Magyar Nemzet, 1972. november (28. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-04 / 261. szám

6 Szombat, 1972. november 4. NA P I KR O N I K A A lottó nyerőszámai: 21, 29, 50, 82, 89 — A „Centenárium” ifjúsági és munkás lakásépítő és fenn­tartó szövetkezet lakótelepének alapkövét pénteken ünnepélye­sen helyezték el Mátyásföldön, a XVI., Gizella utcában. 1977-ig 1357 új otthont emel­nek itt. Az alapkőletételi ok­mányt aláírta Szépvölgyi Zol­tán, a fővárosi tanács elnöke és Nagy Richárd, a budapesti pártbizottság titkára is. — Parkettagyár alapkövét helyezte el csütörtökön Bon- dor József építésügyi és város- fejlesztési miniszter a Somogy megyei Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság barcsi fűrészüzemé­nek területén. Az új üzem szerves része annak az iparte­lepítési programnak, amely Barcs térségében nyújt lehető­séget a lakosság foglalkozta­tására. A gyárból évente 20 ezer lakáshoz elegendő parket­ta kerül majd ki. — A spanyol mezőgazdasági küldöttség D. Luis Garda de Oteyzának, az Agrárfeform- és Fejlesztési Intézet elnökének vezetésével pénteken elutazott Budapestről. A vendégek itt- tartózkodásuk alatt a MÉM vezetőivel, ipari és mezőgazda- sági szakemberekkel folytattak tárgyalásokat a két ország' kap­csolatairól. A küldöttséget fo­gadta dr. Dimény Imre mező­gazdasági és élelmezésügyi mi­niszter is. — Kitüntetés. A Népköztár­saság Elnöki Tanácsa Kelenhe- gyi Emilnének, a budapesti VI., Bajza utca 46. számú óvoda vezető óvónőjének — nyugállo­mányba vonulása alkalmából, eredményes munkássága elis­meréseként — a Munka Ér­demrend arany fokozata kitün­tetést adományozta. A kitün­tetést dr. Orbán László, a mű­velődésügyi miniszter első he­lyettese adta át. — A bécsi Collegium Hunga- ricum épületében pénteken a magyar múzeumok gyűjtemé­nyeit bemutató reprodukciós kiállítást nyitottak. Dr. Szent- léleky Tihamér, a szombathe­lyi Savaria Múzeum igazgató­ja bevezető előadásában a ha­zai múzeumok történelmi múlttal kapcsolatos képzőmű­vészeti gyűjteményeit, a mú­zeumi gyűjtőmunka rendszerét és szervezetét ismertette. — A londoni Times pénteki száma magyar melléklettel kel­ti fel az érdeklődést a ma­gyar gazdasági napok iránt, amelyeket a hónap második felében rendeznek Londonban és Birminghamben. A hat nagy oldalon közölt mellékletben magyar gazdasági szakemberek nyilatkoznak. — Tervezési szakemberek küldöttsége utazott pénteken Egyiptomba dr. Szabó Károly- nak, az Országos Tervhivatal főosztályvezetőjének vezetésé­vel a magyar—egyiptomi kul­turális munkaterv alapján, két­hetes látogatásra. — Pro Urbe-díjat alapított Szolnok város tanácsa azok ré­szére, akik kimagasló érde­meket szereztek a megyeszék­hely építése, fejlesztése terén. A kitüntetést pénteken a város fel- szabadulásának 28. évfordulója alkalmából rendezett ünnepsé­gen átadták Nemes Gerzson- nak, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság főmérnö­kének, a Hazafias Népfront , varospolitikai bizottsága elnö- ! kének és Szakali Andrásnak, a Szolnok megyei Állami Épí­tőipari Vállalat főépítésveze- töjének. — Befejeződött a tanyai is­kolák villamosítása Bács-Kis- kunban, az ország legnagyobb .tanyás” megyéjében. Ebből az alkalomból Petőfiszáliás hatá­rában, az utolsóként villamo­sított péteritói tanyai iskolá­ban ünnepséget rendeztek. Sokfelé reggeli köd Várható időjárás szombat estig: •sokfelé reggeli és délelőtti, néhány helyen, főként az északkeleti és a nyugati határvidéken egész napon át tartó köd, ködszitálás. A köd felszállása után kévés felhő, napos idő. Eső nem lesz. Időnként kissé megélénkülő változó irányú szél. