, a falu, a ter­melőszövetkezetek, vagy egy-egy gyár életéről. Az emlékek egyes töredéke ün­nepi alkalmakkor felszínre került, majd elfelejtetett. Ekkor még senki sem gon­dolt arra, hogy munkája a magyar történetírás egy ré­sze, és senki sem számított arra, hogy munkája a tör­ténetírók fontos forrása lesz. A történészek, a levéltá­rak vezetői ma mór vall­ják, hogy az önkéntes kró­nikaírók, a honismereti mozgalom tagjai, a magyar történetírás részesei; mun­kájuk nélkülözhetetlen. Ez a felismerés késztette tíz esz­tendővel ezelőtt, 1960-ban a Művelődésügyi Miniszté­rium, a Népművelési Inté­zet illetékeseit, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnökségét, hogy szer­vezetten is lehetővé tegye, elősegítse, az ország váro­saiban, legkisebb falvaiban felkutatott történeti, tör­ténelmi emlékeink, művé­szeti hagyományaink, vala­mint mai életünk esemé­nyei, krónikái felszínre ke­rüljenek — mert: az ország­ban történt főbb történeti és történelmi események ismeretesek ugyan, de tör­ténelmünk akkor lesz iga­zán élő, ha ismeretlen epi­zódok sorával kiegészítjük azt. A Hazafias Népfront tíz esztendővel ezelőtt kezdődő szervező munkája óta az ország legkülönbözőbb ré­szén az addig egymástól el­szigetelt falukrónikások, üzemi történetírók csopor­tokba szerveződtek, felké­szült vezetők irányítják munkájukat, írásaikat már nemcsak önmaguk, hanem a Hazafias Népfront-bizottsá­gok, a levéltárak, a közsé­gek vezetői is igénylik, írá­sos emlékeiket begyűjtik, feldolgozzák, megjelentetik, s pályázatok sorával lehe­tővé teszik, hogy a nagy történelmi sorsfordulóink még ismeretlen epizódjai az egész országban felszínre kerüljenek. A honismereti mozgalom tíz év alatt országos moz­galommá nőtt. A honisme­reti mozgalom tagjainak munkája ma már hármas jelentőségű: önmaguk mű­velődésére szolgál; megírt krónikák segítségével, fal­vak, községek lakói ismer­hetik meg szülőhelyük hite­les fejlődéstörténetét; a fel­tárt adatok, tények sorával a történészek munkájához adnak nélkülözhetetlen se­gítséget. A honismereti mozgalom tízéves jubileumán meg­rendezendő országos honis­mereti konferencia célja, hogy a mozgalom eddigi munkáját értékelje s meg­szabja a jövőbeni feladato­kat. * A honismereti mozgalom tizedik esztendejében meg­rendezendő kétnapos orszá­gos honismereti konferen­ciára 1970. október Is— 13-án Budapesten a MÉ- MOSZ székház kamara­termében kerül sor. A velencei forgószél áldozatainak gyászszertartása A velencei Santi Giovanni e Paolo bazilikában hétfőn tartották az Olaszországban pusztított forgószél halálos ál­dozatainak temetési gyász- szertartását. Közben megálla­pították, hogy a természeti csapás következtében elpusz­tultak száma legkevesebb har­mincöt személy. Közülük ti- zenketten a velencei lagúnán elsüllyedt motoroshajó utasai voltak. Tizenegyen pedig a „Ca” Savio és a Fusina kem­pingtábor lakói. Több személy sorsa, köztük egy külföldi kis­gyermeké még mindig isme­retlen. Mind sürgetőbbé válik a tájfun sújtotta térségek lakói­nak megsegítése, a pusztítás nyomainak eltüntetése. Olasz­országban egyre borúlátóbban ítélik meg az okozott károkat és egyesek már tízmilliárdos károkról beszélnek. Megtartották a természeti csapás sújtotta térségek pol­gármestereinek első tanácsko­zását is. Ezen határozatot hoz­tak arról, hogy a kormánynak konkrét intézkedéseket kell tennie a vagyonukat vesztett polgárok támogatására. Rámu­tattak arra is, hogy a kor­mány által eddig kiutalt öt­venmillió líra túlságosan ke­vés, mindössze „csöpp a ten­gerben”. Szeptember 14-én Biró Miklós, Mamusits János és Karácsony Géza magyar ál­lampolgárok a Bukarest—Bu­dapest—Prága között közleke­dő román utasszállító repülő­gép személyzetét fegyveresen arra kényszerítették, hogy az NSZK területén, Münchenben szálljon le. A fenti szemé­lyek — akik közül kettő ko­rábban köztörvényi bűncse­lekményt követett el —, vala­mint egyikük felesége és két kiskorú gyermeke München­ben menedékjogot kért. A re­pülőgép többi utasával megér­kezett Prágába. A közforgalmi repülés biz­tonságát súlyosan veszélyez­tető közönséges bűnözők ki­adatásáért a Magyar Népköz- társaság Külügyminisztériuma az NSZK kormányánál a szükséges lépéseket megtette. A bűncselekmény ügyében a vizsgálatot a rendőrség foly­tatja. — Az ifjúságot hívják szórakoz­ni, művelődni, nyelveket gyako­rolni, az Ifjúsági Nyclvklub an­gol, francia, német, olasz, orosz társalgási és irodalmi asztaltársa­ságaiba szerdán és csütörtökön 5 órától a Corvin Aruház Éttermé­be (nyolc órától tánc), vasárnap a Palatínus strandra, majd 5 órá­tól a Korzó Étterembe (V., Pető­fi S. u. 3.). Vasárnap kirándulás lesz a Normafához, találkozás 9 órakor a Fogas városmajori vég­állomásánál. Orosz, angol, német irodalmi délután lesz 5 órától, melyet vidám házibuli, tánc kö­vet. A Radnóti Miklós Művelődé­si Ház rendezvénye. (351—6Ö2)„ 6 ____ Kö zlemény egy román utasszállító gép eltérítéséről Magyar állampolgárok követték el a bűntettet

Next

/
Thumbnails
Contents