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet szombaton általában 13— 16. a tartósan ködös helyeken 8—12 fok között. A Duna. Budapestiéit: 183 cm* — Prága múltja és jövője címmel kiállítást nyitott meg pénteken a fővárosi tanács Ta­nács körúti bemutatótermében Skoda Lajos elnökhelyettes és Karéi Spal, Prága helyettes fő­polgármestere. A kiállítás nagyméretű fotókon mutatja be a régi és a mai Prágát. — Országos diákszeminá­rium kezdődött pénteken Sop­ronban a KISZ KB egyetemi­főiskolai osztálya és a sopro­ni Erdészeti-Faipari Egyetem KISZ-bizottsága rendezésében. Az ország 43 felsőfokú tan­intézetéből delegált több mint 120 hallgató alapító konferen­ciáján a diákhagyományok szerepét és továbbfejlesztésé­nek feladatait vitatták meg. — A Chagall-kiallítas vasárnap zárul be a Műcsarnokban. Novem­ber 6-án és 7-én szünnap lesz. V. Bazsonyi Arany festőművész tárla­ta. november 8-tól tekinthető meg. Az Ernst Múzeum, a Fényes Adolf Terem és a Kulturális Kapcsolatok Intézetének kiállítóterme 5-én, 6-án és 7-én nyitva tart, 8-án es 9-én zárva lesz. — A szófiai városi bíróság pénteken tárgyalta annak a négy török fiatalnak az ügyét, aki ez év május 3-án elté­rítette eredeti útirányától és a szófiai repülőtéren leszállásra kényszerítette a török polgá­ri légiforgalom egyik utasszál­lító repülőgépét. A bíróság a vádlottakat bűnösnek mondta ki ée egyenként háromévi sza­badságvesztést szabott ki rá­juk. — A „Halál angyalai” mo­torosbanda négy tagja lakat alá került Kaliforniában, s a ha­tóságok szerint több letartóz­tatás is várható. Mint megír­tuk, egy félreeső kaliforniai juhfarmon három holttestet fe­deztek fel nemrég, s a ható­ságok feltételezik, hogy ezen a helyen temették el a „Halál angyalai” több áldozatukat. — VESZÉLYES VADKANKA­LANDBAN volt része Korsós le- renc öcsényi földművesnek a ge- raenci erdő közelében, csütörtökön az erdő meUetti kukoricásban a férfi kutyája felzavart egy vad­kant. A vad megfutamította az ebet, majd megtámadta gazdáját is és agyaraival megsebezte. A vér­ző embert a mentők a szekszárdi kórház baleseti sebészetére szállí­tották. Korsós Ferencnek — orvosi vélemény szerint — csaknem hat­hetes kezelésre lesz szüksége. — Két embert gázolt el a kijelölt gyalogátkelőn motor- kerékpárjával Nagykanizsán Kácsor Pál helyi lakos: Joós Lajos traktorost és Horváth György telepvezető-helyettest. Joós Lajos a kórházban bele­halt sérülésébe. A motorkerék­pár utasát, Kácsor Pálnét élet- veszélyes, Kácsort és Horváth Györgyöt pedig súlyos sérülés­sel vitték kórházba. — összeütközött két teher­vonat csütörtökön éjjel a He­ves megyei Nagyút és Kál-Ká- polna között. A baleset során az egyik mozdony és 14 kocsi kisiklott, s több közülük fel­borult. Két vasutas könnyeb­ben megsérült. A baleset oká­nak felderítésére vizsgálat lo- lyik. — A televízió műsora szombaton: 9.09: iskotatévé. Kémia (középisk. I. oszt.). 9.55: Gyözhet-e Amerika Vietnamban? A Tv politikai tan­folyamának adása a honvédség számára. 16.50: Hírek. 16.55: ű! Dó­zsa—Ferencváros bajnoki labdarú­gó-mérkőzés közvetítése a Megyeri úti pályáról. 18.50: „Muzsikát hall, nagy-fenm messze.” Arany János: Balladák. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Köztünk marad­jon ! Tabi László ötperce. 20.05: Odiisszea. Homérosz hősköltemé­nyének tévéfilmváltozata. TV. rész. 20.55: A művészet varázsereje ... A társbérlet. Szovjet rövidlátékfüm. 21.15: Kicsoda — micsoda? Fejtörő- Jaíek. Üla: Tv-inrado — 2. kiadna. — Százéves az egri vasút. A jubileum alkalmából ünnepsé­get rendeztek pénteken Eger­ben, itt bejelentették, hogy megkezdték az Egei"—Füzes­abony közötti vasúti pálya kor­szerűsítését. Megtervezésénél figyelembe vették a város nagy idegenforgalmát is. — A Damaszkusz és Homs között létesítendő vasútvonal építésében közreműködik a Szovjetunió, a most aláírt meg­állapodás értelmében. A Szov­jetunió 40 millió szíriai font értékű felszerelést szállít Szí­riának a 208 kilométeres vas­útvonal építéséhez. Az építke­zés a jövő évben kezdődik. — J aduiga Jablonska pénte­ken a Budapest Divatszalon­ban divatbemutatón vett részt, s a Magyar Nemzeti Galériá­ban — dr. Pogány ö. Gábor főigazgató kalauzolásával — megtekintette a XIX. és a XX. századi magyar festészeti kiállítást. — 150 ezer alkalmazott sztrájkja miatt pénteken zárva voltak az olaszországi bankok, jelentik Rómából. A sztrájko­lok munkaidő-csökkentést, fize­tésemelést, a mellékes juttatá­sok egységes rendszerének megteremtését követelik, vala­mint azt, hogy hozzanak haté­konyabb biztonsági intézkedé­seket az egyre szaporodó bank­rablások ellen. — Tűzhalált halt Egerben Tóth Gyula 80 éves nyugdíjas. Az idős ember csütörtökön ittasan tért haza lakásába, ci­garettára gyújtott, majd a konyhában lefeküdt, s elaludt. Az égő cigarettától meggyul­ladt a ruhája, s a tűzben benn- égett a szerencsétlen ember. — Személyvonatba rohant a 4. számú Volán teherkocsijával pénteken reggel Gyöngyös bel­területén Zajdaczki János 25 éves atkári gépkocsivezető, aki a közúti-vasúti kereszteződés­nél piros jelzésre nem állt meg, A teherkocsi utasi közül Kozma Ferenc 40 éves gyön­gyösi lakos súlyos, Virizlai Jó­zsef 22 éves gyöngyösi rakodó- munkás pedig nyolc napon be­lül gyógyuló sérülést szenve­dett. A vonaton személyi sérü­lés nem történt. — Kamion gázolta el Sas­halmon Nyitrai Jánosné 67 éves nyugdíjast. Az asszony a mentőkocsiban meghalt. — A LEGKÖZELEBBI BELYEG- AR VERÉST november 19-én, va- sárnap délelőtt 10 órakor tartják a Kinizsi u. 12. szám alatt. Kalapács alá kerülnek magyar klasszikus bé­lyegek 1868-tól, réz- és kőnyomatos bélyegek 1871-től, motívum, vörös- kereszt, orvosok, virág, állatbélye­gek, magyar és külföldi gyűjtemé­nyek, valamint európai, ENSZ és észak-afrikai gyűjtemények. Az aukciót megelőzően, november 15- tői ugyanott megtekinthetők a ki­állított bélyegek. — Kígyó sétál az utcán, er­ről értesítették izgatott járó­kelők a liege-i rendőrséget. S valóban, a helyszínre siető rendőrök egy férfit láttak, aki egy jól megtermett hüllőt sé­táltatott, de pórázon. Az ille­tőt felszólították, azonnal vigye haza kedvencét. — Alaposan megfogyatkozott egy ezüstrúdszállítmány Párizs és Rotterdam között A hol­land kikötővárosból 446 darab ezüstrudat indítottak útnak, Párizsba azonban 48-cal keve­sebb érkezett meg. A rendőrség a lelakatolt, leplombált vasúti kocsin — amelyben az ezüstöt szállították — semmi nyomát sem lelte a betörésnek. I A helyesírást az általános iskolában illik megtanulni. Ez persze nem mindenkinek sike­rül még közép-, sőt felsőisko- iás fokon sem. Ez mindaddig bocsánatos bűn, amíg valaki ezzel a más tudását nem ron­gálja, legalábbis széles körben nem. De tegnap egy perc alatt há­rom helyesírási hibát fedeztem fel a nagynyilvánosságnak szánt feliratokon. Autóbuszon robogva látom, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor egyjk szövetkezeti üzlete ru­hanemű javítást ajánlott. Így rövid i-vel. Nyomban utána csukott teherautó oldalán dí­szelgett a ruhanemű-tisztítást propagálva, ugyancsak rövid i-vel mindkét helyen, ott is, ahová hosszú ékezet kívánko­zott volna. A Moszkva téren már előkelőbb neonbetűk csa­logatták az éhezőket az ínyenc falatozóba. Talán már említe­ni sem kell, hogy ugyancsak rövid i-vel. Sokan az írógép elterjedését okolják az ilyesfajta hibák el­szaporodásáért, mivel klavia­túráikról hiányoznak egyes hosszú ékezetű betűk. Lehet, hogy ez is közrejátszik, de az is lehet, hogy kereskedelmi, ki­szolgáló vállalatainknál éppen a reklámmal foglalkozó szak­emberek nem ismerik a ma­gyar helyesírás legelemibb szabályait. És ez már öreg hiba. só — A Kozmosz—536-os mes­terséges holdat pénteken Föld körüli pályára bocsátották a Szovjetunióban, hogy folytas­sák a kozmikus térség kutatá­sát. — A politikai könyvnapokat november 1 L-én Győrött nyit­ják meg ebben az évben. A Kossuth Könyvkiadó számos új kötettel jelentkezik a könyv­napokon. A győri Rába Műve­lődési Központban kiállításon mintegy 850 kötet dokumentál­ja a Kossuth Kiadó munká­ját. — Illyés Gyula 70. születés­napjáról emlékezik meg 4 po­zsonyi Pravda pénteki száma „A nagy író jubileuma” cím­mel. A cikk kiemeli, hogy Ily- lyés Gyula alkotómunkája mé­lyen gyökerezik a hazai föld­ben, egyúttal az európai tisz­ta, haíadó hagyományokból táplálkozik. Az illyési életmű elválaszthatatlan a modern magvar irodalom történetétől, tovább él benne Petőfi, Ma­dách, Arany és Ady hagyomá­nya, a népit a nemzetivel és mindezt a szocialistával kap­csolja össze. — TÖBB SZÁZ INDIÁN SZÁLL­TA MEG a washingtoni Indián­ügyi Hivatalt csütörtökön. Bradford Patterson, Nixon tanácsadója ígé­retet tett az indiánok képviselői­nek, hogy minden követelésükre választ kapnak. A követelések kö­zött szerepel a fennálló „indián- szerződések” tiszteletben tartása, az indián földek védelme, az In­diánügyi Hivatal reformja, s az in­diánok társadalmi és gazdasági helyzetének javítása. — A debreceni jogásznapo­kat pénteken dr. Antalffy György, a Magyar Jogász Szö­vetség elnöke nyitotta meg Debrecenben, a Déri Múzeum­ban, majd dr. Katona Zoltán, a legfőbb ügyész helyettese „A jogalkotás és jogalkalmazás néhány időszerű kérdése”, dr. Bihari Ottó egyetemi tanár pe­dig „Aikotmányreformunk je­lentősége” címmel tartott elő­adást. — A 13 000. irányvonatot pénteken ünnepélyesen indítot­ták útnak Tatabánya-Felső vasútállomásról. 1967 óta rend­szeresen, menetrendszerűen in­dítanak irányvonatokat Tata­bányáról szinte az ország min­den részébe. — Az angliai Sussex-egye­tem mai európai tanulmányok központjával két évre szóló tu­dományos együttműködési megállapodást írt alá a buda­pesti Marx Károly Közgazda­ságtudományi Egyetem pénte­ken. — HALÁLOZÁS. Mely fájdalom­mal tudatjuk, hogy Lőrincz Géza életének 95. évében, rövid betegség után, október 29-én elhunyt. Te­metése október 6-án, hétfőn dél­ben 1 órakor lesz a Farkasréti te­metőben (59-es végállomásnál). A gyászoló család. (Minden külön ér­tesítés helyett.) X — Elhunyt 67 éves korában Gyi- mesi György, az Országos Onkoló­giai Intézet és az Onkopatológiai Kutató Intézet több évtizeden át volt dolgozója. Hamvasztás utáni búcsúztatása november hó 9-én dél­előtt fél 9 órakor lesz a Farkasréti temető ravatalozójában. Búcsúznak tőle volt munkatársai és barátai. X KÜLCSPÖIIGETÉS Mi van a Lufthansa-gép elrablásának hátterében Nyugat-Németország pénte­ken határozottan cáfolta azt a brit sajtójelentést, amely sze­rint a ■ bonni kormány össze­játszott a palesztin gerillákkal a nyugatnémet Lufthansa-gép elrablásában, amely a Mün­chenben fogva tartott három palesztin terrorista szabadon engedésével ért véget. A lon­doni Daily Mail izraeli állam­biztonsági forrásra hivatkozva ugyanis azt irta, hogy a nyu­gatnémet titkosrendőrség dol­gozta ki a tervet, mert ígére­tet kapott a palesztinoktól, hogy több merényletet nem hajtanak végre Nyugat-Né- metországban, és mert ily mó­don megszabadulhattak a „Fe­kete szeptember” gerillamoz­galom bebörtönzött három tag­jától. Conrad Ahlers, a bonni kor­mány szóvivője sajtóértekezle­tén kijelentette: a brit újság­hír túl képtelen ahhoz, hogy kommentárt fűzzön hozzá. Várható volt, hogy a palesztin foglyok kiszabadítását meg fogják kísérelni, de senki nem tudta, mikor és hogyan — mondta a szóvivő. Egy magas rangú izraeli katonai szóvivő pénteken szintén cáfolta, hogy izraeli állambiztonsági forrás­ból közölték volna a nyugat­német—arab összejátszás hí­rét. Az áru a helyszínen megsemmisítendő Küzdelem a jogosulatlan utcai árusítás ellen Számszerűen csökkent a IX. kerületben a szabálysértési feljelentések száma, az előző évekhez viszonyítva. A csök­kenést azonban, a kerületi ta­nács illetékes szervéi nem az­zal magyarázzák, hogy való­jában kevesebb szabálysértést követnek el a Ferencváros la­kói, hanem azzal a jelenséggel, hogy a kényelmetlen utánjá­rástól magukat megkímélve, nem élnek a feljelentés jogá­val. Emiatt igen sok különféle szabálysértési cselekmény ma­rad jogkövetkezmény nélkül. Pedig igen gyakori a park- rongálás, a vásárlók megkáro­sítása, sokan szegik meg a köztisztasági rendelkezéseket, a házirendet. Sűrűn fordul elő csendháborítás. A kerületi tanács legutóbb ellenőrizte a szabálysértési el­járásokat. és elég sóit fogyaté­kosságot tapasztalt. A jelentő­sebb hibák között szerepelt a késedelmes ügyintézés, egyes szabálysértések intézkedés nél­küli elévülése. a kiszabott pénzbírság hátralékok maga­sak, a behajtás üteme lassú, ugyanakkor indokolatlan mér­tékben törlik a pénzbírságo­kat. A Ferencvárosban az enge­dély nélküli utcai árusok okoz­zák ilyen szempontból a leg­több gondot. Az év első felé­ben lényegesen emelkedett a jogosulatlan utcai kereskedés miatt benyújtott feljelentések száma. Egy-egy engedély nél­küli utcai árus ellen egy év­ben 20—30 szabálysértési fel­jelentés érkezik a IX. kerületi tanácshoz. A jogosulatlan ut­cai árusítás elburjánzását elő­segíti az a körülmény, hogy a tanacs nagyon enyhe bírságol szab ki, a büntetéseket nem hajtják be, így a felelősségre vonás eszközei hatástalanok maradnak. Most már azt a gyakorlatot folytatják a ható­ságok, hogy tettenérés esetén a helyszínen megsemmisítik az utcai árusnál talált árukész­letet. Gyakori a házirend, illetve a szocialista együttélés szabá­lyait sértő ügyekben a felje­lentés. Egy régebbi tanácsi rendelet szerint bizonyos ese­tekben előzetes lakóbizottsági figyelmeztetés után. lehet az ügyet szabálysértésként elbí­rálni. Ennek a jelentősége ab­ban mutatkozna meg, hogy a hatósági felelősségre vonás he­lyett először — a nevelő hatás elérése érdekében — az elkö­vető figyelmeztetésben ré­szesülj ön és lehetőleg az ügy ilyen módon rendeződjék. A tapasztalatok szerint azonban elmérgesedett esetekben is el­maradnak a figyelmeztetések, mert a lakóbizottságok elnö­kei nem akarnak a lakók kö­zötti ellenségeskedés közép­pontjába kerülni. Az ügyfelek a feljelentést megteszik, az el­követő terhére rótt cselekmény bizonyítható, de ha az előzetes figyelmeztetés nem történt meg. a szabálysértést a hato­sáig nem állapíthatja meg, az eljárást 'meg kell szüntetni. A tanács szerint ez az eljárási gyakorlat a tanácsi szervek tö­megkapcsolatát rontja és sok jogos panasz marad elintézet­lenül. A tanács véleménye szerint a kérdést jogszabály- módosítással kellene rendezni, és az eljárás előtti kötelező figyelmeztetést tőrölni kel­lene. G, J. Gázturbinahajtású csúcserőmű Kelenföldön Szili Géza nehézipari mi­niszterhelyettes pénteken fel­avatta hazánk első gázturbina­hajtású csúcserőművét a Ke­lenföldi Hőerőműnél. A 230 millió forintos értékű új be­ruházás 32 megawattos telje­sítményével a csúcsfogyasztási időszakok energiaellátását se­gíti majd. A kelenföldi új erőmű ma­gyar—olasz együttműködés eredménye: a Fiat cég szállí­totta a gázturbinát és az ah­hoz tartozó mechanikai beren­dezéseket, a Ganz Villamossá­gi Művek pedig a generátort és a villamos berendezéseket készítette. — A MALÉV ES A LUFTHANSA közös kiállítást rendezett az egy-egy légi járatuk megnyitása alkalmá­ból kiadott bélyegekből a MA- BF.OSZ-székházban. Legközelebb Hamburgban rendeznek közös ki­állítást hasonló fi lalel is la doku­mentumokból. — AZ EDEN ÉS A PERI — keleti re^e Thomas Moore angol költő Lalla Roukh című versére, Róbert Schumann legszebb oratorikus mű­ve. A hanglemezekről és rádióelő­adásokból ismert romantikus kom­pozíció több évtizede nem hangzott el Magyarországon. November 12-én, a Zeneakadémia nagytermé­ben a Zeneművészeti Főiskola kó­rusa, zenekara és ifjú szólistái ad­ják elő a művet, Vásárhelyi Zoltán vezényletével. Jegyek válthatók az Országos Filharmónia jegypénztá­rában (V., Vörösmarty tér 1.), a Zeneakadémián és az üzemi közön­ségszervezőknél. X-- Értesítem kedves Vevőimet, hogy bőrdíszműves iparomat laká­somon, V., Galamb u. 5. I. em. 1. szám alatt folytatom. Rosenstein Miksáné, bőrdíszműves* X Somogy Idegenforgalma Fennállása 25. évfordulóját ünnepli a Siótur, a Somogy me­gyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala. Pénteken a jubileum alkalmából dr. Fodor János, a hivatal vezetője elmondotta, hogy a Siótur az idén már 241 236 hazai és külföldi ven­dégről gondoskodott. Ezek együttesen több mint 1 192 000 vendégnapot töltöttek el a Sió­tur szálláshelyein. Az idei bruttó bevétel meghaladta a 175 millió forintot. A hivatal­nak kirendeltsége van Barcson, Nagyatádon és Budapesten is. Üj színfolttal gazdagította a déli partot a balatonföldvári üdülőhelyi klub létrehozása. A jövő évben megkezdik Szántódpuszta kulturális és idegenforgalmi központtá ala­kítását. SZÍNHÁZAK MAI MŰSORA Állami Operaház: Spartacus (Iíj. előadás, fél 6) — Erkel Színház: Nabucco (Ifj. előadás, fél 6) — Nemzeti Színház: Rosencrantz és Guildenstem halott (7) — Katona József Színház: Bölcsek a fán (7) — Madách Színház: A hattyú (7) — Madach Kamara Színház: Te meg en (7) — Vígszínház: Szerelem, Ó! (7) — Pesti Színliáz: Adáshiba (7) Thália Színház: Arisztokraták (7); Tüzet viszek (Bemutató, 8) — Jó­zsef Attila Színház: Cyrano (Pre­mier béri. 2.) (7) — Fővárosi Ope­rettszínház: Mágnás Miska (7) — Vidám Szúrnád: Részeg éjszaka (fél 8) — Kamara Varieté: Vízum né1* kül (du. 6 és fél 9) — Fővárosi Nagycirkusz: Párizsi Jégcoektail (fél 8) - Mikroszkóp Színpad: Tiszta vizet a fejekbe (fél 9) — Huszonötödik Színliáz: Tou O igaz­talan halála (8) — Állami Bábszín­ház: Gidaház az erdőszélen (de. 10): Szentivánéii álom (du. 3) — Déryné Színház (Kulich Gy. téren): Ludas Matyi fantázia (7) — Zeneakadé­mia: Németh Tamás zongoraestje (Kisterem, fél 8). —---------------Magyar Nemzet------

Next

/
Thumbnails
Contents